BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KAPADOKYALI ALEX

KAPADOKYALI ALEX

F.Bah­çe’de­ki ge­le­ce­ği tar­tı­şı­lan Bre­zil­ya­lı Alex, Tür­ki­ye aş­kın­dan ül­ke­si­ne bi­le git­me­yi unut­tu.F.Bah­çe’de­ki ge­le­ce­ği tar­tı­şı­lan Bre­zil­ya­lı Alex, Tür­ki­ye aş­kın­dan ül­ke­si­ne bi­le git­me­yi unut­tu. Uzun sü­re­li ta­til­ler­de da­hi ül­ke­si­ne git­me­yen Alex, dev­re ta­ti­lin­de de so­lu­ğu sık sık ol­du­ğu gi­bi Ka­pa­dok­ya’da al­dı. Ai­le­siy­le ba­lon tu­ru ya­pan Alex’e “Uçuş bel­ge­si” ve­ri­lir­ken, sam­ba­cı bol bol ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­tir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT