BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > IRAK DEVLET BAŞKANI TALABANİ: PKK silah bırakmalı

IRAK DEVLET BAŞKANI TALABANİ: PKK silah bırakmalı

“Si­lah­lı mü­ca­de­le dev­ri geç­miş­te kal­dı. Ar­tık, prob­lem­lerin PKK’nın iz­le­di­ği yol­lar­la çö­zü­le­mediğinin farkına varılmalı”Tür­ki­ye ile Irak ara­sın­da baş­la­yan sü­re­cin olum­lu ol­du­ğu­nu ve ar­tık Tür­ki­ye’nin öne­mi­ni kav­ra­dık­la­rı­nı be­lir­ten Irak Cum­hur­baş­ka­nı Ce­lal Ta­la­ba­ni, stra­te­jik iş bir­li­ği me­ka­niz­ma­sı­nın da­ha ak­tif iş­le­me­si­ni is­te­di. CNN TÜRK’e özel rö­por­taj ve­ren Ta­la­ba­ni, te­rör ör­gü­tü PKK’nın si­lah bı­rak­ma­sın­dan umut­lu ol­du­ğu­nu da be­lirt­ti. Irak Cum­hur­baş­ka­nı, “Tür­ki­ye ile stra­te­jik it­ti­fa­kın ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si ko­nu­sun­da, ben Irak ta­ra­fın­da bir en­gel gör­mü­yo­rum. Irak’ın bü­tün ke­sim­le­rin­den ge­len te­mel si­ya­si grup­lar, Kürt­ler, Arap­lar, Sün­ni­ler, Şii­ler; Tür­ki­ye ile iyi iliş­ki ku­rul­ma­sı nok­ta­sın­da hem­fi­kir” di­ye ko­nuş­tu. Tür­ki­ye ile Irak’ta­ki Kürt yet­ki­li­ler ara­sın­da ya­şa­nan prob­lem­le­rin ge­ri­de kal­dı­ğı­na inan­dı­ğı­nı be­lir­ten Ce­lal Ta­la­ba­ni, “Her iki ta­raf ara­sın­da­ki di­ya­log mem­nu­ni­yet ve­ri­ci. Bar­za­ni, Tür­ki­ye ile iyi iliş­ki­ler kur­mak­tan ya­na” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. PKK ko­nu­su­na da de­ği­nen Ta­la­ba­ni şun­la­rı söy­le­di: “Si­lah­lı mü­ca­de­le dev­ri­nin ge­ri­de kal­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ruz. Tür­ki­ye’de­ki Kürt­ler şu­nu an­la­ma­lı. Me­se­le­nin çö­zü­mü PKK’nın yön­te­miy­le ol­maz. Dağ­lar­da bu­lu­nan­lar, si­lah bı­rak­ma­lı.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT