BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > YİNE AYNI KRİZ

YİNE AYNI KRİZ

Sezon başında piyasadaki rekabet sebebiyle istediği transferleri gerçekleştiremeyen F.Bahçe yine aynı dertle savaşıyor. Kanarya’nın teklif yaptığı oyuncunun talibi artıyorSezon başında piyasadaki rekabet sebebiyle istediği transferleri gerçekleştiremeyen F.Bahçe yine aynı dertle savaşıyor. Kanarya’nın teklif yaptığı oyuncunun talibi artıyor BİR Kİ­Şİ­YE BİN TA­LİP F.Bah­çe se­zon ön­ce­si is­te­di­ği trans­fer­le­ri ger­çek­leş­ti­re­me­miş ve ilk ya­rı bo­yun­ca bu­nun sı­kın­tı­sı­nı çek­miş­ti. Özel­lik­le ön li­be­ro için dü­şü­nü­len Sen­na ve Xa­bi Alon­so gi­bi isim­ler­den so­nuç alı­na­ma­ma­sı sa­rı-la­ci­vert­li­le­rin Av­ru­pa ku­pa­la­rı­na er­ken ve­da et­me­si­ne se­bep ol­muş­tu. F.Bah­çe Yö­ne­ti­mi ikin­ci ya­rı için kad­ro­ya tak­vi­ye dü­şün­ce­siy­le kol­la­rı sı­va­dı, an­cak se­zon ba­şın­da­ki sı­kın­tı yi­ne sa­rı-la­ci­vert­li­le­rin kar­şı­sın­da en bü­yük en­gel. F.Bah­çe’nin is­te­di­ği oyun­cu­la­rın ku­lüp­le­ri­nin yük­sek bon­ser­vis be­de­li is­te­me­si, se­zon ara­sın­da oyun­cu­la­rı­nı bı­rak­ma­ya ya­naş­ma­ma­sı yet­mez­miş gi­bi, bir de ta­ri­hi ra­kip­le­rin de bu trans­fer­le­re el at­ma­sı sa­rı-la­ci­vert­li­le­ri zo­ra so­ku­yor. GÖK­HAN İM­ZA­YA GE­Lİ­YOR Wer­der Bre­men­li Die­go için dün­ya de­vi Re­al Mad­rid’le ka­pı­şan F.Bah­çe, Tür­ki­ye’de çok faz­la cep­he­de sa­vaş ve­ri­yor. An­ka­ras­por­lu Özer Hur­ma­cı için G.Sa­ray ve Trab­zons­por, Bur­sas­por­lu Ser­can için Ar­se­nal, Si­vass­por­lu Meh­met Yıl­dız için G.Sa­ray, Kay­se­ris­por­lu Meh­met To­puz için ise hem G.Sa­ray hem de Be­şik­taş, F.Bah­çe ile kı­ya­sı­ya bir ya­rış için­de. Sa­rı-la­ci­vert­li­ler trans­fe­ri­ni bi­tir­di­ği A.Gü­cü’nün oyun­cu­su Gök­han Em­re­cik­sin’i ise im­za için İs­tan­bul’a ça­ğır­dı. “F.Bah­çe for­ma­sı giy­mek her fut­bol­cu­nun rü­ya­sı­dır” di­yen Gök­han, “He­de­fim çok ça­lı­şa­rak for­ma­yı kap­mak ve F.Bah­çe’nin vaz­ge­çil­me­zi ol­mak’’ di­ye ko­nuş­tu. > M. Emin ULUÇ F.BAHÇE NOTLARI Ön­ce­li­ği yurt ­dı­şı F.Bah­çe’den ay­rıl­mak için gün sa­yan Tü­mer Me­tin’in me­na­je­ri Ta­rık Üs­tün, oyun­cu­su­na Bur­sas­por’dan tek­lif gel­di­ği şek­lin­de­ki ha­ber­ler için, ‘’Bur­sa’dan ne ba­na ne de Tü­mer’e bu gü­ne ka­dar ge­len her­han­gi bir tek­lif ol­ma­dı. Ön­ce­li­ği­miz yurt­dı­şı’’ de­di. Kez­man gel­mi­yor F.Bah­çe’nin sa­tın al­ma op­si­yo­nu ile bir­lik­te PSG’ye ki­ra­la­dı­ğı Kez­man’ın Pa­ris’ten ay­rıl­ma­ya ni­ye­ti yok. Ho­ara­u, Gi­uly ve Lu­yin­di­la’nın ar­ka­sın­da for­ma giy­mek­te zor­lan­sa da Sırp oyun­cu, “Tür­ki­ye dön­mem söz ko­nu­su de­ğil, ka­lı­yo­rum” de­di. Ap­pi­ah ıs­ra­rı F.Bah­çe ile yol­la­rı­nı FI­FA’lık ola­rak ayı­ran Ap­pi­ah, Pre­mi­er Lig’de boy gös­ter­me­ye ha­zır­la­nı­yor. Fut­bol ha­ya­tı bit­ti de­ni­len Ga­na­lı, Tot­ten­ham ile an­laş­mak üze­re. Bu ara­da ABD Li­gi’nden DC Uni­ted ile FC Dal­las da Ap­pi­ah’ın pe­şin­de ko­şu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT