BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Boya badana gibi şeyler kiracının işi değil

Boya badana gibi şeyler kiracının işi değil

TBMM Ada­let Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı İyi­ma­ya, ça­tı ak­ma­sı ve­ya di­ğer ona­rım­lar­la il­gi­li ya­pı­la­cak har­ca­ma­la­rın ki­ra­ya ve­ren ta­ra­fın­dan kar­şı­la­na­ca­ğı­nı söy­le­diHASARLAR KİRACIYA AİT Ahmet İyimaya, Türk Borçlar Kanunu Tasarısında, kiraya verenin malı ayıpsız teslim etmesi hükmü bulunduğunu belirterek, “Ancak kullanım sırasında oluşan hasarlar kiracıya ait olacaktır” dedi Değiş­ti­ril­me­si için ha­zır­lık­la­rı sü­ren ve ki­ra­cı­ya ağır şart­lar ge­ti­re­ce­ği id­di­a edi­len İç Borç­lar Ka­nu­nu ko­nu­sun­da ki­ra­cı­yı ra­hat­la­tan açık­la­ma TBMM Ada­let Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Ah­met İyi­ma­ya’dan gel­di. İyi­ma­ya, Türk Borç­lar Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sın­da, ki­ra­cı­la­rın; ça­tı, bo­ya, ba­da­na ve di­ğer ona­rım­la­rı kar­şı­la­ya­ca­ğı­na da­ir bir hük­mün bu­lun­ma­dı­ğı­nı bil­dir­di. İyi­ma­ya, Türk Borç­lar Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sın­da, ça­tı ak­ma­sı ve­ya di­ğer ona­rım­lar için ya­pı­la­cak har­ca­ma­la­rın, ki­ra­cı­la­ra ait ol­du­ğu­na yö­ne­lik hü­küm ol­du­ğu­na da­ir çı­kan ha­ber­le­re işa­ret et­ti. Ka­nun­da ve ta­sa­rı­da böy­le bir hük­mün bu­lun­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten İyi­ma­ya, bun­la­rın, gö­rüş­tük­le­ri ta­sa­rı­nın yan­lış yo­rum­lan­ma­sın­dan kay­nak­lan­dı­ğı­nı kay­det­ti. İyi­ma­ya, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “Ki­ra­ya ve­ren; ki­ra­la­na­nın kul­la­nı­mı dı­şın­da ka­lan ya­pıy­la il­gi­li gi­der­le­ri, ona­rı­mı, ayıp­sız tes­lim ede­cek. Bu ko­nuy­la il­gi­li iki ay­rı mad­de­de hü­küm var. Ki­ra­cı; ki­ra­la­na­nın kul­la­nı­mıy­la il­gi­li gi­der­le­ri kar­şı­la­ya­cak. Diyelim ki mus­luk bo­zul­muş, ak­mış, par­ke­ler ka­bar­mış, bu­nu ki­ra­cı öde­ye­cek. Ki­ra­la­na­nın kul­la­nı­mıy­la il­gi­li gi­der­le­ri, ku­ral ola­rak ki­ra­cı öder. An­cak bu­nun söz­leş­mey­le de­ğiş­me­si müm­kün.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT