BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TARTIŞILAN ADAM

TARTIŞILAN ADAM

7. haftada göreve getirilen Mustafa Denizli, 4 yılda 5 teknik adam değiştiren Yıldırım Demirören Yönetimi’nin en başarısız antrenörü olduSAĞLAM’IN GÖLGESİNDE KALDI... 7. haftada göreve getirilen Mustafa Denizli, 4 yılda 5 teknik adam değiştiren Yıldırım Demirören Yönetimi’nin en başarısız antrenörü oldu OR­TA­LA­MA­YI DÜ­ŞÜR­DÜ Son G.Sa­ray mağ­lu­bi­ye­tiy­le zir­ve­den 6 pu­an ge­ri­ye dü­şen Be­şik­taş’ta ok­lar Mus­ta­fa De­niz­li’ye dön­dü. De­niz­li, 4 yıl­da 5 tek­nik adam de­ğiş­ti­ren Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren yö­ne­ti­mi­nin en ba­şa­rı­sız an­tre­nö­rü ol­du. Er­tuğ­rul Sağ­lam dö­ne­min­de 6 maç­ta 4 ga­li­bi­yet, 2 be­ra­ber­lik el­de eden Be­şik­taş, De­niz­li ile bir­lik­te çö­küş ya­şa­dı. De­niz­li yö­ne­ti­min­de dep­las­man ga­li­bi­ye­ti­ne de has­ret ka­lan si­yah-be­yaz­lı­lar, li­gin üst sı­ra­sın­da­ki ilk 5 ta­kım ile oy­na­dı­ğı maç­lar­da sa­de­ce 2 pu­an çı­ka­ra­bil­di. Be­şik­taş, F.Bah­çe, G.Sa­ray, An­ka­ras­por’a mağ­lup olur­ken, Trab­zon ve Si­vas’la be­ra­be­re kal­dı. Gö­re­ve gel­di­ğin­de, “Şam­pi­yon­luk için 2.3 pu­an or­ta­la­ma­sı ye­ter­li” di­yen De­niz­li, Er­tuğ­rul Sağ­lam dö­ne­min­de ya­ka­la­nan 2.3 pu­an or­ta­la­ma­sı­nı da 1.4’e dü­şür­dü. SUÇ­LU FUT­BOL­CU­LAR MI? Be­şik­taş’ta ya­şa­nan bu sı­cak ge­liş­me­le­rin ar­dın­dan fa­tu­ra Mus­ta­fa De­niz­li’ye ke­si­lir­ken, tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı ise fut­bol­cu­la­rı­nı suç­la­dı. G.Sa­ray der­bi­si son­ra­sın­da ba­zı fut­bol­cu­lar­la yol­la­rı ayı­ra­cak­la­rı­nı söy­le­yen De­niz­li, “Ta­kım içe­ri­sin­de be­nim­le ay­nı duy­gu­la­rı pay­laş­ma­yan, şam­pi­yon­luk ha­va­sı­na gir­me­yen fut­bol­cu­lar var” di­ye­rek to­pu oyun­cu­la­rı­na at­tı. Önü­müz­de­ki gün­ler­de ger­çek­le­şe­cek olan Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren - Mus­ta­fa De­niz­li zir­ve­sin­de ge­li­nen nok­ta ma­sa­ya ya­tı­rı­la­cak. Del­ga­do, Bo­bo, Se­ric, Cis­se, Uğur İn­ce­man ve Ali Tan­do­ğan gi­bi isim­le­re tek­lif gel­me­si ha­lin­de yol­la­rın ay­rı­la­bi­le­ce­ği be­lir­ti­lir­ken bu isim­ler­den ba­zı­la­rı­nın ta­kas­ta kul­la­nıl­mak is­ten­di­ği de öğ­re­nil­di. > Bilgehan Can BEŞİKTAŞ GA­Lİ­Bİ­YE­TE HAS­RET Be­şik­taş Mus­ta­fa De­niz­li yö­ne­ti­min­de dep­las­man ga­li­bi­ye­ti­ne has­ret kal­dı. Li­gin üst sı­ra­sın­da­ki ilk 5 ta­kım ile oy­na­dı­ğı maç­lar­da sa­de­ce 2 pu­an çı­ka­ra­bi­len Be­şik­taş, F.Bah­çe, G.Sa­ray, An­ka­ras­por’a mağ­lup olur­ken, Trab­zon ve Si­vas’la be­ra­be­re kal­dı. “Şam­pi­yon­luk için 2.3 pu­an or­ta­la­ma­sı ye­ter­li” di­yen De­niz­li ile ilk ya­rı so­nun­da 1.4 or­ta­la­ma ya­ka­la­yan Be­şik­taş, son 4 ma­çın­da tek ga­li­bi­ye­ti­ni A.Gü­cü kar­şı­sın­da 1-0’lık skor­la el­de et­ti. BEŞİKTAŞ NOTLARI Baş­kan’a ce­za yol­da Be­şik­taş Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren, Ali Sa­mi Yen Sta­dı’nda­ki G.Sa­ray der­bi­si sı­ra­sın­da MHK Baş­ka­nı Oğuz Sar­van’a çok ağır bi­çim­de küf­ret­ti­ği ge­rek­çe­siy­le Di­sip­lin Ku­ru­lu’na ve­ril­di. Ça­kır’a bü­yük tep­ki Be­şik­taş Yö­ne­ti­mi­nin G.Sa­ray der­bi­sin­de Cü­neyt Ça­kır’ın yö­ne­ti­me olan tep­ki­si din­mi­yor. Yö­ne­ti­ci Mu­rat Çe­lik, “Ça­kır’ın şah­si ola­rak çok iyi ni­yet­li ol­du­ğu­nu dü­şün­mü­yo­rum, özel­lik­le Del­ga­do’nun ih­ra­cın­da. Ben ora­da komp­leks­li bir in­sa­nın ego­su­nu tat­min et­me­ye ça­lış­tı­ğı­nı gör­düm. Der­di­mi­zi an­lat­mak için bir bi­don ben­zin alıp Fe­de­ras­yon bi­na­sı­nın önün­de ken­di­mi mi ya­ka­yım?” de­di. Del­ga­do kon­tro­le git­ti Be­şik­taş’ta fut­bol­cu­lar Del­ga­do ile İb­ra­him To­ra­man, li­ge ve­ri­len ara­da kon­trol amaç­lı İtal­ya’ya git­ti. Se­zon için­de sağ di­zin­den so­run­la­rı olan Del­ga­do’nun ya­nı sı­ra aşil ten­don­la­rın­da prob­lem ya­şa­yan İb­ra­him To­ra­man’ın du­ru­mu, ya­pı­la­cak kon­trol­le­rin ar­dın­dan net­lik ka­za­na­cak. Be­şik­taş’ın Del­ga­do’nun sağ­lık du­ru­mu­na gö­re trans­fe­ri be­lir­le­ye­ce­ği ifa­de edil­di. Ali Tan­do­ğan ölüm­den dön­dü Be­şik­taş­’ın ba­şa­rı­lı ka­nat oyun­cu­su Ali Tan­do­ğan, dev­re ara­sı ta­ti­li­ni de­ğer­len­dir­mek için git­ti­ği Ulu­dağ’da şa­ram­po­le yu­var­lan­dı. Ka­za son­ra­sı Tan­do­ğan, eşi ve ço­cu­ğu­nun ya­nı sı­ra Tan­do­ğan’ın an­ne­si ka­za­yı ya­ra al­ma­dan at­lat­tı.
Kapat
KAPAT