BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yüzde 4’lük düşüş kârı götürdü

Yüzde 4’lük düşüş kârı götürdü

Ba­sın top­lan­tı­sı­na To­yo­to Baş­ka­nı Kat­su­aki Wa­ta­na­be (ayak­ta) ve Baş­kan Yar­dım­cı­sı Kyo­ji Sa­sa­zu ka­tıl­dı.Dün­ya­nın en bü­yük oto­mo­bil üre­ti­ci­si To­yo­ta Mo­tor Corp yıl­lık kâr tah­minini dü­şür­dü. To­yo­ta, oto­mo­bil sa­tış­la­rın­da kü­re­sel öl­çek­te de­vam eden da­ral­ma ve yen­de­ki de­ğer ar­tı­şı­nın da et­ki­siy­le kâr tah­min­le­rin­de ye­di haf­ta için­de ikin­ci de­fa de­ği­şik­lik yap­tı. To­yo­to Baş­ka­nı Kat­su­aki Wa­ta­na­be, bu yıl 8.96 mil­yon oto­mo­bil sa­ta­cak­la­rı­nı tah­min et­tik­le­ri­ni, bu­nun ön­ce­ki yı­la oran­la yüz­de 4’lük bir dü­şüş an­la­mı­na gel­di­ği­ni söy­le­di. YÜZDE 90 REVİZYONA GİDİLDİ To­yo­to Baş­ka­nı Wa­ta­na­b, bu ma­li yıl için kâr tah­min­le­ri­ni 550 mil­yar yenden 50 mil­yar yene (555 mil­yon do­lar) çek­tik­le­ri­ni kay­det­ti. Şirket bir süre önce kâr tahminini düşürmüştü. To­yo­ta ge­çen yıl 1.7 tril­yon yen kâr açık­la­mış­tı. Bu ara­da Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri’nin ar­dın­dan dün­ya­nın ikin­ci en bü­yük eko­no­mi­si olan Ja­pon­ya’da hü­kü­met, ih­ra­ca­tın re­kor se­vi­ye­de düş­me­si sebebiyle ka­sım ayın­da 2.5 mil­yar do­lar ti­ca­ret açı­ğı ve­ril­di­ği­ni açık­la­dı. İh­ra­ca­tın bir ön­ce­ki yı­la yüz­de 26.7 ora­nın­da azal­dı­ğı be­lir­ti­li­yor..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT