BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ver parayı, düzelt ekonomiyi

Ver parayı, düzelt ekonomiyi

Bir “ka­mu har­ca­ma­la­rı­nı ar­tır­mak” tür­kü­sü­dür gi­di­yor. Efen­dim hü­kü­met ka­mu har­ca­ma­la­rı­nı ge­niş­let­me­liy­miş, büt­çe di­sip­li­ni­ni gev­şet­me­liy­miş, enf­las­yon za­ten dü­şü­yor­muş ve­sa­ire... Bir de işi da­ha da ile­ri gö­tü­rüp “hü­kü­met Ame­ri­ka’da­ki gi­bi, zor­da­ki sek­tör ve şir­ket­le­re des­tek ver­sin” di­yen­ler var. Olur, ver­sin­ler! Hat­ta şir­ket­le­rin yurt dı­şı borç öde­me­le­ri­ni de üst­len­sin­ler... de na­sıl? Han­gi kay­nak­la? Ve ne pa­ha­sı­na? Bi­te­vi­ye bağ­rı­şan­lar, bu so­ru­la­ra da “ma­kul” bir ce­vap bul­sa­lar keş­ke...Bir “ka­mu har­ca­ma­la­rı­nı ar­tır­mak” tür­kü­sü­dür gi­di­yor. Efen­dim hü­kü­met ka­mu har­ca­ma­la­rı­nı ge­niş­let­me­liy­miş, büt­çe di­sip­li­ni­ni gev­şet­me­liy­miş, enf­las­yon za­ten dü­şü­yor­muş ve­sa­ire... Bir de işi da­ha da ile­ri gö­tü­rüp “hü­kü­met Ame­ri­ka’da­ki gi­bi, zor­da­ki sek­tör ve şir­ket­le­re des­tek ver­sin” di­yen­ler var. Olur, ver­sin­ler! Hat­ta şir­ket­le­rin yurt dı­şı borç öde­me­le­ri­ni de üst­len­sin­ler... de na­sıl? Han­gi kay­nak­la? Ve ne pa­ha­sı­na? Bi­te­vi­ye bağ­rı­şan­lar, bu so­ru­la­ra da “ma­kul” bir ce­vap bul­sa­lar keş­ke... *** “Ame­ri­ka tril­yon do­lar ve­ri­yor, İn­gil­te­re, Al­man­ya ken­di şir­ket­le­ri­ni kur­ta­rı­yor­lar, bi­zim hü­kü­met uyu­yor mu?” ABD’de fa­iz ora­nı % 0.25, AB’de % 3, İn­gil­te­re’de % 2... Bu ül­ke­ler, kriz­de şir­ket­le­re ak­tar­dık­la­rı kay­nak­lar yü­zün­den ver­dik­le­ri büt­çe açık­la­rı­nı sı­fı­ra ya­kın fa­iz­ler­le borç­la­na­rak ka­pa­ta­bi­lir­ler. Kal­dı ki do­lar ay­nı za­man­da re­zerv pa­ra; ya­ni FED, mat­ba­ası­nı ça­lış­tı­rıp pa­ra ar­zı­nı ge­niş­le­te­bi­lir. Na­sıl­sa dün­ya­da enf­las­yo­nist bas­kı çok azal­mış hal­de...Kı­sa­ca­sı, bu ül­ke­ler re­el sek­tö­re ak­tar­dık­la­rı pa­ra­la­rı fi­nan­se ede­bi­le­cek im­kan ve kay­nak­la­ra sa­hip­ler... *** Pe­ki Tür­ki­ye? Önü­müz­de­ki yıl, % 4 bü­yü­me he­de­fi ile da­hi 16 mil­yar YTL açık ve­ren bir büt­çe or­ta­da iken, fa­iz­ler hâ­lâ % 15’in üze­rin­de iken hü­kü­met “mil­yar­la­rı” ne­re­den üre­tip de si­ze ve­re­cek? “Büt­çe açı­ğı is­ter­se 36 mil­yar ol­sun, ka­mu har­ca­ma­la­rı ar­tı­rıl­sın, ye­ter ki pi­ya­sa can­lan­dı­rıl­sın”... Eğer “hü­kü­met ted­bir al­sın”dan bu kas­te­di­li­yor­sa, bu­nu sa­vu­nan­lar ya eko­no­mi­den bi­ha­ber­ler­dir, ya 2001 fa­ci­ası­nın se­bep­le­ri­ni unut­muş­lar­dır, ve­ya bil­me­di­ği­miz baş­ka se­bep­le­ri var­dır. Ar­tan büt­çe açı­ğı ve gev­şe­ti­len ma­li di­sip­lin, ön­ce bir “hoş­luk” mey­da­na ge­ti­rir ama son­ra­sın­da bu ül­ke, 2001’de fe­ci bi­çim­de öğ­ren­di­ği enf­las­yo­nist bas­kı ve yük­sek ka­mu bor­cu ris­ki ile tek­rar yüz yü­ze ge­lir. Dün­ya­da­ki kriz Tür­ki­ye’yi et­ki­le­mek­te­dir, ama kri­zi Ame­ri­ka’da­ki, İn­gil­te­re’de­ki gi­bi ta­rif edip, ted­bir­le­ri de ora­lar­dan ör­nek­le­mek va­him bir ha­ta olur. “Ted­bir” di­ye çığ­lık­la­nan­lar, bu ül­ke­nin bir de “ya­rı­nı” da ol­du­ğu­nu dü­şün­se­ler iyi olur.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT