BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kâbe’ye giren emniyettedir

Kâbe’ye giren emniyettedir

Su­al: Ate­ist di­yor ki: Kur’an­da, (Ora­ya ya­ni Kâ­be’ye gi­ren em­ni­yet­te olur) de­ni­yor. Ab­dul­lah bin Zü­beyr, Kâ­be’nin için­de en­kaz al­tın­da ka­la­rak öl­dü. Bu apa­çık bir çe­liş­ki de­ğil mi?Su­al: Ate­ist di­yor ki: Kur’an­da, (Ora­ya ya­ni Kâ­be’ye gi­ren em­ni­yet­te olur) de­ni­yor. Ab­dul­lah bin Zü­beyr, Kâ­be’nin için­de en­kaz al­tın­da ka­la­rak öl­dü. Bu apa­çık bir çe­liş­ki de­ğil mi? CE­VAP: Ab­dul­lah bin Zü­beyr, Kâ­be için­de en­kaz al­tın­da öl­me­di. Hac­cac ta­ra­fın­dan şe­hid edil­di. Öl­müş ol­sa da fark et­mez. (Ora­ya gi­ren gü­ven­de olur) de­mek, (Ora­ya gi­re­ne gü­ven ve­rin) de­mek­tir. Böy­le âyet-i ke­ri­me­ler çok­tur. Me­se­la şu âyet-i ke­ri­me­ye ben­zer: (Hac­da ka­dı­na yak­laş­mak, gü­nah iş­le­mek ve kav­ga et­mek yok­tur.) [Be­ka­ra 197] Bu ise, (Ha­nı­mı­nı­za yak­laş­ma­yın, gü­nah iş­le­me­yin ve kav­ga et­me­yin) de­mek­tir. (Be­nim evi­me gi­ren gü­ven al­tın­da­dır) di­yen bir kim­se, bu sö­züy­le, sö­zü geç­ti­ği kim­se­le­re; (Bun­dan vaz­ge­çin, ona iliş­me­yin. Ben ona eman ver­dim ve siz de do­kun­ma­yın) de­mek ol­du­ğu gi­bi, iş­te Al­la­hü te­âlâ­nın, (Ora­ya gi­ren emin olur) em­ri de böy­le­dir. Pey­gam­ber efen­di­miz Mek­ke’yi fet­he­der­ken bu­yur­du ki: (Ebu Süf­yan’ın evi­ne gi­ren emin olur, öl­dü­rül­mek­ten kur­tu­lur.) [Müs­lim] Haz­ret-i Ebu Süf­yan, Mek­ke’ye gi­dip müş­rik­le­ri İs­lam’a da­vet et­ti. İs­lam or­du­su­nun, şeh­re gir­mek üze­re ol­du­ğu­nu ha­ber ver­di. (Müs­lü­man olan­lar ve be­nim evim­le Mes­cid-i ha­ra­ma sı­ğı­nan­lar ha­riç, her­kes kı­lıç­tan ge­çi­ri­le­cek­tir) de­di. Bu iki ye­re sı­ğı­nan­lar kur­tul­du. Ama di­ye­lim, bi­ri çık­sa, Kâ­be’ye gi­re­ni de, Ebu Süf­yan haz­ret­le­ri­nin evi­ne gi­re­ni de öl­dür­se, Re­su­lul­la­hın sö­zün­de çe­liş­ki mi olur? Bu söz, (Biz ora­ya gi­re­ni öl­dür­me­yiz) de­mek­tir. Bu âyet-i ke­ri­me­de de, (Ora­ya gi­ren öl­dü­rül­mez, emin olur) de­ni­yor. Ya­ni söz din­le­yen Müs­lü­man­lar ora­ya gi­re­ni öl­dür­mez de­mek­tir. Ora­da ken­di­si öle­bi­lir ve­ya za­li­min bi­ri­si ora­ya sı­ğı­na­nı öl­dü­re­bi­lir. Bun­lar fark­lı şey­ler­dir. Âyet-i ke­ri­me­ler­de çe­liş­ki ara­mak gü­ne­şi bal­çık­la sı­va­ma­ya kalk­ma­ya ben­zer. SÜN­NET OL­MAK Su­al: Sün­net ol­mak hak­kın­da ha­dis var mı­dır? CE­VAP: Evet, var­dır. Bir ha­dis-i şe­rif şöy­le­dir: (Fıt­ri sün­net beş­tir: Sün­net ol­mak, ka­sık­la­rı te­miz­le­mek, tır­nak kes­mek, kol­tuk al­tı­nı te­miz­le­mek ve bı­yık­la­rı kı­salt­mak.) [Bu­ha­ri] SÜN­NET OL­MAK Su­al: Çok gü­nah iş­li­yor, piş­man olu­yo­rum. Ken­di ken­di­me aca­ba ben iman­sız mı­yım di­yo­rum. İman­lı ol­du­ğu­mu gös­te­ren net bir öl­çü yok mu? CE­VAP: Na­maz kıl­mak, ki­şi­nin iman­lı ol­du­ğu­nun ke­sin ala­me­ti­dir. Şu ha­dis-i şe­rif de, iman için bir öl­çü­dür: (İyi­lik edin­ce se­vi­nen, gü­nah iş­le­yin­ce üzü­len ger­çek mü­min­dir.) [Tir­mi­zi, Hâ­kim] Da­ha son­ra, iş­le­di­ği gü­na­ha üzül­mek de, iman ala­me­ti­dir. Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
Kapat
KAPAT