BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ta­ri­hî Os­man­lı ko­na­ğı BU­TİK OTEL OL­DU

Ta­ri­hî Os­man­lı ko­na­ğı BU­TİK OTEL OL­DU

Os­man­lı dö­ne­min­den ka­lan ta­ri­hî ko­nak, res­to­ras­yo­nun ar­dın­dan bu­tik otel ola­rak hiz­met ver­me­ye baş­la­dı.> GA­Zİ­AN­TEP Os­man­lı dö­ne­min­den ka­lan ta­ri­hî ko­nak, res­to­ras­yo­nun ar­dın­dan bu­tik otel ola­rak hiz­met ver­me­ye baş­la­dı. Ga­zi­an­tep İl Özel İda­re­si Ge­nel Sek­re­te­ri Ab­dül­ka­dir De­mir, ko­na­ğın Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü loj­ma­nı ola­rak kul­la­nıl­dı­ğı­nı an­cak kül­tür ve ta­bi­at var­lık­la­rı lis­te­sin­de yer al­dı­ğı­nı öğ­ren­dik­le­ri­ni be­lirt­ti. De­mir, bu­nun üze­ri­ne, ko­na­ğın ken­te ka­zan­dı­rıl­ma­sı yö­nün­de ça­lış­ma­la­ra baş­la­dık­la­rı­nı ifa­de et­ti. De­mir, şöy­le ko­nuş­tu: “Özel İda­re Ko­na­ğı’nın iş­let­me iha­le­si­ni Ve­li Çak­mak, 2.750.00 YTL be­del­le al­dı.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95464
  % 1.47
 • 4.7578
  % -0.74
 • 5.5643
  % -0.86
 • 6.2385
  % -0.81
 • 188.034
  % -0.99
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT