BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ga­ze­te­ci Ye­ne­rer: Ve­li Kü­çük’ten emir al­ma­dım

Ga­ze­te­ci Ye­ne­rer: Ve­li Kü­çük’ten emir al­ma­dım

“Er­ge­ne­kon” da­va­sı­nın tu­tuk­lu sa­nık­la­rın­dan ga­ze­te­ci Ve­dat Ye­ne­rer, emek­li Tuğ­ge­ne­ral Ve­li Kü­çük’ün ta­li­mat­la­rı­na gö­re ha­ber yap­tı­ğı id­di­ala­rı­nın doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti.“Er­ge­ne­kon” da­va­sı­nın tu­tuk­lu sa­nık­la­rın­dan ga­ze­te­ci Ve­dat Ye­ne­rer, emek­li Tuğ­ge­ne­ral Ve­li Kü­çük’ün ta­li­mat­la­rı­na gö­re ha­ber yap­tı­ğı id­di­ala­rı­nın doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. İs­tan­bul 13. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si’nde de­vam eden da­va­nın dün­kü du­ruş­ma­sın­da sa­vun­ma­sı­nı ya­pan Ve­dat Ye­ne­rer; şun­la­rı söy­le­di: “Sı­cak böl­ge ga­ze­te­ci­si­yim. Si­ya­set­çi ve as­ker­ler­le sık gö­rü­şü­rüm, çev­rem de bu şe­kil­de oluş­muş­tur. Ve­li Kü­çük ile iliş­kim de, ta­ma­men ga­ze­te­ci-emek­li as­ker iliş­ki­si­dir. On­dan ta­li­mat al­dı­ğım yö­nün­de­ki id­di­ala­rı red­de­di­yo­rum. Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti dı­şın­da hiç­bir der­nek, ha­re­ket ya da olu­şu­ma üye de­ği­lim.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101429
  % 1.29
 • 5.2734
  % -0.32
 • 5.9792
  % -0.77
 • 6.8799
  % -0.32
 • 217.242
  % -0.26
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT