BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kıb­rıs’ta çözüm için umut­lar 2009’a kal­dı

Kıb­rıs’ta çözüm için umut­lar 2009’a kal­dı

Ta­lat ve Hris­tof­ya­s’ı gö­rüş­me­nin ger­çek­leş­ti­ği ara böl­ge­de, BM Kıb­rıs Özel Da­nış­ma­nı Dow­ner kar­şı­la­dı.Ta­lat ve Hris­tof­ya­s’ı gö­rüş­me­nin ger­çek­leş­ti­ği ara böl­ge­de, BM Kıb­rıs Özel Da­nış­ma­nı Dow­ner kar­şı­la­dı. KKTC Cum­hur­baş­ka­nı Meh­met Ali Ta­lat ve Kıb­rıs Rum yö­ne­ti­mi li­de­ri Di­mit­ris Hris­tof­yas, Kıb­rıs me­se­le­si­ne kap­sam­lı çö­züm bu­lun­ma­sı ama­cıy­la dün 13. de­fa bir ara­ya gel­di. Li­der­ler, Kıb­rıs’ta en ya­kın za­man­da çö­züm bu­lu­na­bil­me­si için el­le­rin­den ge­le­ni yap­ma­yı ta­ah­hüt et­ti. Lef­ko­şa Ara Böl­ge’de­ki gö­rüş­me­nin so­nun­da açık­la­ma­da bu­lu­nan BM Ge­nel Sek­re­te­ri’nin Kıb­rıs Özel Da­nış­ma­nı Ale­xan­der Dow­ner; hâ­lâ gö­rü­şül­me­si ge­re­ken çok ko­nu ol­du­ğu­nu, kay­de­di­len iler­le­me­nin ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­nı, an­cak iki li­de­rin de gö­rüş­me­le­rin ba­şa­rıy­la so­nuç­lan­ma­sı için ka­rar­lı­lık gös­ter­di­ği­ni bil­dir­di. Cum­hur­baş­ka­nı Ta­lat da, Kıb­rıs mü­za­ke­re­le­rin­de, “ge­le­cek dö­nem­de da­ha faz­la gay­ret et­me ko­nu­sun­da an­la­yış bir­li­ği oluş­tur­duk­la­rı­nı” ifa­de ede­rek, “He­de­fi­miz 2009’da ta­bii ki Kıb­rıs me­se­le­si­ni çöz­mek. Za­man iler­li­yor, ge­le­cek yıl ya­pı­la­cak çok iş var” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT