BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ASEL­SAN’dan dür­bün dev­ri­mi

ASEL­SAN’dan dür­bün dev­ri­mi

Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri, ASEL­SAN ta­ra­fın­dan ge­liş­ti­ri­len si­lah ve tec­hi­zat­lar­la gü­cü­ne güç ka­tı­yor.> Mah­mut Bu­lut AN­KA­RA Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri, ASEL­SAN ta­ra­fın­dan ge­liş­ti­ri­len si­lah ve tec­hi­zat­lar­la gü­cü­ne güç ka­tı­yor. “Tek Er’in Mo­der­ni­zas­yo­nu” sem­poz­yu­mu­na ASEL­SAN’ın ge­liş­tir­di­ği dür­bün ve tel­siz­de dev­rim ya­pan ye­ni ürün­ler dam­ga­sı­nı vur­du. Sem­poz­yum­da Meh­met­çi­ğin mu­ha­re­be per­for­man­sı­nı ar­tı­ra­cak ted­bir­ler üze­rin­de du­rul­du. “Kor­san” adı ve­ri­len ha­ri­ci gö­rün­tü­le­me bi­ri­mi, si­la­hın üze­rin­de­ki ter­mal dür­bün gö­rün­tü­sü­nü Meh­met­çi­ğin gö­zü­ne ak­ta­rı­yor. Böy­le­ce Meh­met­çik si­per­den çık­ma­dan ve ça­tış­ma­lar­da te­rö­ris­te gö­rün­me­den si­per ar­ka­sın­dan he­de­fi­ni vu­ra­bi­li­yor. Tü­fe­ğin üze­rin­de­ki dür­bün ise TSK’da yay­gın ola­rak kul­la­nı­lan “Pi­ton” ise, Meh­met­çi­ğe he­def­le­ri 3 ka­ta ka­dar ya­kın­laş­tır­ma im­ka­nı ve­ren ter­mal gö­rün­tü sağ­lı­yor. ASEL­SAN, ay­nı dür­bü­nün “Boa” adı ve­ri­len ti­pi­ni “sni­per” de­ni­len kes­kin ni­şan­cı tü­fek­le­ri için de üret­ti. Bo­a, Meh­met­çi­ğin da­ha et­kin gö­rev ya­pa­bil­me­si için he­de­fi 6 kat ya­kın­laş­tı­rı­yor. İŞA­RET­LE KO­NUŞ­MA­YA SON ASEL­SAN, ope­ras­yon­la­rın gü­ven­li­ği­ni sağ­la­mak için as­ke­rin ken­di ara­sın­da ses­siz ko­nuş­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak tel­si­zi de üret­ti. ASEL­SAN ta­ra­fın­dan üre­ti­len man­ga tel­si­zi as­ke­rin ken­di ara­sın­da çok ses­siz bir şe­kil­de ha­ber­leş­me­si­ni sağ­lı­yor. As­ke­rin gırt­la­ğı­na ta­kı­lan alı­cı, ses­le de­ğil ama ses tel­le­rin­den ge­len tit­re­şim­ler­le ça­lı­şı­yor. Bu sa­ye­de fı­sıl­tıy­la ko­nuş­ma bi­le di­ğer per­so­nel­ tarafından du­yu­lu­yor, tel­siz ku­lak­lı­ğı se­si dı­şa­rı sız­dır­mı­yor, ko­nuş­mak için elin te­tik­ten kal­dı­rıl­ma­sı da ge­rek­mi­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT