BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Or­ge­ne­ral Baş­buğ’dan Va­li Gü­ler’e zi­ya­ret

Or­ge­ne­ral Baş­buğ’dan Va­li Gü­ler’e zi­ya­ret

Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ, Ka­ra Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Or­ge­ne­ral Işık Ko­şa­ner, De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Ora­mi­ral Mu­zaf­fer Me­tin Ataç, Ha­va Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Or­ge­ne­ral Ay­do­ğan Ba­ba­oğ­lu, Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­ta­nı Or­ge­ne­ral Ati­la Işık ve 1. Or­du Ko­mu­ta­nı Or­ge­ne­ral Er­gin Say­gun ile bir­lik­te İs­tan­bul Va­li­si Mu­am­mer Gü­ler’i zi­ya­ret et­ti.Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ, Ka­ra Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Or­ge­ne­ral Işık Ko­şa­ner, De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Ora­mi­ral Mu­zaf­fer Me­tin Ataç, Ha­va Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Or­ge­ne­ral Ay­do­ğan Ba­ba­oğ­lu, Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­ta­nı Or­ge­ne­ral Ati­la Işık ve 1. Or­du Ko­mu­ta­nı Or­ge­ne­ral Er­gin Say­gun ile bir­lik­te İs­tan­bul Va­li­si Mu­am­mer Gü­ler’i zi­ya­ret et­ti. Ha­va ve De­niz Harp Oku­lu’nu de­net­le­mek için bir­kaç gün­dür İs­tan­bul’da bu­lun­du­ğu­nu bil­di­ren Or­ge­ne­ral Baş­buğ, Sa­yın Va­li­miz­le özel­lik­le 1. Or­du Ko­mu­tan­lı­ğı gö­re­vim es­na­sın­da baş­la­yan ya­kın iliş­ki ve be­ra­ber ça­lış­ma bu­gün de de­vam edi­yor. Bu­gün bu çer­çe­ve­de ken­di­le­ri­ne ne­za­ket zi­ya­re­tin­de bu­lun­mak üze­re bu­ra­da bu­lu­nu­yo­rum” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT