BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Okuyup mutlu olacak

Okuyup mutlu olacak

“Sa­la­ta ya­par­ken söy­len­di­ği” ge­rek­çe­siy­le eşi­ni yaralayan ko­ca­ya mah­ke­me, bir yıl bo­yun­ca “ev­li­lik ha­ya­tın­da mut­lu ol­ma­nın yol­la­rı” ko­nu­lu ki­tap oku­ma ce­za­sı ver­diBİRLİKTE OKUYORLAR Fat­ma Tu­ran eşiy­le ta­lih­siz bir olay ya­şa­dık­la­rı­nı an­la­ta­rak, “her şe­ye rağ­men şu an­da çok mut­lu­yuz. Ki­tap­la­rı da bir­lik­te oku­yo­ruz” de­di. Ri­ze’de yak­la­şık bir yıl ön­ce, ak­şam ye­me­ği­nin ar­dın­dan eşi Fat­ma Tu­ran’dan sa­la­ta yap­ma­sı­nı is­te­yen Ni­za­met­tin Tu­ran (45), eşi­nin sa­la­ta ya­par­ken söy­len­me­si­ne kız­dı. Tu­ran, eli­nin ter­siy­le vur­du­ğu ta­ba­ğın yü­zü­ne çarp­ma­sı so­nu­cu ya­ra­la­nan eşi Fat­ma Tu­ran‘ı, hastaneye gö­tür­dü. Po­li­sin tu­ta­nak­la ola­yı tes­pit et­me­si son­ra­sın­da, Tu­ran hak­kın­da, “eşi­ni kas­ten ya­ra­la­ma” su­çun­dan da­va açıl­dı. Da­va so­nu­cun­da 5 ay hap­se mah­kum edi­len Tu­ran’ın ce­za­sı, De­ne­tim­li Ser­best­lik Uy­gu­la­ma­sı kap­sa­mın­da bir yıl bo­yun­ca ay­da 4 sa­at sü­rey­le “ev­li­lik­te mut­lu ol­ma­nın yol­la­rı” ko­nu­lu ki­tap oku­ma­ya çev­ril­di. Ha­ya­tın­da ilk de­fa mah­ke­me­ye düş­tü­ğü­nü ifa­de eden Tu­ran: “Ha­ki­me, ‘eşim ne der­se o ce­za­yı çe­ke­ce­ğim’ de­dim. So­nuç ola­rak bir yıl bo­yun­ca ay­da 4 sa­at ki­tap oku­ma ce­za­sı al­dım. Ha­ya­tım bo­yun­ca na­sıl ilk de­fa mah­ke­me­ye düş­tüy­sem, ilk de­fa da kü­tüp­ha­ne­ye gi­de­rek ki­tap oku­yo­rum.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT