BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TSK’nın dı­şa ba­ğım­lı­lı­ğı BMC i­le bi­ti­yor

TSK’nın dı­şa ba­ğım­lı­lı­ğı BMC i­le bi­ti­yor

BMC Sa­na­yi ve Ti­ca­ret A.Ş., bu­gü­ne ka­dar 1000 adet Tak­tik Te­ker­lek­li Araç ve 3 bin adet Lo­jis­tik Des­tek Ara­cı üre­tip tes­lim et­ti­ği Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­rini dı­şa ba­ğım­lı­lık­tan kur­ta­rı­yorPRO­JE BE­DE­Lİ 300 MİL­YON EU­RO BMC Sa­na­yi ve Ti­ca­ret A.Ş’nin, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­rine tes­lim ede­ce­ği 1859 araç ara­sın­da 10 Ton (6x6) Te­ker­lek­li Tak­tik Ara­cı da bu­lu­nu­yor. NA­TO stan­dart­la­rın­da üre­ti­le­cek araç­la­rın ma­li­ye­ti yak­la­şık 300 mil­yon eu­ro. Yüz­de 100 Türk fir­ma­sı olan BMC Sa­na­yi ve Ti­ca­ret A.Ş., Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri’nin (TSK) dı­şa ba­ğım­lı­lı­ğı­nı or­ta­dan kal­dır­dı. BMC, Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı Sa­vun­ma Sa­na­yi İc­ra Ko­mi­te­si’nin ka­ra­rıy­la 300 mil­yon eu­ro­yu bu­lan pro­je ile TSK’nın ih­ti­ya­cı olan 1859 adet Ma­yı­na Da­ya­nık­lı Zırh­lı Araç ve Tak­tik Te­ker­lek­li Araç­la­rı üre­tip tes­lim et­me gö­re­vi­ni üst­len­di. Bu­gü­ne ka­dar TSK’ya 1000 adet Tak­tik Te­ker­lek­li Araç ve 3 bin adet Lo­jis­tik Des­tek Ara­cı­nı üre­tip tes­lim eden BMC Sa­na­yi ve Ti­ca­ret A.Ş, imal et­ti­ği araç­lar ile Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­ dı­şa ba­ğım­lı ol­mak­tan kur­tu­la­cak, am­bar­go­lar­dan et­ki­len­me­ye­cek, sı­nır­sız ope­ras­yo­nel kul­la­nım hak­kı­nı el­de ede­cek, üçün­cü ül­ke­le­re sa­tış ve pa­zar­la­ma­da hiç­bir sı­nır­la­ma­ya ta­bi ol­ma­ya­cak. BMC, bu­gün 3500 ça­lı­şa­nı, 600 mil­yon do­la­rın üze­rin­de­ki ci­ro­su ile İz­mir ve Ege eko­no­mi­sin­de çok önem­li bir ye­re sa­hip. 44 yıl­lık ta­ri­hi bo­yun­ca 300 bin ade­de ya­kın araç üre­ti­mi ile Tür­ki­ye eko­no­mi­si­ne yak­la­şık 10 mil­yar do­lar­lık eko­no­mik ürün kat­kı­sı ve bu­nun­la mü­te­na­sip ver­gi ka­zan­cı sağ­la­dı. Bu­gün, mil­li bir mar­ka ola­rak yurt dı­şın­da ken­di li­san­sıy­la üre­tim yap­tı­ran tek ti­ca­ri araç üre­ti­ci­si olan BMC’nin 12’si Av­ru­pa’da ol­mak üze­re yurt dı­şın­da 19 dis­tri­bü­tö­rü bu­lu­nu­yor. BMC, oto­büs üre­ti­mi­nin yüz­de 65’ini baş­ta Av­ru­pa ül­ke­le­ri ol­mak üze­re dün­ya­nın dört bir ya­nı­na ih­raç edi­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT