BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Glo­bal Fi­nan­ce’tan Ak­bank’a çif­te ödül

Glo­bal Fi­nan­ce’tan Ak­bank’a çif­te ödül

Dün­ya­nın “ön­de ge­len” fi­nans der­gi­le­rin­den Glo­bal Fi­nan­ce’ın 2009 yı­lı için dü­zen­le­di­ği de­ğer­len­dir­me­ler ve an­ket­ler so­nu­cun­da iki ödü­le bir­den la­yık gö­rül­dü.Dün­ya­nın “ön­de ge­len” fi­nans der­gi­le­rin­den Glo­bal Fi­nan­ce’ın 2009 yı­lı için dü­zen­le­di­ği de­ğer­len­dir­me­ler ve an­ket­ler so­nu­cun­da iki ödü­le bir­den la­yık gö­rül­dü. Ak­bank’tan ya­pı­lan açık­la­ma­da, Glo­bal Fi­nan­ce’ın 68 ül­ke ve böl­ge­de iş­lem hac­mi, coğ­ra­fi yay­gın­lık, müş­te­ri hiz­met­le­ri, re­ka­bet­çi fi­yat­la­ma ve ye­ni­lik­çi tek­no­lo­ji­ler gi­bi kri­ter­le­ri esas ala­rak an­ket dü­zen­le­di­ği be­lir­ti­le­rek, “Ya­pı­lan an­ket­ler­de Ak­bank, be­şin­ci de­fa Tür­ki­ye’nin ‘En İyi Dış Ti­ca­ret Fi­nans­ma­nı Ban­ka­sı’ ve ‘En İyi Dö­viz İş­lem­le­ri Ban­ka­sı’ se­çil­di. Her iki ka­te­go­ri­de­ki ödül, Ekim 2009’da İs­tan­bul’da dü­zen­le­ne­cek tö­ren­de ve­ri­le­cek” de­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT