BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yu­suf Şim­şek ta­mam gi­bi

Yu­suf Şim­şek ta­mam gi­bi

Trabzonspor Yusuf Şimşek’in bonservis bedeli konusunda Bursa Yönetimi’ni ikna edemiyorTrabzonspor Yusuf Şimşek’in bonservis bedeli konusunda Bursa Yönetimi’ni ikna edemiyor “ON­DAN VAZ­GEÇ­ME­DİK” Trab­zons­por’un trans­fer lis­te­sin­de bu­lu­nan ve Er­sun Ya­nal’ın De­niz­lis­por’dan es­ki öğ­ren­ci­si Bur­sas­por­lu Yu­suf Şim­şek’in trans­fe­ri as­kı­ya alın­dı. Trab­zons­por As­baş­ka­nı Hay­ret­tin Ha­cı­sa­li­hoğ­lu, Bur­sas­por’da for­ma gi­yen Yu­suf Şim­şek trans­fe­ri hak­kın­da ko­nuş­tu. Oyun­cu­dan vaz­geç­tik­le­ri id­di­ası­nı ya­lan­la­yan Ha­cı­sa­li­hoğ­lu, “Ku­lü­bü­nün is­te­di­ği bon­ser­vis ra­kam­la­rı­nın yük­sek ol­ma­sın­dan ötü­rü trans­fe­ri şim­di­lik as­kı­ya al­dık” de­di. “BU RA­KAM­LAR­LA OL­MAZ” NTVSPOR’da ya­yın­la­nan ‘Spor Mer­ke­zi’ prog­ra­mı­na can­lı bağ­la­nan As­baş­kan Ha­cı­sa­li­hoğ­lu, “Yu­suf’un trans­fe­ri için gö­rüş­me­ler­de, Bur­sas­por Ku­lü­bü’nün ol­ma­sı ge­re­ken­den yük­sek mik­tar is­te­me­si ne­de­niy­le bu trans­fe­ri şim­di­lik er­te­le­dik. Eğer ye­şil-be­yaz­lı yö­ne­ti­ci­ler ile an­laş­ma sağ­la­nır­sa trans­fe­ri ger­çek­leş­ti­re­bi­li­riz. An­cak bu ra­kam­lar­la da Yu­suf’u Trab­zons­por’a ge­tir­me­miz müm­kün gi­bi gö­rün­mü­yor” açık­la­ma­sı­nı yap­tı. TRABZON NOTLARI En cen­til­men Trab­zon Trab­zons­por­lu oyun­cu­lar li­gin ilk ya­rı­sın­da 1 kır­mı­zı, 37 sa­rı kart gö­re­rek ligin en cen­til­men ta­kımı ol­du. Bor­do-ma­vi­li ta­kım­da, tek kır­mı­zı kar­tı Ege­men gö­rür­ken, Ser­kan Bal­cı, 7 sa­rı kart ile en faz­la kart gö­ren oyun­cu ol­du. So­la oyun­cu ara­nı­yor Trab­zons­por sol ka­na­da oyun­cu ara­yı­şın­da. Dev­re ara­sın­da trans­fer yap­ma­nın güç ol­du­ğu­nu kay­de­den Ha­san Ye­ner, “Er­sun Ya­nal’ın is­te­ği doğ­rul­tu­sun­da sol ka­na­da for­ve­te yö­ne­lik oyun­cu ala­ca­ğız. Bu­nun için de ara­yış­la­rı­mız sü­rü­yor. Zor da ol­sa böy­le bir oyun­cu bu­la­bi­le­ce­ği­mi­zi dü­şü­nü­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ye­ni for­ma yol­da Trab­zons­por Ku­lü­bü As­baş­ka­nı Hay­ret­tin Ha­cı­sa­li­hoğ­lu, Ni­ke ta­ra­fın­dan Trab­zons­por’a par­ça­lı, çu­buk­lu ve ham­si fi­gür­lü for­ma­la­rın üre­ti­le­ce­ği­ni söy­le­di. Ha­cı­sa­li­hoğ­lu, “Ta­raf­ta­rı­mı­zın çok ar­zu et­ti­ği çu­buk­lu for­ma­ya ma­yıs ayın­da ka­vu­şa­ca­ğız. İlk etap­ta par­ça­lı, da­ha son­ra çu­buk­lu for­ma üre­ti­le­cek” şek­lin­de ko­nuş­tu. Sad­ri Şe­ner’e 1 ay ce­za Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Di­sip­lin Ku­ru­lu, Trab­zons­por baş­ka­nı Sad­ri Şe­ner’e 1 ay hak mah­ru­mi­ye­ti ce­za­sı ver­di. Fe­de­ras­yon­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Trab­zons­por Baş­ka­nı Sad­ri Şe­ner’in Fe­de­ras­yo­nun say­gın­lı­ğı­nı ze­de­le­yi­ci is­nat ve ey­lem­le­rin­den do­la­yı sport­men­li­ğe ay­kı­rı ha­re­ke­ti ne­de­niy­le tak­di­ren 1 ay hak mah­ru­mi­ye­ti ce­za­sı ve­ril­me­si­ne ka­rar ve­ril­miş­tir” de­nil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93953
  % 0.36
 • 5.3035
  % -0.71
 • 6.0558
  % -0.56
 • 6.8259
  % -0.24
 • 208.496
  % -0.24
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT