BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ING Bank Tür­ki­ye web si­te­si­ne ödül

ING Bank Tür­ki­ye web si­te­si­ne ödül

ING Bank Tür­ki­ye web si­te­si­nin, “Üs­tün Ba­şa­rı Ödü­lü”ne de­ğer gö­rül­dü­ğü bil­di­ril­di. ING Bank’tan ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­ya gö­re, In­te­rac­ti­ve Me­di­a Co­un­cil ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen In­te­rac­ti­ve Me­di­a Awards’ta ING Bank Tür­ki­ye web si­te­si, “Üs­tün Ba­şa­rı Ödü­lü”ne (Outs­tan­ding Ac­hi­eve­ment Award) de­ğer gö­rül­dü.ING Bank Tür­ki­ye web si­te­si­nin, “Üs­tün Ba­şa­rı Ödü­lü”ne de­ğer gö­rül­dü­ğü bil­di­ril­di. ING Bank’tan ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­ya gö­re, In­te­rac­ti­ve Me­di­a Co­un­cil ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen In­te­rac­ti­ve Me­di­a Awards’ta ING Bank Tür­ki­ye web si­te­si, “Üs­tün Ba­şa­rı Ödü­lü”ne (Outs­tan­ding Ac­hi­eve­ment Award) de­ğer gö­rül­dü. Sek­tö­rün “en pres­tij­li” ya­rış­ma­la­rı ara­sın­da gös­te­ri­len ya­rış­ma­da “ta­sa­rım”, “içe­rik”, “fonk­si­yo­nel­lik”, “kul­la­nış­lı­lık” ve “kul­la­nı­cı dos­tu ol­ma” gi­bi kri­ter­ler üze­rin­den de­ğer­len­dir­me ya­pı­lı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT