BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mehmet Yıldız 5 milyon euro

Mehmet Yıldız 5 milyon euro

Si­vass­por Ku­lü­bü Baş­ka­nı Mec­nun Od­yak­maz, şam­pi­yon­lu­ğu so­nu­na ka­dar ko­va­la­ya­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Ge­çen se­zon bi­raz mü­te­va­zı dav­ran­dık, hiç­bir şey de­ğiş­me­di, id­di­alı olur­sak bel­ki bir şey­ler de­ği­şir” de­di.“1 OCAK’A KA­DAR SÜ­RE” Si­vass­por Ku­lü­bü Baş­ka­nı Mec­nun Od­yak­maz, şam­pi­yon­lu­ğu so­nu­na ka­dar ko­va­la­ya­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Ge­çen se­zon bi­raz mü­te­va­zı dav­ran­dık, hiç­bir şey de­ğiş­me­di, id­di­alı olur­sak bel­ki bir şey­ler de­ği­şir” de­di. Baş­kan Od­yak­maz, ay­rı­ca gol­cü fut­bol­cu Meh­met Yıl­dız’ı sat­ma­yı dü­şün­me­dik­le­ri­ni, sa­tar­lar­sa da fi­ya­tı­nın 5 mil­yon eu­ro­dan aşa­ğı ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “1 Ocak’a ka­dar tek­lif­le­re açı­ğız. Ge­len tek­lif­le­ri de­ğer­len­di­re­ce­ğiz. At­tı­ğı­mız taş, ür­küt­tü­ğü­müz kur­ba­ğa­ya de­ğer­se Meh­met Yıl­dız’ı sa­ta­bi­li­riz” vur­gu­su yap­tı. UY­GUN: GU­RUR DU­YU­YO­RUM Si­vas Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uy­gun da, “Ku­lü­bün men­fa­at­le­ri ge­rek­ti­ri­yor­sa Meh­met Yıl­dız sa­tı­la­bi­lir. Yö­ne­tim­le ko­nuş­tum. 1 Ocak’a ka­dar sa­tı­la­bi­lir an­cak ol­maz­sa ikin­ci ya­rı­ya ha­zır­lık dö­ne­min­de böy­le bir ko­nu gün­de­me gel­me­me­li de­dim” şek­lin­de ko­nuş­tu. “Bu ta­kım­da ben da­hil her­ke­sin al­ter­na­ti­fi var” di­yen ba­şa­rı­lı ho­ca, “Oyun­cu­la­rım­la gös­ter­dik­le­ri ba­şa­rı­dan do­la­yı gu­rur du­yu­yo­rum. Şam­pi­yon­lu­ğu ar­zu­lu­yo­ruz. İna­nan­lar, inan­dık­la­rı­nı hep ba­şar­mış­tır. Bir avuç gü­zel in­san­la he­de­fi­mi­ze ula­şa­ca­ğız” söz­le­ri­ni kul­lan­dı. ¥ Er­sin ESEN (İHA)
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99048
  % 0.59
 • 5.5892
  % -2.03
 • 6.4436
  % -2.5
 • 7.3401
  % -2.08
 • 220.531
  % -1.52
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT