BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ge­ne Er­me­ni­ler

Ge­ne Er­me­ni­ler

Mil­let­çe kuv­vet­li ha­fı­za­mız ol­du­ğu­nu san­mı­yo­rum. Üs­te­lik -id­di­ala­rın ak­si­ne- kin­dar de­ği­liz, kar­şı­laş­tı­ğı­mız kö­tü­lük­le­ri unu­tur, ba­ğış­la­rız. Fii­le dö­nüş­me­yen boş söz­ler­den, lâf sa­la­ta­la­rın­dan hoş­la­nı­rız.Mil­let­çe kuv­vet­li ha­fı­za­mız ol­du­ğu­nu san­mı­yo­rum. Üs­te­lik -id­di­ala­rın ak­si­ne- kin­dar de­ği­liz, kar­şı­laş­tı­ğı­mız kö­tü­lük­le­ri unu­tur, ba­ğış­la­rız. Fii­le dö­nüş­me­yen boş söz­ler­den, lâf sa­la­ta­la­rın­dan hoş­la­nı­rız. Hrant Dink mes­lek­ta­şı­mı­zın kat­lin­den son­ra “He­pi­miz Er­me­ni’yiz” di­ye­rek öl­çü­yü ka­çır­dık. Ni­ha­yet Er­me­ni­ler­den özür di­le­mek mer­te­be­si­ne ulaş­tık. Türk-Er­me­ni ya­kın­laş­ma­sı­nın ümit­le­ri tam da ye­şe­rir­ken... Bu ümit­le­rin ger­çek­leş­me­si el­bet­te bi­ri­le­ri­nin ho­şu­na git­me­di. Bi­zim sâf in­san­la­rı­mız aca­ba oyu­na mı gel­di der­si­niz? Er­me­ni­ler 15 Mart 1921’de Ber­lin’de, Al­man­ya’nın çok sa­dık müt­te­fi­ki ve dos­tu Sad­râ­zam (im­pa­ra­tor­luk baş­ba­ka­nı) ve İt­ti­had Te­rak­ki par­ti­si li­de­ri Ta­lat Pa­şa’yı, Mer­kez-i Umû­mî üye­si Dr. Ba­hâ­ed­din Şâ­kir Bey’le be­ra­ber so­kak or­ta­sın­da ta­ban­ca kur­şu­nu ile vur­du­lar. 1915 teh­cî­ri­ni Al­man­ya’nın tav­si­ye­siy­le yap­tı­ğı­mız komp­lek­si için­de Al­man­lar, Pa­şa’nın ka­ti­li Er­me­ni gen­ci­ni be­ra­at et­tir­di­ler. Ber­lin­li hâ­kim­le­rin anek­dot­la­ra geç­miş o çok yay­gın ünü ya­ra al­dı. Ge­ne Er­me­ni Kur­şu­nu ile 8 Ara­lık 1921 gü­nü, Ta­lat Pa­şa’dan ön­ce­ki sad­râ­za­mı­mız Ka­va­la­lı Sa­îd Ha­lîm Pa­şa öl­dü­rül­dü. 22 Tem­muz 1922’de Tif­lis’te ün­lü Ce­mal Pa­şa, ay­nı âkı­be­te uğ­ra­dı. Taş­nak ve Hın­çak te­rör çe­te­le­rin­den son­ra kar­şı­mı­za bir de ASA­LA çı­kar­dı­lar. Los An­ge­les Baş­kon­so­lo­su­muz’dan baş­la­ya­rak Pa­ris ve Vi­ya­na bü­yü­kel­çi­le­ri­miz gi­bi çok seç­kin dip­lo­mat­la­rı­mız bi­ri­bi­ri ar­dı sı­ra şe­hîd edil­di. Şa­şı­rıp Fran­sız­la­ra sa­ta­şın­ca ASA­LA’yı, avu­ka­tı De­ve­ci­yan bi­le kur­ta­ra­ma­dı. Di­as­po­ra’sı ve Er­me­nis­tan’ı ile Er­me­ni­ler, Sel­çuk­lu ve Os­man­lı yö­ne­ti­min­de biz­den gör­dük­le­ri çok bü­yük mü­sa­ma­ha­yı, bir­lik­te mut­lu ya­şa­dı­ğı­mız yüz­yıl­la­rı unut­tu­lar. Me­se­le­yi da­ha da kar­ma­şık hâ­le sok­mak üze­re şim­di ise Ay­dın­la­rı­mız (ne de­mek­se!) ka­rış­tı...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT