BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÖLÜ­MÜ­NE EĞİ­TİM!

ÖLÜ­MÜ­NE EĞİ­TİM!

Sırtında taş kırılan polis dengesini kaybederse, bıçaklar karnına saplanabilir.Irak hü­kü­me­ti, sal­dı­rı­la­rın önü­ne geç­mek için gü­ven­lik gö­rev­li­le­ri­nin eği­ti­mi­ne bü­yük önem ve­ri­yor. Eği­tim­le­ri­ni ta­mam­la­yan po­lis­ler me­zu­ni­yet tö­re­nin­de ölü­mü­ne bir tat­bi­kat yap­tı. Bir po­li­sin sırtında bal­yoz­la taş kı­rı­lır­ken, kar­nı­nın al­tı­na da iki bı­çak ko­nul­du. Genç po­li­sin den­ge­si­ni kay­bet­me­si du­ru­mun­da iki bı­ça­ğın ­da kar­nı­na sap­lan­ma­sı iş­ten bi­le de­ğil­di. Bu tat­bi­kat Irak’ta­ki şid­de­tin ne ka­dar bü­yük ol­du­ğu­nun gös­ter­ge­si gi­biy­di. ÇİN’İN IRAK’TAN FARKI YOK Git­tik­çe bü­yü­yen Çin Halk Cum­hu­ri­ye­ti’nde de as­ker­ler sı­kı bir eği­tim­den ge­çi­ri­li­yor. Çin­li as­ker­ler, eği­tim es­na­sın­da den­ge­le­ri­ni ko­ru­ma eği­ti­mi alı­yor. Ki­tap­la­rı ka­fa­la­rın­da tu­ta­rak den­ge­de dur­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. Çin, ABD’nin Or­ta­do­ğu’da­ki var­lı­ğı­na kar­şı, böl­ge­de as­ke­ri gü­cü­nü ar­tır­ma­yı he­def­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT