BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bombaları satan po­lis tu­tuk­lan­dı

Bombaları satan po­lis tu­tuk­lan­dı

Yak­la­şık 10 gün ön­ce Trab­zon’da ele ge­çi­ri­len 9 adet Al­man ya­pı­mı el bom­ba­la­rı­na iliş­kin so­ruş­tur­ma An­ka­ra’ya uzan­dı.Yak­la­şık 10 gün ön­ce Trab­zon’da ele ge­çi­ri­len 9 adet Al­man ya­pı­mı el bom­ba­la­rı­na iliş­kin so­ruş­tur­ma An­ka­ra’ya uzan­dı. An­ka­ra Em­ni­ye­ti Özel Ha­re­kat Şu­be Mü­dür­lü­ğü’nde gö­rev­li po­lis me­mu­ru Se­la­hat­tin Ş, bom­ba­la­rın sa­tı­şı­na ara­cı­lık et­ti­ği ge­rekçe­siy­le tu­tuk­lan­dı. Tu­tuk­la­nan po­li­sin ifa­de­sin­de, el bom­ba­la­rı­nın te­mi­ni­ne ara­cı­lık yap­tı­ğı ge­rek­çe­siy­le isim­le­ri­ni ver­di­ği 2 ki­şi­nin da­ha aran­dı­ğı öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT