BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Amerika mısır, Asya pirinç biz ise buğday tüketiyoruz

Amerika mısır, Asya pirinç biz ise buğday tüketiyoruz

Yaradanın eseri ta­bi­at ana, bün­ye­sin­de ba­rın­dır­dı­ğı bin­ler­ce bit­ki ve hay­van tü­rüy­le bize sonsuz nimetler sunuyor. İn­sa­noğ­lu­na dü­şen va­zi­fe ise; bu ha­ri­ka dü­ze­ni tah­rip et­me­den ge­le­cek ne­sil­le­re ak­tar­mak...Yaradanın eseri ta­bi­at ana, bün­ye­sin­de ba­rın­dır­dı­ğı bin­ler­ce bit­ki ve hay­van tü­rüy­le bize sonsuz nimetler sunuyor. İn­sa­noğ­lu­na dü­şen va­zi­fe ise; bu ha­ri­ka dü­ze­ni tah­rip et­me­den ge­le­cek ne­sil­le­re ak­tar­mak... Sev­gi­li okur­lar, bu haf­ta siz­le­re be­sin üre­ti­mi için kul­la­nı­lan tür­ler­den bah­set­mek is­ti­yo­rum... Bi­lim­sel araş­tır­ma­lar, dün­ya­da in­sa­na be­sin ola­bi­le­cek 82 bin bit­ki tü­rü ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor. Di­ğer ta­raf­tan, bir­çok has­ta­lı­ğa ça­re ola­bi­le­cek ilaç­lar da bit­ki­ler­den el­de edi­li­yor. De­niz yo­sun­la­rın­dan, tro­pi­kal or­man bit­ki­le­ri­ne, çöl ve step­ler­de­ki di­ken­li kak­tüs­ler­den so­ğuk tun­d­ra­lar­da ya­şa­yan bir­çok bit­ki tü­rü in­san sağ­lı­ğı­nın hiz­me­tin­de. Tür­ki­ye­miz de bu açı­dan çok zen­gin. Ta­rih­ten gü­nü­mü­ze 3400 bit­ki tü­rü be­sin ola­rak kul­la­nıl­mış. 200’e ya­kın bit­ki cin­si ise dün­ya­da yo­ğun ola­rak ye­tiş­ti­ril­mek­te. Bu­gün 20’ye ya­kın tür ta­rım­sal eko­no­mi­nin ana kay­na­ğı­nı oluş­tur­mak­ta ve in­san­lık ta­ra­fın­dan tü­ke­til­mek­te­dir. Bun­lar­dan 3 tür ise dün­ya be­sin üre­ti­mi­nin yüz­de 70’ini kar­şı­la­mak­ta ve ana be­sin kay­na­ğı ola­rak ön plan­da bu­lun­mak­ta­dır. Bun­lar tü­ke­til­me yo­ğun­lu­ğu açı­sın­dan ku­zey ve gü­ney Ame­ri­ka’da mı­sır, Uzak­do­ğu As­ya’da pi­rinç ve Av­ru­pa, Av­ras­ya, Af­ri­ka’da ise buğ­day­dır. Ge­le­cek ne­sil­le­rin ar­tan nü­fus­la bir­lik­te be­sin üre­ti­mi ko­nu­sun­da sı­kın­tı çek­me­me­le­ri açı­sın­dan bu tür­le­rin “gen” ba­kı­mın­dan do­ğa­da­ki da­ya­nık­lı çe­şit­le­ri­nin ko­run­ma­sı çok bü­yük önem ta­şı­mak­ta­dır. Ör­nek ola­rak, ül­ke­miz­de ya­ba­ni ye­ti­şen Türk buğ­day­la­rı­nı ve­re­bi­li­riz. Çe­tin ik­lim şart­la­rı­na uyum sağ­la­mış buğ­day­la­rı­mız has­ta­lık­la­ra da­ya­nık­lı­lık ba­kı­mın­dan dün­ya­nın ta­rım ıs­la­hı için ara­nan cins­le­rin­den­dir. SO­ĞUK İK­LİM­DE DO­MA­TES Son yıl­lar­da “ge­ne­tik mü­hen­dis­lik” (bi­yo­tek­no­lo­ji) çok önem­li bir di­sip­lin ola­rak üni­ver­si­te­ler­de oku­tu­lu­yor. Bu ye­ni tek­no­lo­ji­de, can­lı­la­rın hüc­re içi ge­ne­tik ya­pı­sı, bi­yo­lo­jik ve kim­ya­sal ge­liş­me­ler­le de­ğiş­ti­ril­mek­te ve so­ğu­ğa, ku­rak­lı­ğa, has­ta­lık­la­ra da­ya­nık­lı­lık gi­bi ge­ne­tik özel­lik­ler sö­zü edi­len can­lı­la­ra aşı­lan­mak­ta. Ör­nek ola­rak, da­ha faz­la li­ko­pen içe­ren, so­ğu­ğa da­ya­nan do­ma­tes ve çi­lek tür­le­ri, di­ken­siz bö­ğürt­len, ka­fe­in­siz kah­ve sa­yı­la­bi­lir. Bir hu­su­su da­ha bu­ra­da be­lirt­mek is­ti­yo­rum; Bi­yo­tek­no­lo­ji bi­li­mi, ge­ne­tik özel­lik­le­rin sa­de­ce tür­ler için­de de­ğil, ay­nı za­man­da çe­şit­li tür­ler ara­sın­da da uy­gu­lan­ma­sı­nı sağ­la­ya­bil­mek­te­dir. Di­ğer ta­raf­tan, ül­ke­ler­de ta­rım hay­va­nı ola­rak kul­la­nı­lan ye­tiş­tir­me­ci­li­ğe uy­gun tür­le­rin sa­yı­sı da ol­duk­ça ka­ba­rık. Ül­ke­miz­de bir­çok ke­çi, ko­yun, sı­ğır, man­da, at ve kü­mes hay­va­nı ırk­la­rı ol­du­ğu bi­li­ni­yor. Zi­ra­at fa­kül­te­le­ri­miz bu ko­nu­da­ki ıs­lah ça­lış­ma­la­rı­nı ba­şa­rıy­la yü­rü­tü­yor. BA­LIK ÇİFT­LİK­LE­Rİ ÇIKMAZI Su ürün­le­ri ala­nın­da da ol­duk­ça me­sa­fe katet­tik. Tat­lı­su tür­le­rin­den sa­zan ve gök­ku­şa­ğı ala­ba­lı­ğı, de­niz ba­lık­la­rın­dan çi­pu­ra ve ala­ba­lı­ğın ak­ra­ba­sı olan som ba­lı­ğı ül­ke­miz­de ba­şa­rıy­la ye­tiş­ti­ri­li­yor.An­cak, si­ze çok önem­li bir hu­su­su bu­ra­da be­lirt­mek is­ti­yo­rum. Ge­rek Nor­veç’te­ki ta­le­be­lik yıl­la­rım­da, ge­rek­se de Mal­ta’da edindiğim izlenim; ba­lık çift­lik­le­ri­nin as­la koy­lar­da ku­rul­ma­sı­nı mü­sa­ade edil­me­di­ği, bun­la­rın sa­de­ce açık ve düz sa­hil­le­rin 0.7 ile 1 mil açı­ğın­da izin ve­ril­di­ği ger­çe­ği­dir. Bir de­niz bi­yo­lo­ğu ola­rak koy­la­rı­mı­zın na­di­de eko­sis­tem­ler ol­du­ğu­nu vur­gu­la­mak is­te­rim. Her cins de­niz can­lı­sı­nın üre­me yer­le­ri olan koy­lar, ay­nı za­man­da gü­zel­lik­le­riy­le de bi­rer ta­bi­at ha­ri­ka­sı­dır­lar. Bu yö­re­le­rin, ba­lık çift­lik­le­riy­le dol­du­rul­ma­sı eko­sis­tem­le­rin bo­zul­ma­sı­na se­bep ol­mak­ta­dır. Sev­gi­li okur­lar, prob­lem­le­ri­mi­zi aş­ma­mız, an­cak ak­lı­se­lim ile bi­li­min ışı­ğın­da do­ğa­nın tah­rip edil­me­si­ne ma­ni ola­cak ted­bir­ler al­ma­mı­za bağ­lı­dır. Unut­ma­ya­lım, ba­lık çift­lik­le­riy­le bü­yü­dü­ğü­nü zan­net­ti­ği­miz eko­no­mi­le­rin çev­re ma­li­ye­ti, üre­tim­den el­de edi­len ka­zanç­tan çok da­ha bü­yük­tür. Ge­le­cek haf­ta­ya ka­dar sağ­lık ve mut­lu­luk di­lek­le­rim­le say­gı­lar su­nu­yo­rum. Ra­kun mas­ke­li KÜRKE HAYIR ey­le­mi Gü­ney Ko­re­li hay­van­se­ver­ler, kürk kul­la­nı­mı­na kar­şı çık­mak için ra­kun (tilkiye benzeyen bir hayvan) mas­ke­le­riy­le renk­li bir ey­lem yap­tı­lar. Yan­la­rı­na al­dık­la­rı kö­pe­ğin boy­nu­na da “Kür­ke Ha­yır” ya­zı­lı bir ka­ğıt asan gö­nül­lü­ler, hay­van hak­la­rı­nı sa­vu­nan slo­gan­lar at­tı­lar. Ne­fes al­ma­mız ne­ye bağ­lı? Değerli okur­lar, ge­çen haf­ta sö­zü­nü et­ti­ğim “Bi­yo­lo­jik Zen­gin­lik” ko­nu­sun­da üze­ri­mi­ze dü­şen va­zi­fe­ler hak­kın­da bir­kaç hu­su­sa de­ği­n­me­den ge­çe­me­ye­ce­ğim... Ye­ni ne­sil­le­rin do­ğa ko­nu­sun­da bi­linç­len­me­le­ri için eği­tim yu­va­la­rın­da çev­re sev­gi­si­nin aşı­lan­ma­sı, an­la­mı­nın vur­gu­lan­ma­sı bü­yük önem ta­şı­mak­ta­dır. Ay­rı­ca, de­ğer­li hiz­met­le­ri tar­tı­şıl­maz olan si­vil top­lum ör­güt­le­ri­nin, va­kıf ve der­nek­le­rin de he­pi­miz ta­ra­fın­dan des­tek­len­me­si ge­rek­mek­te­dir. Gü­nü­müz­de si­vil top­lum bas­kı­sı­nın ve top­lum­sal ini­si­ya­ti­fin en yo­ğun his­se­dil­di­ği alan şüp­he­siz “çev­re ko­ru­ma”dır. Ay­rı­ca, mut­lu­luk­la ifa­de et­me­li­yim ki, ge­rek hü­kü­met­ler, ge­rek­se bi­lim ku­ru­luş­la­rı (TÜ­Bİ­TAK gi­bi) nes­li tü­ken­mek teh­li­ke­siy­le kar­şı kar­şı­ya bu­lu­nan tür­le­rin be­lir­len­me­si, en­van­te­ri ve en­de­mik tür­ler hak­kın­da yo­ğun ça­lış­ma­lar yap­mak­ta­dır. Gen ban­ka­la­rı, bi­yo­çe­şit­li­li­ğin ko­run­ma­sı açı­sın­dan bü­yük ya­rar­lar sağ­la­mak­ta­dır. Bu ara­da “gen” kav­ra­mı­na da açık­lık ge­tir­mek is­ti­yo­rum. Can­lı­la­rın tüm özel­lik­le­riy­le il­gi­li bil­gi­ler, gen de­ni­len DNA (de­ok­si­ri­bo­nük­le­ik asit) mo­le­kül­le­ri için­de bu­lu­nur. Gen, can­lı­la­rın özel­lik­le­ri­ni be­lir­le­yen, kı­sa­ca en kü­çük ve en te­mel ka­lı­tım­sal bi­rim­dir. Dün­ya­da­ki mev­cut 1650 bo­ta­nik bah­çe­si de bi­yo­lo­jik re­zerv­ler ola­rak na­dir bit­ki­ler için hem üre­tim mer­kez­le­ri hü­vi­ye­tin­de fa­ali­yet yü­rüt­mek­te, hem de ta­bi­atın na­di­de çe­şit­le­ri­ni de­ği­şik eko­sis­tem­ler için­de ge­zip gör­mek, bil­gi edin­mek im­ka­nı­nı biz­le­re sun­mak­ta­dır. Ül­ke­miz­de­ki Ata­türk Ar­bo­re­tum’u ve Ka­ra­ca Ar­bo­re­tum’u bi­yo­lo­jik çe­şit­li­li­ğin ko­run­ma­sı ve ulus­la­ra­ra­sı bo­yut­ta tür trans­fe­ri­nin sağ­lan­ma­sı açı­sın­dan bü­yük hiz­met­ler ver­mek­te­dir. Di­le­ğim, özel­lik­le biz­zat gez­me ve in­ce­le­me im­ka­nı bul­du­ğum bir­çok ül­ke­de­ki ör­nek­le­ri gi­bi biz­de de üni­ver­si­te ve bi­lim ku­ru­luş­la­rı iş bir­li­ği ile hal­kın bil­gi ve is­ti­fa­de­si­ne su­nu­la­cak “bo­ta­nik bah­çe­le­ri” ve “ta­bi­at mü­ze­le­ri”nin ku­rul­ma­sı­dır. Unut­ma­ya­lım ki, bi­yo­lo­jik çe­şit­li­li­ğin ko­run­ma­sı, ken­di nes­li­mi­zin ve ha­ya­tın sağ­lık­lı de­va­mı için ge­rek­li­dir. SİZDEN GELENLER Bir mer­ha­met, bir öf­ke hi­kâ­ye­si H. Behzat Belevi / ESKİŞEHİR “Ye­şil Say­fa­nı­zı” il­giy­le iz­li­yo­rum. Hay­van­la­rın du­yar­lı­lı­ğı ve tep­ki­le­ri üze­ri­ne iki kü­çük anı­mı siz­ler­le pay­laş­mak is­ti­yo­rum... Bun­dan 3-4 yıl ön­ce bu­gün­ler gi­bi so­ğuk­ bir gün. Ba­bam ve ye­ğe­nim­le yaz­lı­ğa git­miş­tik. Ora­da bir kuy­tu­ya 5-6 enik yav­ru­la­mış ve aç­lık­tan ka­bur­ga­la­rı çık­mış bir kö­pe­ğe ya­nı­mı­za al­dı­ğım hel­va-ek­mek­ten 1-2 lok­ma ve­rin­ce hay­va­nın üze­ri­me atı­lıp in­le­me­si he­pi­mi­zi duy­gu­lan­dır­mış­tı. İna­nır mı­sı­nız bir ek­mek ha­tı­rı­na o ya­ban­cı kö­pek ne­re­dey­se bir yıl o bah­çe­yi bek­le­di ve her va­rı­şım­da be­ni uğur­la­ma­yı da ih­mal et­me­di... İkin­ci­ anım ise ço­cuk­lu­ğum­dan kal­ma. Köy kah­ve­si önün­de, ayı­cı mo­la ver­di­ği sı­ra­da hay­va­nın ba­ca­ğı­na ada­mın bi­ri çel­me tak­mış­tı. Bir­kaç sa­at son­ra adam ay­nı yer­den ge­çer­ken bu de­fa da ayı ona çel­me tak­tı! He­pi­miz don­duk kal­dık. De­mek ki unut­ma­mış­tı, yu­ka­rı­da an­la­tı­lan kö­pe­ğin iyi­li­ği unut­ma­dı­ğı gi­bi! Ge­ri­de bı­rak­tı­ğı­mız “İn­san Hak­la­rı Gü­nü”nün ar­dın­dan “ve­fa ve mer­ha­met” gi­bi in­sa­nî duy­gu­lar, in­san­lar­da bi­le aza­lır­ken hay­van­la­rın sa­hip ol­duk­la­rı bu tür du­yar­lı­lık­lar çok an­lam­lı de­ğil mi­dir? Bir çev­re­ci ve hay­vansever ola­rak (yıl­lar ön­ce bir mec­mu­ada omu­zu­nuz­da ker­ten­ke­le­le­rin gez­di­ği re­sim­le­ri­ni­zi ha­tır­lı­yo­rum) bu ko­nu­lar­da biz­le­re söy­le­ye­ce­ği­niz çok şey var ka­nı­sın­da­yım; lüt­fe­der­se­niz! CE­VAP: Sa­yın Be­le­vi, anı­la­rı­nız be­ni çok duy­gu­lan­dır­dı. Si­zin de mü­şa­he­de et­ti­ği­niz gi­bi in­sa­nın dı­şın­da­ki bir­çok can­lı­da da sev­me, his­set­me, acı duy­ma gi­bi duy­gu­la­rın ya­nın­da ki­şi­le­ri ve me­kan­la­rı tek­rar ha­tır­la­ya­bil­me ye­te­ne­ği mev­cut­tur. Gö­rüş­le­ri­ni­ze ka­tıl­ma­mak müm­kün de­ğil. Ne ya­zık ki ifa­de et­miş ol­du­ğu­nuz duy­gu­lar gü­nü­müz­de çok azal­dı. Yi­ne de si­zin gi­bi has­sas ruh­lu ka­mil in­san­la­ra sa­hi­biz. Ya­zı­la­rım­da do­ğa­nın bir bü­tün ol­du­ğu­nu ve ge­le­cek ne­sil­le­rin mut­lu­lu­ğu ve sağ­lık­lı ya­şama­la­rı için “çev­re” de­di­ği­miz bu de­va­sa eko­sis­te­mi var gü­cü­müz­le ko­ru­ma­mı­zın öne­mi­ni sü­rek­li vur­gu­lu­yo­rum. Si­zi ta­nı­mış ol­mak­tan mutluluk duydum. ‘Be­ni kar­şı­la­dın bir de­met gül ilen’ Hasan Güler/ BURSA Yıl­lar ön­ce çok sev­di­ği­niz si­ne­ma­nın iç­ler acı­sı du­ru­mun­dan do­la­yı tah­sil için yurt dı­şı­na git­ti­ği­ni­zi, son­ra bir­çok çev­re­ci­lik fa­ali­ye­tin­de bu­lun­du­ğu­nu­zu ve şim­di de ga­ze­te­de ya­zı yaz­ma­nız hay­ran­la­rı­nız ola­rak bi­zi zi­ya­de­siy­le mut­lu edi­yor... So­rum; Bur­sa’nın köy­le­rin­de­ki be­re­ket­li ta­rım ara­zi­le­ri­nin sa­na­yi te­sis­le­ri­ne dö­nüş­me­si­ne kar­şı ne­ler ya­pı­la­bi­lir? CE­VAP: Sa­yın Gü­ler, na­zik ma­il’ini­ze te­şek­kür edi­yo­rum. Bah­set­miş ol­du­ğu­nuz Bur­sa ha­va­li­sin­de­ki kıy­met­li ve çok ve­rim­li ta­rım ara­zi­le­ri­nin as­ma, şef­ta­li ve di­ğer eko­no­mik de­ğe­ri ha­iz mey­ve ağaç­la­rı­nın bu­lun­du­ğu alan­la­rın, çe­şit­li ku­ru­luş­la­rın “siz­le­re aş-iş im­ka­nı sağ­la­ya­ca­ğız” slo­ga­nı ile sarf et­miş ol­duk­la­rı söz­cük­le­re ina­nı­la­rak tah­sis edil­miş ol­ma­sı çok üzü­cü. Bü­yük halk oza­nı Aşık Vey­sel’in şu ve­ciz öz­de­yi­şi­ni anım­sı­yo­rum: “Bu gü­zel­lik­le­ri, bu de­ğer­le­ri, or­man­lar ça­yır ve ot­lak­la­rı yok eder­sek, on­la­rı kim na­sıl tek­rar ye­ri­ne ko­ya­bi­le­cek­tir?” di­ye­rek şöy­le de­vam edi­yor: “Yü­zün yırt­tım tır­nak ilen, el ilen/Kar­nın deş­tim kaz­ma ilen, bel ilen/Be­ni kar­şı­la­dın yi­ne bir de­met gül ilen” söz­cük­le­rin­de­ki de­rin an­la­mı ve gön­lün­de­ki do­ğa sev­gi­si­ni aca­ba biz­ler de his­se­de­bi­li­yor mu­yuz? Dün­ya­da ço­rak ve kı­raç ara­zi­le­rin ta­rı­ma ka­zan­dı­rıl­ma­sı için çok cid­di ve yo­ğun araş­tır­ma­lar de­vam eder­ken, biz ve­rim­li ara­zi­le­ri­mi­zi ço­rak­laş­tı­rı­yor, kı­sa va­de­li çı­kar he­sap­la­rı ile kay­be­di­yo­ruz. İl­gi­li­le­re say­gı ile du­yu­ru­ruz! Bi­yo­log­la­rın kıy­me­ti­ni bi­le­lim Hüseyin Dinç (Biyolog) De­ğer­li mes­lek­ta­şım, hal­kı bi­linç­len­dir­di­ği­niz için çok te­şek­kür edi­yo­rum. An­cak siz­den ri­cam bu bil­gi­le­ri bi­zim de ve­re­bi­lir ol­du­ğu­mu­zu ve bi­ze ya­pı­lan hak­sız­lık­la­ra de­ğin­me­niz. Bu yıl KPSS’ye ka­tı­lan 13 bin ki­şi­nin sa­de­ce yüz­de 1-2’si ka­mu­ya alı­na­cak. Ya­sa ile özel has­ta­ne­ler­de ça­lış­ma im­ka­nı­mız da eli­miz­den alın­dı. O za­man bu okul­lar ni­ye açı­lı­yor? CE­VAP: Sa­yın Dinç, ma­il’ini­ze te­şek­kür edi­yo­rum. Bi­yo­log­la­rın du­ru­mu be­lirt­ti­ği­niz gi­bi ive­di çö­züm bek­li­yor. Ne ya­zık ki bu ko­nu­da se­ne­ler­dir olum­lu bir adım atı­la­ma­dı. Oy­sa, dün­ya ül­ke­le­ri­ne bak­tı­ğı­mız­da; “Bi­yo­lo­ji” bi­li­mi­nin ne den­li önem­sen­di­ği ge­rek üni­ver­si­te­ler, bi­lim ku­ru­luş­la­rı, ge­rek­se de la­bo­ra­tu­var­lar ve ilaç sa­na­yin­de is­tih­dam edil­miş bin­ler­ce ih­ti­sas sa­hi­bi bi­yo­log­la­rın ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rın­dan ko­lay­lık­la an­la­şı­la­bi­lir. Gü­nü­müz­de tıp ala­nın­da kul­la­nı­lan bir­çok ilaç ve tek­nik ekip­ma­nın ge­liş­ti­ril­me­sin­de bi­yo­log­la­rın kat­kı­la­rı in­kar edi­le­me­ye­cek ka­dar bü­yük­tür. Ümit edi­yo­rum ki, kı­sa za­man için­de ül­ke­miz­de, dün­ya­nın en önem­li bi­lim dal­la­rın­dan bi­ri olan Bi­yo­lo­ji Bi­li­mi ve onun tem­sil­ci­si Türk bi­yo­log­la­rı faz­la­sıy­la hak et­miş ol­duk­la­rı ger­çek de­ğe­re ka­vu­şur­lar. Bu ko­nu­yu di­le ge­tir­di­ği­niz için si­ze te­şek­kür edi­yor, şah­sı­nız­da tüm bi­yo­log kar­deş­le­ri­mi say­gı ve sev­giy­le se­lam­lı­yo­rum. KISA KISA İH­LAS KO­LE­Jİ ÖĞ­REN­Cİ­LE­Rİ­NE “GE­Rİ DÖ­NÜ­ŞÜM” SE­Mİ­NE­Rİ İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin ku­ru­lu­şu olan İS­TAÇ A.Ş’in kent ge­ne­lin­de ver­miş ol­du­ğu “Çev­re­ci­lik ve Ge­ri Dö­nü­şü­mün Ül­ke­miz Eko­no­mi­si­ne ve Do­ğa­ya Kat­kı­la­rı” se­mi­ne­ri, İh­las Ko­le­ji Mar­ma­ra Ev­le­ri Kam­pü­sü’nde ya­pıl­dı. Öğ­ren­ci ve öğ­ret­men­le­rin bü­yük il­gi gös­ter­di­ği se­mi­ne­ri su­nan Çev­re Mü­hen­di­si Feh­mi Alem­dar, çöp­le­rin bir ham­mad­de ol­du­ğu­nu ve ye­ni­den ka­za­nıl­ma­sı­nın öne­mi­ne de­ğin­di. KI­ZI­LIR­MAK KUŞ CEN­NE­Tİ’Nİ İN­TER­NET­TEN CAN­LI İZ­LE­YİN Tür­ki­ye’nin önem­li su­lak alan­la­rın­dan Sam­sun’da­ki Kı­zı­lır­mak Del­ta­sı’nın ta­nı­tıl­ma­sı ve ya­ban ha­ya­tın ko­run­ma­sı ama­cıy­la Çev­re ve Or­man Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan “Kı­zı­lır­mak Del­ta­sı Kuş Cen­ne­ti Pro­je­si” kap­sa­mın­da del­ta, in­ter­net üze­rin­den 24 sa­at ke­sin­ti­siz ola­rak iz­le­ne­cek. Top­lam 1 mil­yon YTL’ye mal ola­cak pro­je kap­sa­mın­da zi­ya­ret­çi mer­ke­zi, 2 kuş gö­zet­le­me ku­le­si ve 1 kuş göz­le­me­vi de ya­pıl­dı. “KLE­OPAT­RA’NIN HA­Zİ­NE­Sİ” YA­BA­Nİ BİT­Kİ­LE­Rİ KEŞ­FET­Tİ­RİR Ak­de­niz İh­ra­cat­çı­lar Bir­li­ği ta­ra­fın­dan araş­tı­rı­lan “Kle­opat­ra’nın Ha­zi­ne­si (Physa­lis)” ad­lı ya­ba­ni bit­ki­nin sağ­lı­ğa sa­yı­sız fay­da­la­rı olduğu bildirildi. Bit­ki; kal­be, ve­re­me, şe­ke­re, de­ri ve id­rar yo­lu has­ta­lık­la­rı­na iyi ge­li­yor. Uma­rız bu girşim, di­ğer şi­fa­lı bit­ki­le­rin de keş­fi­ne çık­ma­mı­za yar­dım­cı olur. ELEK­TRO­NİK OR­TAM Nİ­ME­Tİ OR­MAN­LA­RI DA KUR­TA­RI­YOR Koç Top­lu­lu­ğu bün­ye­sin­de­ki Ya­pı Kre­di Ban­ka­sı, yıl­ba­şın­da tak­vim, ajan­da gi­bi müş­te­ri­le­re yö­ne­lik pro­mos­yon mal­ze­me­le­ri­ni üret­tir­me­me ka­ra­rı al­dı. Böy­le­lik­le 55 bin ağa­cı ke­sil­mek­ten kur­ta­ran Ya­pı Kre­di, teb­rik kart­la­rı­nı ise elek­tro­nik or­tam­da gön­de­ri­yor. Öte yan­dan, Türk Te­le­kom’un e-fa­tu­ra uy­gu­la­ma­sı kap­sa­mın­da ha­ya­ta ge­çir­di­ği sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­si çer­çe­ve­sin­de To­kat’ta “Ha­tı­ra Or­ma­nı” oluş­tu­rul­du. BA­NA YA­ZIN! Her tür­lü so­ru­nu­zu ba­na so­ra­bi­lir­si­niz. “Gü­zel bir dün­ya” için bu say­fa­ya siz de kat­kı­da bu­lu­nun. Hay­di e-ma­il ve mek­tup­la­rı­nı­zı bek­li­yo­rum... Ya­zış­ma Ad­re­si: 29 Ekim Cad­de­si No: 23 34197 Ye­ni­bos­na/İS­TAN­BUL E-ma­il: ediz.hun@tg.com.tr
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT