BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Van Et, Met­ro’yu bün­ye­si­ne katıyor

Van Et, Met­ro’yu bün­ye­si­ne katıyor

Et ve gı­da sek­tö­rün­de fa­ali­yet gös­te­ren Van Et, ka­ra yo­lu ve oto­büs ta­şı­ma­cı­lı­ğı ile bü­tün ula­şım araç­la­rı­na ait her tür­lü bi­let sa­tı­şı, ter­mi­nal iş­let­me­ci­li­ği ve akar­ya­kıt sek­tö­rün­de fa­ali­yet gös­te­ren Met­ro Tu­rizm’i şir­ket bün­ye­si­ne kat­ıyor.Et ve gı­da sek­tö­rün­de fa­ali­yet gös­te­ren Van Et, ka­ra yo­lu ve oto­büs ta­şı­ma­cı­lı­ğı ile bü­tün ula­şım araç­la­rı­na ait her tür­lü bi­let sa­tı­şı, ter­mi­nal iş­let­me­ci­li­ği ve akar­ya­kıt sek­tö­rün­de fa­ali­yet gös­te­ren Met­ro Tu­rizm’i şir­ket bün­ye­si­ne kat­ıyor. Da­ha ön­ce sa­tın alı­nan şir­ke­tin bün­ye­ye ka­tıl­ma­sıy­la, bir­leş­me, his­se sa­tın al­ma yo­luy­la iş­ti­rak ya da baş­ka al­ter­na­tif­le­rin de­ğer­len­di­ril­me­si ve bu ko­nu­da ça­lış­ma baş­la­tıl­ma­sı için de ge­nel mü­dür­lü­ğün yet­ki­len­di­ril­di­ği be­lir­til­di. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na şir­ket yö­ne­tim ku­ru­lu adı­na, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ha­ya­ti Üs­tün, his­se sa­tın al­ma, bir­leş­me, sa­tın al­ma gi­bi bir ka­rar du­ru­mun­da ka­mu­oyu­nun bil­gi­len­di­ri­le­ce­ği­ni de açık­la­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT