BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Asgari ücret perşembe gününe kaldı

Asgari ücret perşembe gününe kaldı

2009 yı­lı için ge­çer­li ola­cak as­ga­ri üc­ret ra­ka­mı hâ­lâ be­lir­le­ne­me­di.2009 yı­lı için ge­çer­li ola­cak as­ga­ri üc­ret ra­ka­mı hâ­lâ be­lir­le­ne­me­di. Ta­raf­lar, dün üçün­cü de­fa TİSK Ge­nel Mer­ke­zi’nde bi­ra­ra­ya gel­me­si­ne rağ­men üc­ret ko­nu­sun­da an­la­şa­ma­dı. As­ga­ri Üc­ret Tes­pit Ko­mis­yo­nu­nun per­şem­be gün­kü dör­dün­cü top­lan­tı­sı son­ra­sı ra­ka­mı açık­lama­sı bek­le­ni­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT