BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kimseye güvenme

Kimseye güvenme

Kimseye güvenmeYA­LAN­LAR ÜS­TÜ­NE Filmin künyesi YA­LAN­LAR ÜS­TÜ­NE “Body of Li­es” *** Yö­net­men: Rid­ley Scott Se­nar­yo: Wil­li­am Mo­na­han, Da­vid Ig­na­ti­us Oyun­cu­lar: Rus­sell Cro­we, Leo­nar­do Di­Cap­ri­o, Ca­ri­ce van Hou­ten, Vin­ce Co­lo­si­mo Ba­şa­rı­lı oyun­cu kad­ro­suy­la dik­kat çe­ken film, Wall Stre­et Jo­ur­nal için CI­A ve Or­ta Do­ğu olay­la­rı­nı iz­le­dik­ten son­ra Was­hing­ton Post’a ge­çe­rek kö­şe ya­zar­lı­ğı ya­pan ya­zar Da­vid Ig­na­ti­us’un ay­nı ad­lı ro­ma­nın­dan uyar­la­ma. Fil­min ko­nu­su şöy­le: Ro­ger Fer­ris (Leo­nar­do Di­Cap­ri­o), ABD is­tih­ba­ra­tı­nın sa­ha­da ve in­san ha­ya­tı­nın, el­de edi­le­cek is­tih­ba­rat­tan da­ha de­ğer­li ol­ma­dı­ğı yer­ler­de ça­lı­şan en iyi ada­mı­dır. CI­A’in kı­dem­li ele­ma­nı Ed Hoff­man (Rus­sell Cro­we) lüks bir semt­te­ki evi­nin otur­ma oda­sın­da­ki diz üs­tü bil­gi­sa­ya­rın­dan, ba­şı­nın üze­rin­den ge­çen mer­mi­ler­den ko­run­mak için si­per al­dı­ğı sı­ra­da da­hi Fer­ris’in ha­re­ket­le­ri­ni dik­te ede­rek sa­vaş yö­net­mek­te­dir. Or­ta­ya ye­ni çık­mış bir te­rö­rist li­der, dün­ya­nın en iyi is­tih­ba­rat ör­güt­le­ri­ni at­la­ta­rak dün­ya ça­pın­da bir bom­ba­la­ma kam­pan­ya­sı baş­lat­mış­tır. Onu kan­dı­ra­bil­mek için, Fer­ris’in ye­ral­tı fi­nans ör­güt­le­ri ve umut­suz şe­hit­ler ara­sı­na sız­ma­sı, bu­nu ya­par­ken de Ür­dün Özel Ope­ras­yon­lar Bir­li­ği’yle eğ­re­ti bir iş bir­li­ği­ne gir­me­si ge­re­ke­cek­tir. Gö­re­vi onu Irak, Ür­dün, Was­hing­ton ve Du­bai ara­sın­da ge­ti­rip gö­tü­re­cek­tir. Ama Fer­ris, he­de­fi­ne yak­laş­tık­ça, ken­di­ni ay­na­lar­la do­lu bir ko­ri­dor­da gi­bi his­se­de­cek­tir çün­kü müt­te­fik­ler an­cak son al­dat­ma­ca­la­rın­da ol­du­ğu ka­dar iyi­dir­ler ve gü­ven, tüm tak­tik­le­rin en teh­li­ke­li­si­dir. Sİ­BİR­YA EKS­PRE­Sİ Al­man­ya, İn­gil­te­re ve İs­pan­ya or­tak ya­pı­mı olan fil­min yö­net­men ve se­na­rist­li­ği­ni Brad An­der­son yap­tı. Emily Mor­ti­mer, Wo­ody Har­rel­son, Edu­ar­do No­ri­ega ve Mac McDo­nald gi­bi oyun­cu­la­rın rol al­dı­ğı fil­min ko­nu­su bir hay­li fark­lı. Film, Çin’den Rus­ya’ya tren­le git­me­ye ka­rar ve­ren çif­tin ba­şın­dan ge­çen kor­kunç olay­la­rı ko­nu edi­ni­yor. Roy ve Jes­si­e bu yol­cu­luk­la­rın­da kom­par­tı­man­la­rı­nı baş­ka bir çift­le pay­laş­mak zo­run­da ka­lır. Oda ar­ka­daş­la­rı Car­los ve Ab­bi­e, ilk ba­kış­ta eğ­len­ce­li bir çift gi­bi gö­zük­se de; bi­raz dik­kat­le iz­len­di­ğin­de, eğ­len­ce­li­den zi­ya­de gi­zem­li bir ha­va­la­rı ol­du­ğu an­la­şıl­mak­ta­dır. Tre­nin mo­la ver­di­ği is­tas­yon­lar­dan bi­rin­de, man­za­ra­yı fo­toğ­raf­la­mak için tren­den ay­rı­lan Roy, vak­tin­de dön­me­yi ba­şa­ra­ma­ya­rak tre­ni ka­çı­rın­ca; Car­los ve Ab­bi­e’yle yal­nız ka­lan Jes­si­e için iş­ler bir an­da de­ği­şir. Eğ­len­ce­li geç­me­si ön­gö­rü­len tren yol­cu­lu­ğu; bir an­da ih­ti­ras, ya­lan, iş­ken­ce, uyuş­tu­ru­cu ve ci­na­ye­te ge­be ka­la­cak ve kor­kunç bir ko­va­la­ma­ca baş­la­ya­cak­tır. OUTLANDER Se­na­rist­li­ği­ni ve yö­net­men­li­ği­ni Ho­ward McCa­in’in üs­len­di­ği film­de Ja­mes Ca­vi­ezel, Sop­hi­a Myles, Jack Hus­ton ve Ron Perl­man oy­nu­yor. Bi­lim kur­gu ak­si­yon tar­zın­da­ki film, Vi­king­le­rin hü­küm­ran­lık sür­dü­ğü bir dö­nem­de ge­çi­yor. Film­de olay­lar Kai­nan’ın ge­mi­si­nin bü­yük bir çarp­may­la İs­kan­di­nav kı­yı­la­rı­na vur­ma­sıy­la baş­lı­yor. Kai­nan her­ke­sin öl­dü­ğü­nü dü­şü­nür­ken ikin­ci bir yol­cu, Mo­or­wen ola­rak bi­li­nen vah­şi ya­ra­tık da en­kaz­lar al­tın­dan be­li­rir. Ama­cı ken­di­ne uy­gu­la­nan şid­de­tin öcü­nü al­mak olan Mo­or­we­en, yo­lu­na çı­kan her şe­yi öl­dür­mek­te­dir. Kai­nan, Vi­king­ler­le or­tak ça­lı­şıp ken­di tek­no­lo­ji­si­ni De­mir Ça­ğı­nın si­lah­la­rıy­la bir­leş­ti­re­rek, ya­ra­tık her şe­yi yok et­me­den ön­ce onu et­ki­siz he­le ge­tir­me­li­dir. SI­CAK Se­na­rist­li­ği­ni İb­ra­him Al­tun ile pay­la­şan Ab­dul­lah Oğuz ay­nı za­man­da fil­min yö­net­me­ni. Cem Özer, Eb­ru Akel, Ha­zım Kör­mük­çü ve Gür­gen Öz’ün rol al­dı­ğı film­de bir di­zi kar­ma­şık olay­lar ko­nu edi­ni­yor. Yu­suf ba­tık ge­mi­le­rin en­ka­zı­nı çı­kar­tıp sa­tan bir de­niz­ci­lik fir­ma­sın­da ça­lış­mak­ta­dır. Gü­zel ka­rı­sı Mer­yem ise özel ders ve­ren mü­te­va­zı bir öğ­ret­men ve iki ay­lık ha­mi­le­dir. Ka­rı­ko­ca, Boz­ca­ada açık­la­rın­da­ki ba­tık ge­mi pro­je­si için çık­tık­la­rı bu kı­sa­cık yol­cu­lu­ğun, hiç ta­nı­ma­dık­la­rı bir ka­dı­nın bı­rak­tı­ğı mek­tup yü­zün­den bir ka­ra­ba­sa­na dö­nü­şe­ce­ğin­den ha­ber­siz­dir he­nüz. Ay­nı sa­at­ler­de, ka­rı­sı­nın baş­ka bir adam­la kaç­tı­ğı­nı öğ­re­nen ve yar­dım is­te­mek için umut­suz­ca o ada­da­ki tek dos­tu es­ki dal­gıç Ni­ko’yu ara­yıp du­ran za­val­lı as­ker Adem ise cin­ne­tin eşi­ğin­de­dir. Ha­yat­la­rı ke­si­şen dört ki­şi­den bi­ri öle­cek­tir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT