BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gür­cis­tan he­ye­ti Gül ve Er­do­ğan’la gö­rü­şe­cek

Gür­cis­tan he­ye­ti Gül ve Er­do­ğan’la gö­rü­şe­cek

Gür­cis­tan Baş­ba­ka­nı Gri­gol Mga­lob­liş­vi­li, üst dü­zey Gür­cü yet­ki­li­ler­den olu­şan bir he­yet­le An­ka­ra’ya bir ça­lış­ma zi­ya­re­ti ger­çek­leş­ti­re­cek.> Ha­ber Mer­ke­zi AN­KA­RA Gür­cis­tan Baş­ba­ka­nı Gri­gol Mga­lob­liş­vi­li, üst dü­zey Gür­cü yet­ki­li­ler­den olu­şan bir he­yet­le An­ka­ra’ya bir ça­lış­ma zi­ya­re­ti ger­çek­leş­ti­re­cek. Mga­lob­liş­vi­li, Cum­hur­baş­ka­nı Gül ta­ra­fın­dan ka­bul edil­me­si­nin ar­dın­dan Baş­ba­kan Er­do­ğan’la bir ara­ya ge­le­cek. Zi­ya­ret­te gün­dem, iki­li iliş­ki­le­rin ya­nı sı­ra Kaf­kas­lar­da­ki son ge­liş­me­ler ola­cak. Bu çer­çe­ve­de Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın Kaf­kas­ya İs­tik­rar ve İş bir­li­ği Plat­for­mu ele alı­na­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT