BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Coşkun, Arzu’ya İzmir’i gezdirir”

“Coşkun, Arzu’ya İzmir’i gezdirir”

Ye­mek bit­tik­ten son­ra hep bir­lik­te res­to­ran­dan çık­tı­lar.Ye­mek bit­tik­ten son­ra hep bir­lik­te res­to­ran­dan çık­tı­lar. Coş­kun ge­ce bo­yun­ca çok ko­nuş­ma­mış, din­le­me­yi yeğ­le­miş­ti. Sa­hil bo­yun­ca yü­rü­dü­ler. Ve­dat Bey: - Mit­hat, ara­bay­la bı­ra­ka­lım si­zi... - Yok ya­hu, bir tak­si­ye bi­ner gi­de­riz bu­ra­dan, siz ba­kın key­fi­ni­ze. Çok te­şek­kür­ler, ha­ri­ka bir ye­mek ye­dik ama. Ay­la Ha­nım Ne­ri­man Ha­nı­ma dön­dü: - Ne za­man dö­nü­yor­su­nuz? - Pa­zar gü­nü. Bu­gün cu­ma, haf­ta so­nu­nu da ge­çi­re­lim bu­ra­da de­dik. Da­ha çok Ar­zu is­ti­yor. Bi­lir­si­niz İz­mir’i çok se­ver. Ama bi­zim onun­la ge­ze­cek ha­li­miz yok. Ya­rın Mit­hat’ın bir ar­ka­da­şı ge­le­cek Fran­sa’dan. Onun­la bir­lik­te ola­ca­ğız. Ba­ka­lım Ar­zu ne ya­pa­cak! Ve­dat Bey atıl­dı: - O za­man Ar­zu’ya İz­mir’i Coş­kun gez­di­rir. Ya­rın nö­be­tin yok her­hal­de de­ğil mi Coş­kun? Coş­kun ke­ke­le­di: - Yok, şey, yok sa­nı­rım. Ar­zu’nun göz­le­ri se­vinç­le par­la­mış­tı: - Cid­den ya­par mı­sı­nız öy­le bir şey? İz­mir çok de­ğiş­miş, tek ba­şı­ma ne ya­pa­ca­ğı­mı bi­le­mi­yor­dum. Coş­kun ki­bar bir ta­vır­la ba­şı­nı sal­la­dı: - Zevk­le gez­di­ri­rim Ar­zu Ha­nım. Ne­re­ye is­ter­se­niz. Mit­hat Bey ba­ğır­dı: - Ol­du bu iş. Bir da­ha bu kı­zı ya­nım­da ge­tir­me­ye­ce­ğim za­ten. Biz­den genç­lik geç­miş Ve­dat’cı­ğım, bun­lar yer­le­rin­de du­ra­mı­yor­lar. Coş­kun Bey ba­şım­dan bü­yük bir yü­kü ala­cak böy­le­ce, te­şek­kür ede­rim. Coş­kun he­men atıl­dı: - Ne de­mek yük al­mak, şe­ref du­ya­rım ho­cam. Ya­rın si­zi sa­at on­da ge­lir, ote­li­niz­den alı­rım. Ne­ri­man Ha­nım mem­nun gü­lüm­se­di: - Biz Ege Pa­las’ta ka­lı­yo­ruz. Si­ze çok te­şek­kür ede­riz Coş­kun Bey... Genç adam ki­bar­ca gü­lüm­se­di. Bu sı­ra­da Ve­dat Be­yin ara­ba­sı­nın park edil­di­ği ye­re gel­miş­ler­di. On­lar ka­rı ko­ca bi­nip git­ti­ler. Coş­kun, Mit­hat Be­ye dön­dü: - Bir tak­si çe­vi­re­lim ho­cam, ben si­zi ote­li­ni­ze bı­ra­ka­yım, ora­dan evi­me gi­de­rim. Ba­şı­nı sal­la­dı Mit­hat Bey “olur” an­la­mın­da. He­men bir tak­si­ye işa­ret et­ti Coş­kun. On beş da­ki­ka son­ra Al­san­cak’ta Ege Pa­las’ın önün­dey­di­ler. To­ka­laş­tı­lar: - Si­zin­le ta­nış­tı­ğım için çok mem­nu­num ho­cam, ha­nı­me­fen­di... Ar­zu Ha­nım­la ya­rın sa­at on­da gö­rü­şe­ce­ğiz. İyi ge­ce­ler efen­dim...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT