BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

Tür­ki­ye Mil­li Olim­pi­yat Ko­mi­te­si (TMOK) ku­ru­lu­şu­nun 100. yı­lın­da olim­pi­yat ta­ri­hi ile il­gi­li kap­sam­lı bir ki­tap ya­yın­la­dı. Ki­tap­ta Yaz ve Kış Olim­pi­yat­la­rı, Ak­de­niz Oyun­la­rı ile il­gi­li ge­niş bil­gi­ler ve Türk­le­rin olim­pi­yat de­re­ce­le­ri yer alı­yor.TMOK’tan ar­ma­ğan Tür­ki­ye Mil­li Olim­pi­yat Ko­mi­te­si (TMOK) ku­ru­lu­şu­nun 100. yı­lın­da olim­pi­yat ta­ri­hi ile il­gi­li kap­sam­lı bir ki­tap ya­yın­la­dı. Ki­tap­ta Yaz ve Kış Olim­pi­yat­la­rı, Ak­de­niz Oyun­la­rı ile il­gi­li ge­niş bil­gi­ler ve Türk­le­rin olim­pi­yat de­re­ce­le­ri yer alı­yor. Şim­di tak­vi­ye za­ma­nı Fut­bol­da pro­fes­yo­nel lig­ler­de 2008-2009 se­zo­nu ikin­ci trans­fer ve tes­cil dö­ne­mi 5 Ocak 2009 Pa­zar­te­si gü­nü baş­la­yıp 2 Şu­bat Pa­zar­te­si gü­nü so­na ere­cek. Ara trans­fer dö­ne­min­de kad­ro­la­rı­nı güç­len­dir­mek is­te­ye­cek ekip­ler, ye­ni yıl­da 5 Ocak­ta baş­la­yıp 2 Şu­bat ak­şa­mı me­sai bi­ti­min­de ta­mam­la­na­cak dö­nem­de trans­fer ya­pa­bi­le­cek. 32 gün din­le­ne­cek­ler Turk­cell Sü­per Lig, 16 maç­lık ilk bö­lü­mün ar­dın­dan ta­ti­le gir­di. Lig, 32 gün­lük dev­re ara­sı ta­ti­li­nin ar­dın­dan 23, 24 ve 25 Ocak ta­rih­le­rin­de ya­pı­la­cak 17. haf­ta maç­la­rıy­la ye­ni­den start ala­cak. Fut­bol­da li­ge ve­ri­len ara­ya kar­şılık, For­tis Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nda Ocak ayı, ku­pa grup­la­rın­da mü­ca­de­le ede­cek ekip­ler için yi­ne yo­ğun ge­çe­cek. Ku­lüp­ler top­la­nı­yor Turk­cell Sü­per Lig Ku­lüp­ler Bir­li­ği Vak­fı top­lan­tı­sı bu­gün İs­tan­bul’da ya­pı­la­cak. Ku­lüp­ler Bir­li­ği Vak­fı’nın İs­tan­bul ofi­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­le­cek top­lan­tı­sı­na Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Mah­mut Öz­ge­ner ile Mer­kez Ha­kem Ku­ru­lu Baş­ka­nı Oğuz Sar­van’ın da da­vet edil­di­ği be­lir­til­di. Ha­vuz­da dün­ya re­ko­ru İs­pan­yol yü­zü­cü Asc­hwin Wil­de­bo­er, er­kek­ler 100 met­re sır­tüs­tün­de ye­ni dün­ya re­ko­ru­nun sa­hi­bi ol­du. Wil­de­bo­er, İs­pan­ya Kı­sa Kul­var Yüz­me Şam­pi­yo­na­sı’nda, er­kek­ler 100 met­re sır­tüs­tün­de 49.20’lik de­re­ce­siy­le dün­ya re­ko­ru kır­dı. Es­ki re­kor, 49.33 ile Rus yü­zü­cü Sta­nis­lav Do­nets’e ait­ti. Kay­se­ri ka­le­si ka­pa­lı Kay­se­ris­por, Turk­cell Sü­per Lig’in ilk ya­rı­sın­da ka­le­sin­de gör­dü­ğü 7 gol­le en az gol yi­yen ta­kım un­va­nı al­dı. Kay­se­ris­por, li­gin ilk ya­rı­sın­da­ki 16 haf­ta­lık mü­ca­de­le­de ra­kip fi­le­le­ri 17 kez ha­va­lan­dı­rır­ken, ka­le­sin­de 7 gol gör­dü. Kay­se­ris­por, ye­di­ği 7 gol­le ilk ya­rı­da li­gin en az gol yi­yen ta­kı­mı olur­ken, sa­rı-kır­mı­zı­lı­la­rı 12’şer gol­le Si­vass­por ve An­ka­ras­por iz­le­di. Bursa’ya haciz şoku! Bur­sas­por’da Bre­zil­ya­lı oyun­cu­la­rın me­na­je­ri Mi­ran­da, 831 bin 341 YTL ala­ca­ğı­nı tah­sil ede­me­di­ği için ku­lü­be ha­ciz koy­dur­du. İs­tan­bul 7. İc­ra Da­ire­si ta­ra­fın­dan ku­lü­be gön­de­ri­len ih­bar­na­me­de, ala­ca­ğın bun­dan son­ra sa­de­ce ic­ra da­ire­si­ne öde­ne­bi­le­ce­ği, borç­lu­ya ya­pı­lan öde­me­nin ge­çer­li ol­ma­ya­ca­ğı ifa­de edil­di. Ser­can sı­kıl­dı Adı F.Bah­çe ile anı­lan Bur­sas­por’un genç gol­cü­sü Ser­can Yıl­dı­rım trans­fe­riy­le il­gi­li söy­len­ti­ler­den yo­rul­du. Ser­can, “Ka­la­cak­sam ka­la­yım, gi­de­cek­sem de gi­de­yim ama bu söy­len­ti­ler ar­tık bir son bul­sun. Bu bi­lin­mez­lik psi­ko­lo­ji­mi ve per­for­man­sı­mı olum­suz et­ki­li­yor” de­di. Bos­ton Cel­tics 18 de­di NBA’de Bos­ton Cel­tics fır­tı­na­sı es­me­ye de­vam edi­yor. Ge­çen se­zo­nun şam­pi­yo­nu, sa­pa­sın­da New York Knicks’i 124-105 mağ­lup ede­rek üst üs­te 18. ga­li­bi­ye­ti­ni al­dı. NBA’de top­lu so­nuç­lar: At­lan­ta-Det­ro­it: 85-78, Was­hing­ton-Dal­las: 86-97, Ok­la­ho­ma-Cle­ve­land: 91-102. De­niz­li Bre­zil­ya­lı al­dı De­niz­lis­por, Bre­zil­ya­lı sto­per Wesc­ley Pi­na Gon­cal­ves ile an­laş­tı. Me­na­jer Öz­han Çe­tin, Bre­zil­ya’nın Se­ri­e B ta­kım­la­rın­dan Cri­ci­uma ta­kı­mın­da for­ma gi­yen 24 ya­şın­da­ki sto­per Wesc­ley ile 2 yıl­lık an­laş­ma yap­tık­la­rı­nı söy­le­di. Wesc­ley’in 29 Ara­lık Pa­zar­te­si gü­nü De­niz­li’ye ge­le­rek söz­leş­me im­za­la­ya­ca­ğı açık­lan­dı. Ün­lü: SYK ku­rul­ma­lı İs­tan­bul Ay­dın Üni­ver­si­te­si’nin dü­zen­le­di­ği “Spor Şu­ra­sı ve Türk Spo­ru” ko­nu­lu pa­nel­de ko­nu­şan Spor­dan So­rum­lu Dev­let es­ki ba­ka­nı Fik­ret Ün­lü, “Türk spo­ru­nun kur­tu­lu­şu için spor yük­sek ku­ru­lu­nun ku­rul­ma­sı şart” de­di. Ve­dat Bay­ram’ın yö­net­ti­ği pa­nel­de ko­nu­şan Ser­hat Ulue­ren ise “Ha­kem­le­rin yüz­de 80’i renk kö­rü” id­di­ası­nı or­ta­ya at­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT