BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SA­VUN­MA SA­NA­Yİ kri­zi ih­ra­catla­ aşa­cak

SA­VUN­MA SA­NA­Yİ kri­zi ih­ra­catla­ aşa­cak

Sa­vun­ma sa­na­yi sek­tö­rü, kü­re­sel kri­zi, tek­no­lo­ji ge­liş­tir­me ve ih­ra­cat­la aşa­cak.Sa­vun­ma sa­na­yi sek­tö­rü, kü­re­sel kri­zi, tek­no­lo­ji ge­liş­tir­me ve ih­ra­cat­la aşa­cak. Sa­vun­ma Sa­na­yi­i Müs­te­şar­lı­ğın­dan (SSM) ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­ya gö­re; SSM, 25-28 Ara­lık 2008 ta­rih­le­ri ara­sın­da An­tal­ya’da dü­zen­le­ne­cek olan Sİ­NER­Jİ­TÜRK-SA­VUN­MA’08 et­kin­li­ğiy­le, sa­vun­ma sa­na­yiinin kü­re­sel kriz­de bü­yü­yen sek­tör­ler­den bi­ri ola­bi­le­ce­ği me­sa­jı­nı ver­me­ye ha­zır­la­nı­yor. Müs­te­şa­r Mu­rad Ba­yar, ko­nuy­la il­gi­li yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Sa­vun­ma sa­na­yi sek­tö­rün­de yer­li üre­ti­me ve­ri­len ön­ce­lik, ile­ri tek­no­lo­ji alan­lar­ında is­tih­dam ar­tı­rı­cı so­nuç­lar do­ğu­ra­bi­lir” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT