BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İLK YARI BÖYLE GEÇTİ

İLK YARI BÖYLE GEÇTİ

16 hafta oynanan ilk bölümde ligin zirvesine Sivas ve Trabzon çıktıHazırlayan: Ömer Faruk ÜNAL Anadolu damgası 16 hafta oynanan ilk bölümde ligin zirvesine Sivas ve Trabzon çıktı 2007-2008 se­zo­nu Turk­cell Sü­per Lig ma­ra­to­nun­da 16 haf­ta­dan olu­şan ilk bö­lü­mü Si­vass­por 34 pu­an ve ave­raj­la li­der ola­rak ta­mam­la­dı. 144 maç­ta top­lam 382 gol atı­lır­ken, maç ba­şı­na dü­şen gol or­ta­la­ma­sı 2.65, haf­ta ba­şı­na dü­şen gol or­ta­la­ma­sı da 23.88 ola­rak ger­çek­leş­ti. 8. haf­ta­da 34 gol­le en yük­sek gol ra­ka­mı­na ula­şı­lan lig­de, dev­re­nin en fark­lı skor­lu ga­li­bi­ye­ti­ni 16. haf­ta­da Be­le­di­yes­por, Ko­ca­elis­por’u evin­de 5-0 ye­ne­rek el­de et­ti. Li­gin 12. haf­ta­sın­da ise fut­bol­se­ver­ler yal­nız­ca 12 gol iz­le­ye­bil­di. EN CEN­TİL­MEN TRAB­ZON Top­lam 49 kır­mı­zı ve 623 sa­rı kar­tın gös­te­ril­di­ği ilk ya­rı­nın en cen­til­men ta­kı­mı Trab­zons­por ol­du. Bor­do-ma­vi­li eki­bin fut­bol­cu­la­rı yal­nız­ca 1 kır­mı­zı kart gö­rür­ken, 37 de sa­rı kart­la ce­za­lan­dı­rıl­dı­lar. Top­lam 6 kır­mı­zı, 44 de sa­rı kart gö­ren An­tal­yas­por en hır­çın ta­kım ola­rak dik­ka­ti çek­ti. Li­gin ilk bö­lü­mü­nün en hır­çın fut­bol­cu­su olan Kon­yas­por Ci­han Has­po­lat­lı 2 kır­mı­zı kart gö­ren tek fut­bol­cu ola­rak dik­ka­ti çek­ti. PE­NAL­TI GOL­LE­Rİ 144 maç­ta ha­kem­ler 12. ve 14. haf­ta­lar dı­şın­da her haf­ta pe­nal­tı nok­ta­sı­nı gös­te­rir­ler­ken, bu ya­rı­da ve­ri­len 33 pe­nal­tı­nın 26’sı gol­le so­nuç­lan­dı. Bu bö­lüm­de An­tal­ya ve Kon­ya dı­şın­da­ki her ta­kım en az 1’er de­fa pe­nal­tı atış hak­kı ka­za­nır­ken, Be­şik­taş he­nüz pe­nal­tı go­lü bu­la­ma­dı. Ba­ros, Meh­met Yıl­dız ve Ta­ba­ta, en faz­la pe­nal­tı go­lü (3) kay­de­den fut­bol­cu­lar ola­rak ka­yıt­la­ra geç­ti­ler. İLK YA­RI­NIN “EN”LE­Rİ Skor­la­rın tas­ni­fi: 144 ma­çın 38’i be­ra­ber­lik­le ta­mam­la­nır­ken, 66’sı ev­sa­hi­bi, 40’ı da dep­las­man ol­mak üze­re 106 maç bir ta­kı­mın ga­li­bi­ye­tiy­le bit­ti ve maç­lar­da 15 ay­rı skor gö­rül­dü. En çok gö­rü­len skor: 2-1 (24) Di­ğer skor­lar: 0-0, 1-0 (19), 2-0 (17), 1-1 (14), 3-1, 3-0 (10), 3-2 (8), 4-1 (7), 2-2 (5),5-2, 4-0 (3), 4-3, 4-2 (2), 5-0 (1) En faz­la be­ra­ber­lik gö­rü­len haf­ta: 12. haf­ta (5) Be­ra­ber­lik ol­ma­yan haf­ta­lar: 6. ve 7. haf­ta­lar Dep­las­man­da en fark­lı skor­la ka­za­nan ta­kım: Trab­zon (9.haf­ta­da Be­le­di­yes­por’u 4-0 ye­ne­rek) Ken­di sa­ha­sın­da en fark­lı skor­la ka­za­nan ta­kım: Be­le­di­yes­por (16.haf­ta­da Ko­ca­elis­por’u 5-0 ye­ne­rek) Ev sa­hi­bi ta­kım­la­rın en ba­şa­rı­lı ol­du­ğu haf­ta: 10. haf­ta (6 ga­li­bi­yet, 2 be­ra­ber­lik, 1 ye­nil­gi: 20 pu­an) Dep­las­man ta­kım­la­rı­nın en ba­şa­rı­lı ol­du­ğu haf­ta: 14. haf­ta (5 ga­li­bi­yet, 3 be­ra­ber­lik, 1 ye­nil­gi: 18 pu­an) En faz­la ye­ni­len ta­kım­lar: Ha­cet­te­pe, Ko­ca­eli (11) En az ye­ni­len ta­kım­lar: Si­vas, Trab­zon (2) Dep­las­man­da en faz­la gol atan ta­kım: G.Sa­ray (14) Dep­las­man­da en az gol atan ta­kım­lar: Es­ki­şe­hir, Ha­cet­te­pe (4) Dep­las­man­da en az gol yi­yen ta­kım: Kay­se­ri (4) Ken­di sa­ha­sın­da en az ga­lip ge­len ta­kım: A.Gü­cü (0) ALTIN KARMA Souleymanou (Kayseri) Gökhan (F.Bahçe) Song (Trabzon) Bilica (Sivas) Toledo (Kayseri Arda (G.Saray) Tabata (G.Antep) Lincoln (G.Saray) Musa (Sivas) Baros (G.Saray) M.Yıldız (Sivas) GÜMÜŞ KARMA Senecky (Ankara) Ali Turan (Kayseri) Servet (G.Saray) Egemen (Trabzon) Hayrettin (Sivas) Gökhan (A.Gücü) M.Topuz (Kayseri) Ayhan (G.Saray) M.Çakır (Ankara) Sercan (Bursa) Gökhan (Trabzon) BRONZ KARMA De Santics (G.Saray) Erhan (Ankara) İbrahim (Bursa) Lugano (F.Bahçe) R.Carlos (F.Bahçe) Sezer (Sivas) Selçuk (Trabzon) Tello (Beşiktaş) Özer (Ankara) Nobre (Beşikaş) Umut (Trabzon) TEKNİK DİREKTÖR KARNESİ >> Sivas: Bülent Uygun (16) >> Trabzon: Ersun Yanal (16) >> G.Saray: Michael Skibbe (16) >> F.Bahçe: Luis Aragones (16) >> Ankara: Aykut Kocaman (16) >> Beşiktaş: Ertuğrul Sağlam (6), Mustafa Denizli (10) >> Kayseri: Tolunay Kafkas (16) >> G.Antep: Nurullah Sağlam (16) >> Bursa: Samet Aybaba (9), Güvenç Kurtar (7) >> Belediye: Abdullah Avcı (16) >> Eskişehir: Rıza Çalımbay (16) >> Konya: Raşit Çetiner (3), Nevzat Dinçbudak (1), Giray Bulak (12) >> Denizli: Ali Yalçın (9), Hasan Akçaylı (1), Ümit Kayıhan (6) >> A.Gücü: Hakan Kutlu (7), Ünal Karaman (7), Reha Erginer (2) >> G.Birliği: Mesut Bakkal (9), Samet Aybaba (7) >> Antalya:  Joseph Jarabinsky (8), Mehmet Özdilek (8) >> Hacettepe : Osman Özdemir (9), Erdoğan Arıca (7) >> Kocaeli: Engin İpekoğlu (4), Bülent Gürbey (1), Yılmaz Vural (11) HAKEM KARNESİ HAKEM Maç Sayısı KK SK PEN. Cüneyt Çakır 10 10 47 5 Fırat Aydınus 10 6 48 2 Hüseyin Göçek 9 - 41 - Yunus Yıldırım 9 - 27 - Selçuk Dereli 8 1 43 1 Bünyamin Gezer 8 2 28 2 Kuddusi Müftüoğlu 7 2 29 2 M.Kamil Abitoğlu 7 4 30 2 Aytekin Durmaz 7 1 24 1 İlker Meral 7 2 18 1 Süleyman Abay 7 7 43 3 Suat Arslanboğa 7 3 30 5 Bülent Yıldırım 6 4 36 - Özgüç Türkalp 6 3 23 - Halis Özkahya 6 1 24 4 Tolga Özkalfa 6 1 21 2 Deniz Çoban 6 2 28 - Hakan Özkan 5 - 15 1 Koray Gençerler 5 1 27 - Abdullah Yılmaz 4 - 22 1 Serkan Çınar 2 - 8 1 Taner Gizlenci 1 - 4 - Gökhan Güneşer 1 - 6 -
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99637
  % -0.04
 • 5.3162
  % -0.29
 • 6.0382
  % -0.3
 • 6.8949
  % -0.34
 • 219.914
  % -0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT