BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > YUSUF'TA SONA DOĞRU

YUSUF'TA SONA DOĞRU

Bordo-mavililer, Bur­sas­por’dan Yu­suf’un trans­fe­rin­de önem­li aşa­ma kay­de­der­ken, yö­ne­tim al­ter­na­tif isim­ler üze­rin­de de du­ru­yorTRABZONSPOR, YUSUF ŞİMŞEK’E KARŞILIK ADNAN VE FERHAT’I TEKLİF ETTİ Bordo-mavililer, Bur­sas­por’dan Yu­suf’un trans­fe­rin­de önem­li aşa­ma kay­de­der­ken, yö­ne­tim al­ter­na­tif isim­ler üze­rin­de de du­ru­yor KAM­PA YE­Tİ­ŞE­CEK Mİ? Trab­zons­por, ara trans­fer­de kad­ro­su­nu güç­len­dir­mek için ça­lış­ma­la­ra baş­la­dı. Bur­sas­por’dan Yu­suf’un trans­fe­ri için önem­li aşa­ma kay­de­den yö­ne­tim, ye­şil-be­yaz­lı ku­lüp­le gö­rüş­me­le­ri­ni sür­dü­rü­yor. Yu­suf’u dev­re ara­sın­da­ki An­tal­ya kam­pı­na ye­tiş­tir­mek is­te­yen bor­do-ma­vi­li yö­ne­ti­ci­ler, yurt dı­şın­da da ara­yış­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Trab­zons­por As­baş­ka­nı Hay­ret­tin Ha­cı­sa­li­hoğ­lu, “Yu­suf Şim­şek ve ku­lü­büy­le gö­rüş­tük. Şu an­da bir net­leş­me yok. Kı­sa sü­re için­de net­le­şe­ce­ği­ni umu­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu. Bu ara­da Bur­sas­por Baş­ka­nı İb­ra­him Ya­zı­cı ile bir gö­rüş­me ya­pan Baş­kan Sad­ri Şe­ner, Yu­suf’a kar­şı­lık Fer­hat Çök­müş ile Ad­nan Gün­gör’ü tek­lif et­ti­ği, Ya­zı­cı’nın ise bu tek­li­fe olum­suz ce­vap ver­di­ği ve 1 mil­yon eu­ro is­te­di­ği ile­ri sü­rül­dü. BEK­LEN­Tİ­LE­RİN ÜZE­RİN­DE Bor­do-ma­vi­li ta­kı­mın li­gin ilk ya­rı­sın­da­ki pu­anı­nın ve sı­ra­la­ma­da­ki ye­ri­nin se­vin­di­ri­ci ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ha­cı­sa­li­hoğ­lu, “Trab­zons­por bek­len­ti­le­rin üze­rin­de uyum dev­re­si ge­çir­di ve ba­şa­rı­yı ya­ka­la­dı. Ta­kı­mın lig­de böy­le bir pu­an­da ve­ya sı­ra­la­ma­da ol­ma­sı son de­re­ce se­vin­di­ri­ci. Ge­le­ce­ğe da­ha umut­la ba­kı­yo­ruz. İkin­ci ya­rı­da ta­raf­tar des­te­ği art­tık­ça, ta­kı­mın da­ha da iyi fut­bol ser­gi­le­ye­ce­ği­ne ina­nı­yo­ruz” de­di. Li­gin ilk ya­rı­sın­da ba­zı ufak te­fek ek­sik­lik­ler ve ha­ta­la­rın ola­bi­le­ce­ği­ni ifa­de eden Ha­cı­sa­li­hoğ­lu, “Bun­lar ikin­ci ya­rı­da en as­ga­ri­ye in­di­ril­me­ye ça­lı­şı­la­cak. Bu­nun için An­tal­ya’da çok ve­rim­li ola­ca­ğı­na inan­dı­ğı­mız bir kamp dö­ne­mi ge­çi­re­ce­ğiz. Kad­ro­dan mem­nu­nuz. Bel­ki kad­ro­nun uyu­mu­nu boz­ma­ya­cak 1 ve­ya 2 tak­vi­ye ya­pa­bi­li­riz“ di­ye ko­nuş­tu. HEM ATIYOR, HEM ATTIRIYOR Trab­zons­por’da, Gök­han Ünal at­tı­ğı gol­ler ve yap­tı­ğı asist­ler­le ta­kı­mın ba­şa­rı­sın­da önem­li kat­kı sağ­la­dı. 16 haf­ta­lık ma­ra­ton­da 7 gol ve 7 asist yap­an Gök­han, 34 pua­nın 16’sı­nda pay sahibi oldu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT