BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > OR­MAN­LA­RA 2009 ko­ru­ma­sı

OR­MAN­LA­RA 2009 ko­ru­ma­sı

Or­man Böl­ge Mü­dür­lü­ğü, yıl­ba­şı ön­ce­si ka­çak ağaç ke­sil­me­si­ni ön­le­mek için de­ne­tim­le­ri­ni ar­tır­dı.> ADA­NA Or­man Böl­ge Mü­dür­lü­ğü, yıl­ba­şı ön­ce­si ka­çak ağaç ke­sil­me­si­ni ön­le­mek için de­ne­tim­le­ri­ni ar­tır­dı. Ada­na Or­man Böl­ge Mü­dü­rü Sey­fet­tin Yıl­maz, “yıl­ba­şı ağa­cı” ola­rak kul­la­nıl­mak is­te­nen, özel­lik­le gök­nar ve se­dir fi­dan­la­rı­na yö­ne­lik ka­çak ke­sim­le­re kar­şı ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­dı­ğı­nı söy­le­di. Usul­süz ve ka­çak ağaç ke­si­mi su­çu iş­le­yen­le­re 10 ay­dan 5 yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı ile su­çun ni­te­li­ği­ne gö­re ağır pa­ra ce­za­la­rı ön­gö­rül­dü­ğü­nü ha­tır­la­tan Yıl­maz, şöy­le ko­nuş­tu: “İs­te­yen va­tan­daş­la­rı­mı­za ba­kım ve genç­leş­tir­me ça­lış­ma­la­rı so­nu­cun­da ke­si­len ağaç­la­rın te­pe kı­sım­la­rı­nı, 30-50 YTL gi­bi dü­şük üc­ret­ler­le yıl­ba­şı ağa­cı ola­rak ve­ri­yo­ruz. Ka­çak ke­si­me yö­nel­me­yin” de­di. Va­tan­daş­la­ra ses­le­nen Yıl­maz, ağaç­la­rın ka­çak ke­sil­me­si du­ru­mun­da “Alo 177” hat­tı­na ih­bar­da bu­lu­nul­ma­sı­nı is­te­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT