BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ga­ran­ti Ban­ka­sı’ndan yüz­de 1 fa­iz­le kre­di

Ga­ran­ti Ban­ka­sı’ndan yüz­de 1 fa­iz­le kre­di

Ga­ran­ti Ban­ka­sı yüz­de 1 fa­iz­le ih­ti­yaç kre­di­si ver­di­ği­ni du­yur­du. Ga­ran­ti Ban­ka­sın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, ban­ka­nın, müş­te­ri­le­rin yıl so­nun­da ve ye­ni yıl­da olu­şa­bi­le­cek bü­tün ih­ti­yaç­la­rı­nın kar­şı­la­ma­sı­na im­kan ta­nı­yan bir kre­di kam­pan­ya­sı baş­lat­tı­ğı kay­de­dil­di.Ga­ran­ti Ban­ka­sı yüz­de 1 fa­iz­le ih­ti­yaç kre­di­si ver­di­ği­ni du­yur­du. Ga­ran­ti Ban­ka­sın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, ban­ka­nın, müş­te­ri­le­rin yıl so­nun­da ve ye­ni yıl­da olu­şa­bi­le­cek bü­tün ih­ti­yaç­la­rı­nın kar­şı­la­ma­sı­na im­kan ta­nı­yan bir kre­di kam­pan­ya­sı baş­lat­tı­ğı kay­de­dil­di. Açık­la­ma­da, “Böy­le 1 Kre­di Yok!” slo­ga­nıy­la baş­la­tı­lan kam­pan­ya kap­sa­mın­da, yüz­de 1’den baş­la­yan fa­iz­ler­le ih­ti­yaç kre­di­si se­çe­nek­le­ri­nin su­nul­du­ğu ve ke­fil­siz baş­vu­ru im­ka­nı bu­lun­du­ğu be­lir­til­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT