BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Özince: Sadece faiz indirmek yeterli değil

Özince: Sadece faiz indirmek yeterli değil

Dünyadaki faiz indirimlerine dikkat çeken Ersin Özin­ce, “An­cak bu­nun kre­di ma­li­yet­le­ri­ne na­sıl yan­sı­ya­ca­ğı­nı gö­re­mi­yo­rum” de­diTür­ki­ye Ban­ka­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı ve İş Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Er­sin Özin­ce, “Fa­iz si­la­hı­nı Mer­kez Ban­ka­sı’nın ge­re­ğin­ce kul­la­na­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. An­cak dün­ya­da fa­iz­ler azal­mak­la be­ra­ber, kre­di ma­li­yet­le­ri­ne bu­nun na­sıl yan­sı­ya­ca­ğı­nı he­nüz ben gö­re­mi­yo­rum” de­di. “Fi­nan­sal Dal­ga­lan­ma­la­rın Re­el Sek­tö­re Et­ki­si” ko­nu­lu top­lan­tı­ya ka­tıl­mak üze­re An­tal­ya’ya ge­len Er­sin Özin­ce, ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ce­vap­lan­dır­dı. Özin­ce bir so­ru üze­ri­ne, “Bi­zim ta­sar­ruf sa­hip­le­ri­miz de va­de­li mev­du­atı ve çok kı­sa sü­re­li mev­du­atı çok se­vi­yor. Onu ka­çır­ma­dan hat­ta ar­tı­ra­rak fa­iz si­la­hı­nı Mer­kez Ban­ka­sı’nın ge­re­ğin­ce kul­la­na­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. An­cak dün­ya­da fa­iz­ler azal­mak­la be­ra­ber, kre­di ma­li­yet­le­ri­ne bu­nun na­sıl yan­sı­ya­ca­ğı­nı he­nüz gö­re­mi­yo­rum. Çün­kü fa­iz­ler dü­şü­yor, fa­kat kay­nak­lar da ne ya­zık ki çok kı­sa va­de­li. Fai­zin ucuz­la­ma­sın­dan he­pi­mi­ze ke­sin olum­lu so­nuç­lar çı­ka­ca­ğı­nı dü­şün­me­ye­lim. Fa­iz­le­rin ucuz­la­ma­sı­nın ya­nı sı­ra, kay­nak ya­pı­la­rı da uzar­sa, da­ha uzun va­dey­le ban­ka­la­ra mev­du­at ya­tı­rı­lır­sa, da­ha uzun va­de­ler­le yurt dı­şın­dan kay­nak bu­lu­nur­sa, o za­man Tür­ki­ye’de­ki kay­nak ak­tar­ma sis­te­mi, ban­ka­cı­lık­ta ucuz fai­zi da­ha iyi de­ğer­len­di­rir” de­di.
Kapat
KAPAT