BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mer­sin yaz­ma­dan mek­tup gel­mi­yor

Mer­sin yaz­ma­dan mek­tup gel­mi­yor

Kıb­rıs Türk Ha­va Yol­la­rı Ge­nel Mü­dü­rü Ah­met Ak­pı­nar, KKTC’ye uy­gu­la­nan izo­las­yon­lar se­be­biy­le mek­tup bi­le ala­ma­dık­la­rı­nı an­lat­tı.Kıb­rıs Türk Ha­va Yol­la­rı Ge­nel Mü­dü­rü Ah­met Ak­pı­nar, KKTC’ye uy­gu­la­nan izo­las­yon­lar se­be­biy­le mek­tup bi­le ala­ma­dık­la­rı­nı an­lat­tı. “Üze­ri­ne Mer­sin yaz­ma­dan mek­tup gön­de­rir­se­niz gel­mez” di­yen Ak­pı­nar, son üç yıl­da­ki ge­liş­me­le­rin umut ve­ri­ci ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Ya­tak sa­yı­mız da art­tı. Umu­du göz ar­dı ede­me­yiz” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT