BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bayat ekmekli lezzetler

Bayat ekmekli lezzetler

Her 10 ek­mek­ten bi­ri­nin is­raf edil­di­ği ül­ke­miz­de eko­no­mi­miz her gün mil­yon­lar­ca YTL za­ra­ra uğ­ru­yor. Oy­sa ba­yat ek­mek­le­ri çö­pe at­mak ye­ri­ne on­lar­la eş­siz lez­zet­ler el­de ede­bi­li­riz.Sevimli Lezzetler Sevim GÖKYILDIZ sevim.gokyildiz@tg.com.tr Bir ga­ze­te ha­be­rin­de, Tür­ki­ye’de her gün üre­ti­len 120 mil­yon ek­me­ğin yak­la­şık 12 mil­yo­nu­nun çö­pe atıl­dı­ğı­nı oku­yun­ca yü­re­ğim sız­la­dı. Ya­ni üre­ti­len her 10 ek­me­ğin 1’ini is­raf edi­yo­ruz. Ve bu is­ra­fın eko­no­mi­ye za­ra­rı gün­lük 2.6 mil­yon YTL imiş. Her gün 2 mil­yon ek­me­ğin çö­pe atıl­dı­ğı İs­tan­bul, en faz­la ek­mek is­raf edi­len il­le­rin ba­şın­da ge­li­yor­muş. An­ka­ra ve İz­mir’de ise her gün top­lam 600 bin ek­mek çö­pe atı­lı­yor­muş. Kar­nı­nı do­yur­mak için hâlâ bir di­lim ek­mek bu­la­ma­yan­la­rın ya­şa­dı­ğı dün­ya­mız­da ek­mek is­ra­fı kö­tü bir pa­ra­doks. Ba­yat ek­mek­le­ri ya da sof­ra­dan top­la­dı­ğı­mız ar­tık ek­mek­le­ri de­ğer­len­dir­me­li­yiz. Di­ni­miz­de çö­pe ek­mek at­mak gü­nah­tır. Rah­met­li an­ne­an­nem ek­me­ğe “ni­me­ti­miz” der­di. Ye­re dü­şen ek­me­ği öpe­rek al­nı­na ko­yar, ar­tık­la­rı çö­pe yol­la­maz­dı. Do­ğal ola­rak, bi­zim ev­de sık sık ve bol bol “pa­pa­ra” ye­nir­di. Kı­rın­tı­lar kuş­la­ra ve­ri­lir­di. Ben siz­le­re an­ne­an­ne­min “pa­pa­ra”sı­nın ta­ri­fi­ni, ay­rı­ca ek­mek­le ya­pı­lan lez­zet­li baş­ka ta­rif­ler ve­re­ce­ğim. Ya­pın, ta­dı­na ba­kın... Eko­no­mi­ye kat­kı­nız ola­cak, da­ma­ğı­nız şen­le­ne­cek, vic­da­nı­nız ra­hat­la­ya­cak... PA­PA­RA Ba­yat ek­mek­le­ri, çu­kur bir ka­ba kuş­ba­şı doğ­ra­yın. So­ğa­nı hal­ka hal­ka doğ­ra­yıp, te­re­yağ ya da zey­tin­ya­ğın­da pem­be­leş­ti­rin. Üze­ri­ne az su ve tuz ek­le­yip pi­şi­rin. Bir sü­re ılı­ma­ya bı­ra­kıl­dık­tan son­ra çu­kur kap­ta­ki ek­mek­le­rin üze­ri­ne dö­kün. Üze­ri­ne tu­lum pey­ni­ri ser­pe­rek ser­vis ya­pın. PEY­NİR­Lİ BA­YAT EK­MEK KÖF­TE­Sİ 1 adet ba­yat ek­me­ği, üze­ri­ne su ser­pe­rek nem­len­di­rin, ufa­la­yın. İçi­ne ya­rım ka­lıp ren­de­len­miş sert be­yaz pey­nir, doğ­ran­mış 1 de­met may­da­noz, çır­pıl­mış 2 yu­mur­ta, 1 adet or­ta boy ren­de­len­miş so­ğan, tuz, köf­te ba­ha­rı ve pul bi­ber ek­le­yin. Bu ka­rı­şı­mı yo­ğu­ra­rak köf­te şek­lin­de par­ça­la­ra ayı­rın. Köf­te­le­ri ön­ce una, son­ra çır­pıl­mış yu­mur­ta­ya, da­ha son­ra ga­le­ta unu­na bu­la­yıp kız­gın yağ­da kı­zar­tın. KIY­MA­LI BA­YAT EK­MEK KÖF­TE­Sİ 1 adet ba­yat ek­me­ği, üze­ri­ne su ser­pe­rek nem­len­di­rin, ufa­la­yın. İçi­ne 200 gr kıy­ma, 1 baş ren­de so­ğan, kim­yon, köf­te ba­ha­rı, tuz ek­le­yip yo­ğu­run. Par­ça­la­ra ayı­rıp el­de köf­te şek­li ve­rin. Kız­gın yağ­da kı­zar­tın. YA­LAN­CI PA­ÇA So­ğa­nı doğ­ra­yın, ten­ce­re­de, 1 ye­mek ka­şı­ğı te­re­ya­ğı ile ka­vu­ra­rak pem­be­leş­ti­rin. Sal­ça ek­le­yip 1-2 da­ki­ka da­ha çe­vi­rin. Dö­vül­müş 2 diş sa­rım­sak, 1 li­mo­nun su­yu, tuz, kır­mı­zı toz bi­ber ve et su­yu ka­tın. Di­ğer ta­raf­ta, ba­yat ek­mek­le­ri küp şek­lin­de doğ­ra­yıp te­re­ya­ğın­da çe­vi­rin. Kı­tır­la­şın­ca ha­zır bek­le­yen çor­ba­nı­za ek­le­yip sı­cak ser­vis ya­pın. Televizyonlarda YEMEK kavgası Ge­çen haf­ta, in­ter­net­te do­la­şan bir ya­zı düş­tü ma­il ku­tu­ma... Ana­do­lu Tu­rizm ve Aş­çı­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Ze­ki Gül­yi­yen im­za­lı... Ze­ki Bey, son gün­ler­de çok sey­re­di­len, “Ye­mek­te­yiz” ad­lı TV prog­ra­mın­dan şi­ka­yet­çi. Prog­ra­mın, Türk hal­kı­nın ye­mek kül­tü­rü ile alay et­ti­ği­ni, ya­rış­ma­nın cid­di­yet­ten uzak ya­pıl­dı­ğı­nı id­di­a edi­yor. “Rey­ting uğ­ru­na in­san­lar ye­mek mi ya­pı­yor, aş­kı­nı mı ilan edi­yor, de­di­ko­du mu ya­pı­yor, yap­tık­la­rı ye­mek­le­ri mi kö­tü­lü­yor, ne yap­tık­la­rı bel­li de­ğil” di­yor. Yar­dım bek­li­yor. Ka­sım ayın­da Fran­sa’day­dım. Ülkemizde “Ye­mek­te­yiz” ola­rak gös­te­ri­len prog­ra­mın ori­ji­na­li­ni M6 TV de “Un Di­ner Par­fa­it” adıy­la sey­ret­tim. Üs­te­lik bü­yük ke­yif ala­rak. YABANCILAR BİZDEN SEVİYELİ Ori­ji­nal for­ma­tın­da yi­ne 5 ki­şi var, ay­nı şe­kil­de her ak­şam bir ki­şi evin­de ağır­lı­yor. Ye­mek için bel­li bir te­ma se­çe­bi­li­yor­su­nuz. Be­nim sey­ret­tik­le­rim­den bi­ri, “Or­ta­çağ” ye­mek­le­ri­ni seç­miş­ti, bir di­ğe­ri Çin mut­fa­ğı, bir di­ğe­ri Ak­de­niz mut­fa­ğı. Ko­nuş­ma­lar na­zik, in­san­lar me­sa­fe­li, or­tam olum­lu, ne­za­ket son­suz... Ya­rış­ma­da pu­an ala­bil­mek için iyi ye­mek yap­mak ye­ter­li de­ğil. Ye­mek­ler ka­dar su­nu­mu, mi­sa­fir­le­ri kar­şı­la­ma, on­lar­la il­gi­len­me, on­la­rın ke­yif­li, lez­zet­li bir ge­ce ge­çir­me­le­ri­ni sağ­la­mak. Me­se­la Çin ye­mek­le­ri ya­pan ki­şi, mi­sa­fir­le­ri­ne, eşarp­lar­dan, ka­ğıt­lar­dan çan­ta­ yap­ma sa­na­tı­nı (Bir Çin sa­na­tı) öğ­ret­ti. Or­ta­çağ ye­mek­le­ri ya­pan ki­şi, o dev­rin şap­ka­la­rı­nı da­ğıt­tı. Sey­ret­ti­ğim bö­lüm­ler­de de ye­mek­le­ri, de­ko­ru ya da ça­lan mü­zi­ği be­ğen­me­yen­ler ol­du. Ama bu­nu son de­re­ce sa­kin, ter­bi­ye­li, kır­ma­ya­cak şe­kil­de ifa­de­len­dir­di­ler. Ne ya­zık biz­de­ki ki­şi­le­rin dav­ra­nış­la­rı ile uzak­tan ya­kın­dan il­gi­si yok. “Ye­mek­te­yiz” prog­ra­mı Türk top­lu­mun­da kar­şı­lık­lı say­gı, hoş­gö­rü, ne­za­ket mef­hum­la­rı­nın na­sıl yok ol­du­ğu­nu ya da na­sıl yan­lış yo­rum­lan­dı­ğı­nı gös­ter­me­si açı­sın­dan il­ginç. Her bi­ri bel­li bir kül­tür se­vi­ye­sin­de, mes­lek sa­hi­bi ki­şi­ler bu de­re­ce se­vi­ye­siz, kö­tü, utanç ve­ri­ci söz­lü ya da fi­zi­ki dav­ra­nış­lar­da bu­lu­na­maz­lar. “Rai­ting” için prog­ram ya­pım­cı­la­rı on­la­rı yön­len­di­ri­yor, kö­tü, kav­ga­cı, ro­lü oy­na­ma­la­rı­nı söy­lü­yor. HANİ MİSAFİRPERVER TOPLUMDUK Ba­tı dün­ya­sın­da mi­sa­fir­per­ver­li­ği­mizden bahsedilir Mi­sa­fir ağır­la­ma­yı, ik­ram­lar­da bu­lun­ma­yı, ra­hat et­tir­me­yi se­ve­riz. Ev sa­hi­bi­ne kı­rıl­sa ya da kız­sa bi­le söy­le­mez. “-Ayıp olur, ken­di evin­de söy­len­mez” der. Tam ter­si­ne, kı­zan ev sa­hi­bi ol­sa o da söy­le­mez. “Ayıp olur. Bu­ra­sı be­nim evim. Ken­di evim­de söy­le­ye­mem” der. “Ye­mek­te­yiz” prog­ra­mın­da bu ol­gu­yu gö­re­bi­li­yor mu­su­nuz?... İNCİ “-Ben­ce aşk iki in­sa­nın kork­ma­dan, bir­bir­le­ri­ne gü­ve­ne­rek el ele tu­tu­şup yü­rü­ye­bil­me­si­dir... Zor­luk­la­ra bir­lik­te gö­ğüs ge­re­bil­mek, gü­zel­lik­le­ri bir­lik­te gö­re­bil­mek çok önem­li... Ya­kı­şık­lı­lık çok ara­na­cak özel­lik de­ğil, ze­ki ol­sun ye­ter...” (...Şe­nay Gür­ler / Oyun­cu) SİZ­DEN GE­LEN­LER NİDA BAYRAK Nida bir “Balık Güzeli”... Bu kiloyu Karadeniz’in balıklarını yiyerek aldı... (...Muhsin Yılmaz’ın albümü) Tarifiniz - (...Derdah’ın yöresel lezzeti) IS­PAR­TA’NIN DÜ­ĞÜN YE­ME­Ğİ “KA­BU­NE” MAL­ZE­ME­LER: * 4 su bar­da­ğı pi­rinç * 1 çay bar­da­ğı no­hut * 300 gr et * 5 su bar­da­ğı su * 1 su bar­da­ğı et­su­yu * 1 baş so­ğan * 3 çay ka­şı­ğı tuz * 2 çay ka­şı­ğı ka­ra­bi­ber * 2 ye­mek ka­şı­ğı te­re­yağ HA­ZIR­LA­NI­ŞI: *Eti ve no­hu­tu haş­lı­yo­ruz. Pi­rin­ci de ılık su­da ıs­la­tı­yo­ruz. So­ğa­nı in­ce hal­ka bi­çi­min­de doğ­ra­yıp; ka­ra­bi­ber ve tuz­la ovu­yo­ruz. Üze­ri­ne no­hut ve dit­ti­ği­miz et­le­ri ko­yu­yo­ruz. Pi­rin­ci yı­ka­yıp süz­dük­ten son­ra, et­le­rin üze­ri­ne ta­ma­men ka­pa­tı­yo­ruz. Et su­yu­nu ve sı­cak su­yu dö­kü­yo­ruz. Nor­mal ate­şe ko­yu­yo­ruz. Su­yu kay­na­dık­tan son­ra oca­ğın al­tı­nı kı­sı­yo­ruz.Su­yu azal­ma­ya baş­la­yın­ca te­re­ya­ğı kız­dı­rı­yo­ruz, üze­ri­ne dö­kü­yo­ruz. Pi­şin­ce ka­rış­tı­rıp, ser­vis ya­pı­yo­ruz. Afi­yet ol­sun... Not: Ten­ce­re yay­van olur­sa da­ha gü­zel olu­yor. HİKÂYESİ: * Bir gün gelin ile kayınvalidesi gezmeye giderler. Vaktin nasıl geçtiğini anlayamazlar. Eve geldiklerinde akşam olmuştur. “Ne pişireceğiz” diye şaşırırlar. Gelin hemen mutfağa koşar. Önceden haşlanmış nohut ve et vardır. Hepsini karıştırıp yemek yapar. Kayınvalidesi tencerenin kapağını açınca şaşırır, “Gııı!!! Bu ne ?” der (Kız bu ne ?) Günümüze kadar “Gı bu ne” değişerek, “Kabune” olarak kalır... MEHMET & ALİ DOLANBAY Kardeşlerin keyfine diyecek yok... Birbirine olan sevgileri hep sürer inşallah... (...Bedrettin Dolanbay’ın albümü) Şiiriniz - (...Nermin Aydın’ın mısraları) > KABUL EDER MİSİN? Bir köprü kuracağım Yüreğimden yüreğine Yaşanmamış duyguların Sıcağında eriyeceğim Yardım eder misin?... ... Güneşi getireceğim sana Yıldızları, yoluna sereceğim Gözlerimden gözlerine Bir şeyler nakledeceğim Kabul eder misin?... Broderi Narin’den yılbaşına özel... Broderi Narin’in kırmızı brodeden hazırladığı runnerlar yılbaşı sofralarını renklendirecek. Yılbaşının kırmızısını dantelin şıklığı ile buluşturan runnerlar, iddialı ama son derece zarif masalar ortaya çıkarıyor. Broderi Narin, yılbaşı için bir de sürpriz yaparak Aralık ayı boyunca 1500 YTL’nin üzerindeki alışverişlerde bu şık runnerları hediye ediyor. Runnerların yeşil renk seçeneği de bulunuyor. Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT