BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BENİ LİNCOLN UÇURDU

BENİ LİNCOLN UÇURDU

14 haftada 14 gol atan Çek yıldız, “Arkanda Lincoln gibi bir oyuncu olursa çok kolay gol kralı olursun” dediG.SARAY’IN GOL MAKİNESİ MİLAN BAROS, BREZİLYALI YILDIZA ÖVGÜLER YAĞDIRDI 14 haftada 14 gol atan Çek yıldız, “Arkanda Lincoln gibi bir oyuncu olursa çok kolay gol kralı olursun” dedi REKOR KIRDI Son haf­ta­lar­da­ki müt­hiş per­for­man­sıy­la ade­ta par­mak ısır­tan Mi­lan Ba­ros, ta­kım ar­ka­da­şı Lin­coln’e öv­gü­ler yağ­dır­dı. Der­bi için İs­tan­bul’a ge­len ve 1 haf­ta­dır Baş­kan Ad­nan Po­lat’ın sa­hi­bi ol­du­ğu Po­lat Otel’de ko­nak­la­yan Çek ga­ze­te­ci­le­re kı­sa bir rö­por­taj ve­ren Ba­ros, Bre­zil­ya­lı yıl­dı­zı öve öve bi­ti­re­me­di. Çek gol­cü, “Ta­ti­le hu­zur­lu bir şe­kil­de çı­kı­yo­rum. As­lın­da ilk gel­di­ğim­de gol kral­lı­ğın­da gö­züm yok­tu. An­cak ta­kı­mı­nız­da Lin­coln gi­bi bir oyun­cu var­sa id­di­alı ko­nu­ma ge­lir­si­niz. Onun fut­bol di­li­ni iyi an­la­mak ge­re­kir. Çok ka­li­te­li bir fut­bol­cu ve mü­kem­mel bir in­san. Çok iyi an­la­şı­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Öte yan­dan 10 yıl­lık fut­bol ka­ri­ye­rin­de, bu­gü­ne ka­dar 1 se­zon­da 16 go­lün üze­ri­ne hiç çı­ka­ma­yan Ba­ros, der­bi­de yap­tı­ğı “hat-trick”le ya­rım se­zon­da 18 go­le ula­şa­rak ken­di re­ko­ru­nu kır­dı. > Ercan YILDIZ Pa­ra müj­de­si Kriz se­be­biy­le ala­cak­la­rın­da ge­cik­me ya­şa­yan G.Sa­ray­lı fut­bol­cu­lar, Be­şik­taş ga­li­bi­ye­tiy­le ya­şa­dık­la­rı mut­lu­lu­ğu trans­fer tak­sit­le­ri­nin öde­ne­ce­ği ha­be­riy­le per­çin­le­di­ler. Der­bi son­ra­sı Baş­kan Ad­nan Po­lat, fut­bol­cu­la­rı tek tek teb­rik et­tik­ten son­ra “Yıl­ba­şın­dan ön­ce trans­fer tak­sit­le­ri­ni­zin bir bö­lü­mü he­sap­la­rı­nı­za ya­tı­rı­la­cak” söz­le­riy­le oyun­cu­la­ra bir ne­vi prim ver­di. G.SARAYLI YÖNETİCİ HALDUN ÜSTÜNEL: Çakır iyi yönetti Beşiktaş derbisini kazanan G.Saray’da Futbol Komitesi yöneticilerinden Haldun Üstünel, siyah-beyazlı yöneticilerin maç sonunda saha ortasında hesap sorduğu hakem Cüneyt Çakır’ın çok iyi bir maç yönettiğini söyledi. Üstünel, “Son derece adil bir yönetim gösterdi. Hatta kartları az bile gösterdi diyebilirim” diye konuştu. Teknik Direktör Skibbe’nin transfer istememesine rağmen, birkaç isimle görüşeceklerini söyleyen Üstünel, Ümit Karan’ı da satmayı kesinlikle düşünmediklerini ifade etti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT