BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Seric’e teklif yağıyor

Seric’e teklif yağıyor

İtalya’nın Torino ve Fransa’nın PSG takımları Beşiktaş’ın gözden çıkardığı Hırvat futbolcuyu transfer edebilmek için kolları sıvadıBEŞİKTAŞ GÖZDEN ÇIKARDI, AVRUPA TAKIMLARI ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİ İtalya’nın Torino ve Fransa’nın PSG takımları Beşiktaş’ın gözden çıkardığı Hırvat futbolcuyu transfer edebilmek için kolları sıvadı BİR TEK O ŞA­ŞIR­MA­DI Se­zon ba­şın­da Pa­nat­hi­na­ikos’tan be­del­siz ola­rak trans­fer edi­len an­cak, ya­ban­cı kon­ten­ja­nı se­be­biy­le ye­dek ku­lü­be­si­nin ge­dik­li­si ha­li­ne ge­len Se­ric’e tek­lif ya­ğı­yor. Mus­ta­fa De­niz­li dö­ne­min­de de bek­le­nen çı­kı­şı ger­çek­leş­ti­re­me­yen Se­ric için İtal­ya‘nın To­ri­no ve Fran­sa’nın PSG ta­kım­la­rı­nın ya­nı sı­ra iki Hır­vat eki­bi­nin de res­mi tek­lif yap­ma­ya ha­zır­lan­dı­ğı öğ­re­nil­di. Be­şik­taş’ta­ki son şan­sı­nı G.Sa­ray der­bi­sin­de kul­la­nan ve va­sa­tı ge­çe­me­yen Se­ric’e ge­len tek­lif­ler yö­ne­ti­mi bi­le şa­şır­tır­ken, Hır­vat oyun­cu, “Ka­ri­ye­rim or­ta­da. Faz­la sü­re ala­ma­dı­ğım için Be­şik­taş’ta ken­di­mi gös­te­re­me­dim” de­di. YIL­DIZ­LA­RI İS­TE­YEN YOK Ya­şa­nan son ge­liş­me­le­rin ar­dın­dan yıl­dız­la­rıy­la yol ay­rı­mı­na git­me­ye ha­zır­la­nan Be­şik­taş Yö­ne­ti­mi, me­na­jer­ler ara­cı­lı­ğıy­la Del­ga­do ve Bo­bo baş­ta ol­mak üze­re bir­çok yıl­dız fut­bol­cu­su­nu sa­ta­bi­le­ce­ği­ni ilan et­ti. To­ri­no’nun Se­ric ıs­ra­rı­nın ya­nı sı­ra Fran­sa ve Rus­ya’dan Edou­ard Cis­se’ye de ta­lip­ler çık­tı­ğı bil­di­ri­lir­ken, yıl­dız oyun­cu­la­ra ta­lip çık­ma­ma­sı ise akıl­lar­da so­ru işa­ret­le­ri bı­rak­tı. Bu ara­da Tek­nik Di­rek­tör Mus­ta­fa De­niz­li’nin ara trans­fer­de gön­de­ril­me­si dü­şü­nü­len fut­bol­cu­lar­la gö­rüş­tü­ğü ve “So­ru­nu olan ya da ay­rıl­mak is­te­yen var­sa şim­di ko­nuş­sun. Ya da ta­til dö­nü­şün­de otu­rup bir da­ha ko­nu­şa­lım. Ama bu sü­reç bit­ti­ğin­de kar­şı­ma net ka­rar­lar­la ge­lin” de­di­ği öğ­re­nil­di. > Bilgehan Can BEŞİKTAŞ NOTLARI Kartal’dan rest Be­şik­taş Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren ve eki­bi ha­kem ha­ta­la­rı­nın ele alın­dı­ğı Ku­lüp­ler Bir­li­ği top­lan­tı­sı­na ka­tıl­ma­dı. G.Sa­ray der­bi­sin­de ya­şa­nı­lan­la­rın ar­dın­dan PFDK’ya sevk edi­len Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren ve yö­ne­ti­ci­ler ön­ce sa­bah sa­at­le­rin­de ken­di ara­la­rın­da du­rum de­ğer­len­dir­me­si yap­tı. Üç sa­at sü­ren gö­rüş­me­de Di­sip­lin Ku­ru­lu­na su­nu­la­cak ay­rın­tı­lı ra­por ha­zır­lan­dı. Ar­dın­dan Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Mah­mut Öz­ge­ner ve MHK Baş­ka­nı Oğuz Sar­van’ın da ha­zır bu­lun­du­ğu Ku­lüp­ler Bir­li­ği top­lan­tı­sı­na pro­tes­to amaç­lı ola­rak ka­tıl­ma­ma ka­ra­rı alan si­yah-be­yaz­lı­lar, ku­ru­lun önü­müz­de­ki dö­nem­de­ki ya­pa­ca­ğı top­lan­tı­la­ra iş­ti­rak et­me­me ko­nu­sun­da da söz bir­li­ği­ne var­dı. An­tal­ya’da kamp Dev­re ara­sın­da ya­ra­la­rı­nı sa­rıp ikin­ci ya­rı­ya iyi baş­la­mak is­te­yen Be­şik­taş, Be­lek’te kamp ya­pa­cak. 27 Ara­lık Cu­mar­te­si gü­nü top ba­şı ya­pa­cak olan si­yah-be­yaz­lı­lar 6 Ocak’ta G.An­tep B.B. ve 10 Ocak’ta G.An­teps­por’la oy­na­ya­ca­ğı Tür­ki­ye Ku­pa­sı maç­la­rı­nın ar­dın­dan kamp yap­mak için An­tal­ya’ya ge­çe­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT