BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TRANSFER YAPACAĞIZ

TRANSFER YAPACAĞIZ

G.Sa­ray’da Tek­nik Di­rek­tör Skib­be’nin “Trans­fer is­te­mi­yo­rum” açık­la­ma­la­rı­nın ak­si­ne yö­ne­ti­ci Hal­dun Üs­tü­nel, ta­kı­ma tak­vi­ye yap­ma­yı dü­şün­dük­le­ri­ni söy­le­diG.Sa­ray’da Tek­nik Di­rek­tör Skib­be’nin “Trans­fer is­te­mi­yo­rum” açık­la­ma­la­rı­nın ak­si­ne yö­ne­ti­ci Hal­dun Üs­tü­nel, ta­kı­ma tak­vi­ye yap­ma­yı dü­şün­dük­le­ri­ni söy­le­di GÖ­RÜŞ­ME­LE­Rİ­MİZ VAR G.Sa­ray’da trans­fer bil­me­ce­si ya­şa­nı­yor. Tek­nik Di­rek­tör Mic­ha­el Skib­be’nin Be­şik­taş der­bi­si son­ra­sın­da “Kad­rom ye­ter­li trans­fer is­te­mi­yo­rum” açık­la­ma­la­rı­na rağ­men Fut­bol Şu­be So­rum­lu­su Hal­dun Üs­tü­nel, ara trans­fer­de kad­ro­ya tak­vi­ye yap­ma­yı dü­şün­dük­le­ri­ni söy­le­di. Se­zon için­de bir­çok oyun­cu ile gö­rüş­tük­le­ri­ni be­lir­ten Üs­tü­nel, “Biz ilk ya­rı maç­la­rı bit­tik­ten son­ra trans­fe­ri gün­de­me ge­ti­re­ce­ği­mi­zi söy­le­miş­tik. Şim­di gün­de­mi­miz­de trans­fer var. Baş­ka­nı­mız yurt­dı­şın­da. İlk fır­sat­ta top­la­nıp ala­ca­ğı­mız fut­bol­cu­la­rı, ki­ra­lık ola­rak gön­de­re­cek­le­ri­mi­zi tar­tı­şa­ca­ğız. Ge­rek­li gör­dü­ğü­müz yer­le­re tak­vi­ye ya­pa­ca­ğız” di­ye ko­nuş­tu. YIL­DIZ VE DERELİ Özel iş­le­ri se­be­biy­le yurt­dı­şı­na gi­den Baş­kan Ad­nan Po­lat’ın bu­gün İs­tan­bul’a dö­ne­ce­ği be­lir­ti­lir­ken, yö­ne­ti­ci­le­rin ya­rın bir ara­ya ge­le­rek bir top­lan­tı dü­zen­le­ye­ce­ği öğ­re­nil­di. Ta­til ön­ce­si Tek­nik Di­rek­tör Skib­be ile top­lan­tı ya­pan Hal­dun Üs­tü­nel ile Ad­nan Sez­gin, Al­man ça­lış­tı­rı­cı­nın ra­po­ru­nu Baş­kan Ad­nan Po­lat’a su­na­cak ve trans­fer edil­me­si dü­şü­nü­len oyun­cu­lar­la il­gi­li fi­kir alış­ve­ri­şin­de bu­lu­na­cak. Top­lan­tı­da ay­rı­ca, al­dı­ğı as­tro­no­mik tek­lif­ler­le ka­fa­sı ka­rı­şan ve ta­kım­dan ay­rıl­mak is­te­yen Ser­vet’in du­ru­mu da ma­sa­ya ya­tı­rı­la­cak. G.Sa­ray’ın iç trans­fer­de­ki ilk he­de­fi­nin Si­vass­por­lu Meh­met Yıl­dız ile Ab­dur­rah­man De­re­li ol­du­ğu öğ­re­nil­di. > Ercan YILDIZ G.SARAY NOTLARI Ad­nan Sez­gin: Kim­se git­mi­yor Fut­bol A.Ş. Ge­nel Mü­dü­rü Ad­nan Sez­gin, ara trans­fer dö­ne­min­de kad­ro­da­ki oyun­cu­lar­dan hiç­bi­ri­nin gön­de­ril­me­ye­ce­ği­ni söy­le­di. 31 ki­şi­lik mev­cut kad­ro­yu ko­ru­ya­cak­la­rı­nı ifa­de eden Sez­gin, “Üç kul­var­da mü­ca­de­le edi­yo­ruz. Sa­kat­lık­lar ya­şa­na­bi­li­yor. Bu yüz­den kim­se­yi gön­der­me­yi dü­şün­mü­yo­ruz” de­di. Meh­met Gü­ven dün­ya­evi­ne gir­di G.Sa­ray’ın genç ye­te­nek­le­rin­den Meh­met Gü­ven dün­ya­evi­ne gir­di. 21 ya­şın­da­ki fut­bol­cu, Bey­lik­dü­zü Be­le­di­ye Baş­ka­nı Veh­bi Orak­çı’nın kıy­dı­ğı ni­kah­la ha­ya­tı­nı Gül­şen Hay­run­ni­sa Boz­kurt ile bir­leş­tir­di. Meh­met Gü­ven’in ha­zi­ran­da ge­niş ka­tı­lım­lı bir dü­ğün ya­pa­ca­ğı be­lir­ti­lir­ken, ni­ka­ha ta­kım ar­ka­da­şı Ay­dın ka­tıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT