BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ne­re­ye gi­di­yo­ruz?

Ne­re­ye gi­di­yo­ruz?

Bir der­bi maç oy­nan­dı. Her­kes yan­gı­na sa­de­ce kö­rük­le de­ğil, ben­zin­le ko­şu­yorBir der­bi maç oy­nan­dı. Her­kes yan­gı­na sa­de­ce kö­rük­le de­ğil, ben­zin­le ko­şu­yor 2008’in son der­bi­si oy­nan­dı. İlk ya­rı ta­mam­lan­dı. Her­kes ta­ti­le çı­kı­yor. Ek­ran­da ko­nu­şan­lar ağ­zı­nı dol­du­ra­rak, fut­bol­se­ve­ri, ku­lüp­le­ri, yö­ne­ti­ci­le­ri ge­re­bil­di­ği ka­dar ge­re­bil­me­nin der­din­de... Ga­ze­te­ler­de ya­zan­lar, o ka­dar tu­tar­sız ki, bi­ri­nin “kır­mı­zı kart” de­di­ği­ne di­ğe­ri “fa­ul bi­le de­ğil” di­yor. Za­ten pro­to­kol tri­bü­nü­ne sa­kın ama sa­kın çık­ma­yın. 105 yıl­lık ku­lü­bün baş­ka­nı, her­ke­sin hu­zu­run­da Di­sip­lin Ku­ru­lu Baş­ka­nı­nı ara­cı kul­la­na­rak MHK Baş­ka­nı­na ağı­za alın­ma­ya­cak kü­für­le­ri “ay­nen” ilet­me­si­ni is­ti­yor. Maç­ta 6 gol var. 2 pe­nal­tı var. 1 kır­mı­zı kart var. Bü­tün Tür­ki­ye bir sa­rı kar­ta ki­lit­len­miş! Del­ga­do‘nun gör­dü­ğü iki sa­rı kar­tın da yer­siz ol­du­ğu­nu id­dia eden­ler var. İkin­ci sa­rı­nın ağır ol­du­ğu­nu söy­le­yen­ler var. Kos ko­ca Türk fut­bo­lu bu kart ka­ra­rı­na sı­kış­mış. Der­bi­nin ka­lan 89 da­ki­ka­sı­nı ne ko­nu­şan var ne tar­tı­şan... Fe­de­ras­yon kö­tü!.. MHK kö­tü!.. Ha­kem­ler kö­tü!.. Mağ­lup olan işin ko­la­yı­nı bul­muş. Suç­lu fe­de­ras­yon!.. Suç­lu ha­kem­ler... Suç­lu MHK!.. Cü­neyt Ça­kır, Ser­vet’in go­lü­nü fa­ul ge­rek­çe­siy­le ip­tal et­sey­di, yi­ne yer ye­rin­den oy­na­ya­cak­tı. Del­ga­do‘yu at­ma­say­dı, ey­yam­cı dam­ga­sı­nı yi­ye­cek­ti. Yü­re­ği yet­me­di di­ye­cek­ler­di! Trab­zon bir haf­ta bo­yun­ca ıs­rar­la ve özel gay­ret­le ge­ril­di. Maç oy­na­nı­yor, şeh­rin va­li­si, em­ni­yet mü­dü­rü di­ken üs­tün­de... Med­ya­da­ki ba­zı mes­lek­taş­la­rı­mız, kan gö­rün­tü­le­ri için sa­bır­sız­la­nı­yor! Siz bu or­tam­da Fı­rat Ay­dı­nus‘tan iyi bir yö­ne­tim mi bek­li­yor­su­nuz? Bu ada­mı me­ka­nik bir ba­la­ta mı san­dı­nız? De­mir par­ça­sı mı? O da si­zin gi­bi et­ten ke­mik­ten ya­ra­tıl­mış bir in­san.. Siz bu ha­kem­le­rin si­nir sis­te­mi­ni bir dü­şü­nün!.. Bi­raz hoş­gö­rü lüt­fen!.. Sü­rat­le kö­tü bir nok­ta­ya doğ­ru gi­di­yo­ruz. Hiç­bir şey­den mut­lu ve mem­nun ol­ma­yan bu in­san ya­pı­sı ile sos­yal bir pat­la­ma­ya doğ­ru yol alı­yo­ruz. Far­kın­da mı­sı­nız? > Ömer Faruk ÜNAL --------------------- Uta­nan yok!.. Her haf­ta, bü­tün bir spor med­ya­sı­na “fut­bol­dan çok ha­kem­le­ri ve ar­tık çı­ğı­rın­dan iyi­ce çı­kan ha­ta­la­rı­nı ko­nuş­tur­ma­yı, yaz­dır­ma­yı ve çiz­dir­me­yi ba­şa­ran­lar” utan­sın; utan­sın­lar ama, “uta­nan yok”; her­kes kol­tu­ğu­na ya­pış­mış otu­ru­yor!.. > Öcal Uluç Yi­ne mi ha­kem­ler? İna­nın bu sa­tır­la­rı ya­zar­ken, ha­kem ca­na­var­la­rı­nın sa­fı­na ge­çer gi­bi his­se­di­yo­rum ken­di­mi. Ama Müf­tü­oğ­lu’nun ha­kem­lik ci­na­ye­ti­ni de gör­mez­den ge­le­me­yiz. Ay­dı­nus’un hem fau­lu ve­rip hem ikin­ci sa­rı­yı ıs­ka geç­me­si an­la­şı­la­bi­lir mi? Ça­kır gi­bi UE­FA ta­ki­bin­de­ki bir ho­ca­nın ma­su­ma­ne bir iti­ra­za ikin­ci sa­rı­yı çek­me­si acı ve­ri­ci de­ğil mi? > Kemal Belgin Vu­run ha­ke­me!.. Ha­kem­le­rin için­de “gör­dü­ğü­nü ça­lan” bir ha­kem ol­du­ğu­nu bi­li­yor­duk, ya­ka­la­dık ve “çok şü­kür” onu da yer­den ye­re vu­ru­yo­ruz. Ha­ta­sıy­la yüz­leş­mek­ten ka­çı­nan­lar için bu­lun­maz bir ni­met­tir ha­ke­min bir iki yan­lış yo­ru­mu ve­ya tak­dir ha­ta­sı. Ma­lu­mu­nuz, yüz­de 70 doğ­ru ya­pan ha­kem mü­kem­mel­dir. Ola­ğa­nüs­tü­dür. An­cak ye­ni­le­ni il­gi­len­di­ren ha­ta­la­ra ay­rı­lan yüz­de otuz ola­cak­tır bu top yu­var­lan­dık­ça. > Ümit Aktan Ufuk­ta­ki gü­zel­lik­ler Yar­dım­cı ha­kem­le­rin yan­lış bay­rak­la­rı, or­ta ha­kem­le­rin ha­ta­lı dü­dük­le­ri­nin be­lir­le­di­ği bir lig sı­ra­la­nı­şın­da, her­ke­sin bir ma­ze­re­ti ola­cak­tır. Trab­zon’un gasp edi­len li­der­li­ği­ne ey­val­lah... Ama Be­şik­taş’ın 9 maç­ta 16 pu­an kay­bı­nın ne ma­ze­re­ti ola­cak­tır? Bu oyun an­la­yı­şı ve De­niz­li’nin stan­dart kad­ro şa­şırt­ma­la­rıy­la, si­yah-be­yaz­lı ta­kım, hak et­ti­ği yer­de­dir!.. As­lın­da biz bı­ra­ka­lım üç bü­yük­le­ri de, göz­le­ri­mi­zi baş­ka yer­le­re çe­vi­re­lim... > Naci Arkan Bu çak­ma Be­şik­taş! Yö­ne­ti­ci sa­ha­ya iner, ha­kem­ler dar ağa­cı­na çe­ki­lir. Ye­ter ar­tık! Mus­ta­fa De­niz­li’ye ina­nan bir spor ya­za­rı ola­rak per­şem­be gü­nü yaz­dım, “Skib­be bu der­bi­yi en az 2 fark­la ka­za­nır” di­ye. Biz mü­nec­cim mi­yiz, ha­yır! Ama mal­ze­me or­ta­da, bu Be­şik­taş ma­ale­sef çak­ma Be­şik­taş! Fa­kat Baş­kan Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren ese­ri­nin far­kın­da de­ğil. Hey­hat! > Hasan Sarıçiçek De­niz­li ye­ni­len­me­li İş ba­şı­na ge­lir gel­mez ilk yap­tı­ğı ic­ra­at lig­de mağ­lu­bi­ye­ti ol­ma­yan Be­şik­taş’ın sis­te­mi­ni de­ğiş­tir­mek ol­du. Ay­nı sis­tem­de de­vam et­se ve Be­şik­taş ba­şa­rı­lı ol­sa “Er­tuğ­rul’un ta­kı­mı­nı şam­pi­yon yap­tı” di­ye­cek­ler­di. De­dirt­mez­di, çün­kü o Mus­ta­fa De­niz­li’ydi. Oy­sa De­niz­li, Be­şik­taş ye­ri­ne ön­ce ken­di­ni ye­ni­le­me­li. Hem sis­te­mi, hem de sa­de­ce mo­ti­vas­yo­na da­ya­lı ba­şa­rı bek­len­ti­si es­ki­ler­de, çoo­ok es­ki­ler­de kal­dı!.. > Cahit Eroğul Dü­dük gi­bi ve­da Li­gin ilk ya­rı­sı 1 maç er­ken ka­pa­nır­ken, 16. haf­ta­dan ak­lı­mız­da ha­kem ha­ta­la­rı kal­dı. Fut­bol­cu­la­rın fut­bo­lu de­ğil, dü­dük ça­lan­la­rın dü­dük­le­ri be­lir­le­di maç­la­rın skor­la­rı­nı. Söy­le­ye­cek çok şey yok as­lın­da; “Ar­ka­sı ya­rın” ol­ma­ma­sı umu­duy­la, az ha­ta­lı ikin­ci ya­rı­da bu­luş­mak te­men­ni­siy­le, şim­di­lik ka­lın sağ­lı­cak­la! > M.Emin Uluç Ma­te­ma­tik! 1 Güi­za, 1 Ho­los­ko, 1 Mi­lan Ba­ros, 1 Si­vass­por edi­yor. 1 Ara­go­nes, 1 Skib­be, 1 Mus­ta­fa De­niz­li, 1 Bü­lent Uy­gun et­mi­yor! Pe­ki, 2 Yıl­dı­rım’la, 1 Po­lat’ı top­la­sak ne eder? Sı­fı­ra sı­fır el­de var MHK! Vu­run aba­lı­ya... > Emre Bol HAFTANIN TAKIMI: G.Saray GOL KRALLIĞI 14 GOL : Ba­ros (G.Sa­ray) 11 GOL : Meh­met Yıl­dız (Si­vas) 8 GOL : Ta­ba­ta (G.An­tep) 7 GOL : Lin­coln (G.Sa­ray), Meh­met Ça­kır (An­ka­ra), Nob­re (Be­şik­taş), Ser­can (Bur­sa), Ta­ner (Ko­ca­eli), Gök­han (Trab­zon) 6 GOL : Ro­berts (De­niz­li),Ke­well (G.Sa­ray), Dje­ho­ua (An­tal­ya), You­la (Es­ki­şe­hir), Umut (Trab­zon) KIRMIZI KARTLAR Tay­fun (Es­ki­şe­hir), Del­ga­do (Be­şik­taş) ATILAN PENALTI Ba­ros (2) (G.Sa­ray) KAÇAN PENALTI Yat­ta­ra (Trab­zon), Kra­toch­vil (De­niz­li) KEN­Dİ KA­LE­Sİ­NE GOL Va­hap (An­tal­ya) CEZALILAR Mei­ra (G.Sa­ray) HAFTANIN KARMASI Mahmut (G.Antep) Uğur (Antalya) Bilica (Sivas) M.Duruer (A.Gücü) Arda (G.Saray) Adriano (Belediye) Tabata (G.Antep) Lincoln (G.Saray) Cangele (Kayseri) Baros (G.Saray) Gökhan (Trabzon) HAFTANIN FUTBOLCUSU Milan Baros (G.Saray) HAFTANIN T.DİREKTÖRÜ Michael Skibbe (G.Saray) HAFTANIN HAKEMİ Yunus Yıldırım (Belediye-Kocaeli) TURKCELL SÜPER LİG PUAN DURUMU VE HAFTANIN MAÇLARI İÇİN TIKLAYIN BANK ASYA 1. LİG HAFTANIN TAKIMI BOLU HAFTANIN FUTBOLCUSU Aydın (Giresun) HAFTANIN HAKEMİ Er­bay Al­de­mir (Kar­tal-K.Ka­ra­bük)
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99720
  % 0.04
 • 5.3231
  % -0.16
 • 6.0449
  % -0.19
 • 6.9002
  % -0.26
 • 220.134
  % -0.19
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT