BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Diego kapışması

Diego kapışması

Sarı-lacivertli yönetim, gözünü Werder Bremen’in Brezilyalı yıldızı Diego’ya dikti. Sambacı için Real Madrid de devredeF.BAHÇE BAŞKANI AZİZ YILDIRIM TALİMAT VERDİ Sarı-lacivertli yönetim, gözünü Werder Bremen’in Brezilyalı yıldızı Diego’ya dikti. Sambacı için Real Madrid de devrede ARA­GO­NES İS­TE­Dİ Av­ru­pa’ya er­ken ve­da­yı çif­te ku­pay­la unut­tur­ma­ya ka­rar­lı olan F.Bah­çe Yö­ne­ti­mi, trans­fer ça­lış­ma­la­rı­nı hız­lan­dı­rır­ken ina­nıl­maz bir ma­nev­ra yap­tı. İkin­ci ya­rı için kad­ro­ya tak­vi­ye yap­ma­ya ha­zır­la­nan sa­rı-la­ci­vert­li­ler, Meh­met To­puz trans­fe­ri­nin sı­kın­tı­ya gir­me­siy­le ro­ta­yı Av­ru­pa’ya çe­vir­di. İs­pan­yol Mar­ca Ga­ze­te­si’nin ha­be­ri­ne gö­re F.Bah­çe’nin he­de­fin­de Wer­der Bre­men’in Bre­zil­ya­lı yıl­dı­zı Die­go var. Mar­ca, Ara­go­nes’in Re­al Mad­rid’in de trans­fer lis­te­sin­de olan sam­ba­cı­yı ıs­rar­la is­te­di­ği­ni ve F.Bah­çe’nin de bu trans­fer için ke­se­nin ağ­zı­nı aç­tı­ğı­nı yaz­dı. An­cak 23 ya­şın­da­ki oyun­cu­nun gön­lün­den Re­al Mad­rid ge­çi­yor. ME­SUT ÖZİL İD­Dİ­ASI Al­man­ya kay­nak­lı id­di­ala­ra gö­re, sa­rı-la­ci­vert­li­le­rin he­de­fin­de Die­go’lu Wer­der Bre­men’in Türk yıl­dı­zı Me­sut Özil de bu­lu­nu­yor. Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım, Al­man eki­bi­nin iki yıl­dı­zı­nı bir­den trans­fer edip hem kad­ro­yu güç­len­dir­me­yi hem de F.Bah­çe’nin adı­nı yi­ne dün­ya man­şet­le­ri­ne ta­şı­ma­yı plan­lı­yor. Dev­re ara­sın­da Mal­do­na­do’yla yol­la­rı­nı ayır­ma­yı dü­şü­nen F.Bah­çe bu oyun­cu­nun al­ter­na­ti­fi­ni de Gü­ney Ame­ri­ka’da arı­yor. Sa­rı-la­ci­vert­li­ler, Bo­ca Ju­ni­ors’ta oy­na­yan Ko­lom­bi­ya­lı de­fan­sif or­ta sa­ha oyun­cu­su Fa­bi­an Var­gas’ı trans­fer et­mek için ha­re­ke­te geç­ti. 2008 yı­lın­da top­lam 29 ma­ça çı­kan Var­gas, 2 de gol at­tı. > M.Emin ULUÇ
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT