BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BREZİLYALI YILDIZ LİNCOLN: Şampiyon OLACAĞIZ

BREZİLYALI YILDIZ LİNCOLN: Şampiyon OLACAĞIZ

G.Sa­ray’ın sü­per yıl­dı­zı Cas­si­o Lin­coln, ilk ya­rı­yı li­der Si­vass­por’la ay­nı pu­an­la bi­ti­ren Trab­zons­por’un bu­lun­du­ğu ko­nu­mu­nu hak et­ti­ği­ni, an­cak şam­pi­yon­lu­ğa ken­di­le­ri­nin ula­şa­ca­ğı­nı söy­le­di.G.Sa­ray’ın sü­per yıl­dı­zı Cas­si­o Lin­coln, ilk ya­rı­yı li­der Si­vass­por’la ay­nı pu­an­la bi­ti­ren Trab­zons­por’un bu­lun­du­ğu ko­nu­mu­nu hak et­ti­ği­ni, an­cak şam­pi­yon­lu­ğa ken­di­le­ri­nin ula­şa­ca­ğı­nı söy­le­di. İlk ya­rı­yı li­der bi­tir­mek is­te­dik­le­ri­ni di­le ge­ti­ren Bre­zil­ya­lı yıl­dız, “Trab­zons­por’un da hak­kı­nı ye­me­mek la­zım, çok iyi oy­na­dı­lar, çok az pu­an kay­bet­ti­ler. Fa­kat biz li­gin ikin­ci dev­re­sin­de da­ha iyi ola­ca­ğız ve se­zo­nu şam­pi­yon bi­ti­re­ce­ğiz” di­ye ko­nuş­tu. Bu se­zon for­ma giy­di­ği 13 maç­ta 7 gol ve 11 asist­le yıl­dız­la­şan Lin­coln, ta­kı­mın ol­duk­ça ka­li­te­li oyun­cu­lar­dan oluş­tu­ğu­nu be­lir­te­rek, “Dört fark­lı li­gin tec­rü­be­si­ni bir ara­ya ge­ti­ri­yo­ruz. Ben Al­man­ya’da oy­na­dım, Ke­well İn­gil­te­re’de oy­na­dı, Ba­ros onun­la bir­lik­te oy­na­dık­tan son­ra Fran­sa’ya git­ti, Ar­da Tür­ki­ye’de çok bü­yük tec­rü­be ka­zan­dı. Bu dört fark­lı tec­rü­be­yi bir­leş­tir­di­ğin­de gü­zel bir şey çı­kı­yor or­ta­ya” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT