BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hocalar bunlarsa!..

Hocalar bunlarsa!..

FI­FA ne di­yor; “Kart işa­re­ti ya­pa­rak, ha­ke­me ‘Ne­den kart gös­ter­mi­yor­sun’ he­sa­bı­nı sor­mak yok; der­hal kart gös­te­ri­le­cek­tir!..” Türk Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu’nun Mer­kez Ha­kem Ku­ru­lu ne di­yor: “FI­FA’nın bu ta­li­ma­tı har­fi­yen ye­ri­ne ge­ti­ri­le­cek­tir; bu ta­li­ma­tı uy­gu­la­ma­yan ha­ke­mi din­len­di­ri­rim!..”FI­FA ne di­yor; “Kart işa­re­ti ya­pa­rak, ha­ke­me ‘Ne­den kart gös­ter­mi­yor­sun’ he­sa­bı­nı sor­mak yok; der­hal kart gös­te­ri­le­cek­tir!..” Türk Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu’nun Mer­kez Ha­kem Ku­ru­lu ne di­yor: “FI­FA’nın bu ta­li­ma­tı har­fi­yen ye­ri­ne ge­ti­ri­le­cek­tir; bu ta­li­ma­tı uy­gu­la­ma­yan ha­ke­mi din­len­di­ri­rim!..” Del­ga­do gi­bi “bir ulus­lar ara­sı” fut­bol­cu, Be­şik­taş’ta kap­tan­lık ya­pan bir oyun­cu, “bu­nu bil­mez” mi, bi­lir; ama “umu­run­da” mı; tıp­kı “son haf­ta­lar­da” hem de “şam­pi­yon aday­la­rıy­la oy­na­nan maç­lar­da” ko­lay­ca kart gö­re­rek ta­kım­la­rı­nı 10 ki­şi bı­ra­kan “Be­şik­taş’ın ya­ban­cı yıl­dız­la­rı” gi­bi!.. Del­ga­do, sa­ha­nın or­ta­sın­da ha­kem­den he­sap sor­ma­ya kal­kı­yor; “Ba­na bi­rin­ci­de kart gös­ter­din, ona iki ol­du kart gös­ter­mi­yor­sun!..” Eliy­le de “kart” işa­re­ti ya­pa­rak “İn­gi­liz­ce” söy­le­nen bu söz, “Ona da kart gös­ter­men ge­re­ki­yor­du, gös­ter­me­din, gös­ter­me­liy­din” de­mek de­ğil mi­dir?.. Ha­kem­le­re her haf­ta so­nu TV ek­ran­la­rın­da ve haf­ta ba­şı ga­ze­te say­fa­la­rın­da “akıl öğ­re­ten, ders ve­ren” Er­man To­roğ­lu’lar, Ah­met Ça­kar’lar ise ne di­yor, ne ya­zı­yor­lar; “Vay efen­dim, bu­na kart mı gös­te­ri­lir­miş?..” He­le Pa­zar ge­ce­si Ma­ra­ton Prog­ra­mı’nda, “Efen­dim, sa­bı­ka­lı olan bir fut­bol­cu ol­sa gös­te­re­bi­lir­miş” ama “Del­ga­do gi­bi bir fut­bol­cu­ya gös­te­ri­lir mi imiş” di­ye­cek ka­dar “çif­te stan­dar­dı” sa­vun­ma­sı, bil­mem ki, FI­FA’nın “tek­nik fut­bol­cu­la­rı ko­ru­yun” ta­li­ma­tı­na rağ­men, yıl­lar­dır “Ha­kem­ler tek­nik fut­bol­cu ile tek­nik ol­ma­yan fut­bol­cu ara­sın­da ay­rım ya­pa­maz” di­ye bar bar ba­ğı­ran ve “çif­te stan­dar­dı ka­bul et­me­yen” To­roğ­lu’na ya­kış­tı mı?.. Del­ga­do ola­yı­nı yo­rum­lar­ken, Bü­lent Ya­vuz’ a bi­le “FI­FA’nın bu abuk su­buk ka­ra­rı na ve ta­li­ma­tı­na kar­şı­yım. Ner­den çık­tı bu ta­li­mat. (Vay ca­nı­na, Fİ­FA Ta­li­ma­tı’na uy­ma­yın di­yen bir ha­kem ho­ca­sı ve MHK es­ki Baş­ka­nı???) Bu­nun şek­li şe­ma­ili var. Ama ma­ale­sef MHK Baş­ka­nı Oğuz Sar­van bu­nu ha­kem­le­ri­ne öğ­re­te­me­di” de­dir­ten FI­FA’nın ve MHK’nın “bu ko­nu­da­ki ke­sin kart ta­li­mat­la­rı” ay­lar­dır uy­gu­la­nır­ken, Del­ga­do’nun “bu ha­re­ke­ti yap­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği”, Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li ta­ra­fın­dan bi­le “açık­ça” söy­le­nir­ken, “ha­kem” yo­rum­cu­la­rı­nın “so­rum­suz fut­bol­cu ye­ri­ne, kart gös­te­ren ha­ke­mi acı­ma­sız­ca eleş­tir­me­le­ri”, çif­te stan­dart­tan da öte “ni­yet baş­ka­lı­ğı­nı” or­ta­ya koy­mu­yor mu?!.. Me­tin To­kat, “en ha­fif­le­ri ol­mak­la be­ra­ber” Cem Pa­pi­la ve Mus­ta­fa Çul­cu da “yan­lış yo­rum­dan” söz et­mek­te ve FI­FA ta­li­ma­tı­nı, MHK ta­li­ma­tı­nı çö­pe at­ma­ya ça­lış­mak­ta­dır­lar!.. Hey gi­di, Va­tan’ın “ko­nuk” yo­rum­cu­su Ümit Özat’ın “du­ru­mu­na dü­şen” ha­kem ho­ca­la­rı hey!.. Özat di­yor ki; “Del­ga­do’nun atıl­ma­sı saç­ma­lık” ve “bu saç­ma­lı­ğı izah eden” sa­tır­la­rın­dan he­men son­ra ek­li­yor: “Be­şik­taş 11 ki­şiy­ken ma­ça or­tak­tı. Ama o kart Be­şik­taş’ı bi­tir­di. Ta­bii Be­şik­taş kap­tan­lı­ğı­na ge­ti­ril­miş bi­ri­nin de o ha­re­ke­tin ‘kart’ ola­ca­ğı­nı bil­me­si lâ­zım...” De­mek ki ney­miş; “Be­şik­taş kap­tan­lı­ğı­na ge­ti­ril­miş bi­ri­nin de o ha­re­ke­tin kart ola­ca­ğı­nı bil­me­si lâ­zım­mış!..” Pe­ki, “o za­man” ne­den “Del­ga­do’nun atıl­ma­sı saç­ma­lık olu­yor­muş?..” Son yıl­lar­da “ha­ta yap­sa” da (El­bet­te ya­pa­cak­tır; o da in­san), ül­ke­nin “en ce­sur ve inan­dı­ğı­nı, gör­dü­ğü­nü ça­lan” ha­ke­mi ola­rak ta­nı­dı­ğım Cü­neyt Ça­kır’ı da “ey­yam­cı ha­kem­ler” zin­ci­ri­ne hal­ka yap­ma ça­ba­sı­nın bu ka­çın­cı ör­ne­ği; ya­zık, hem de çok ya­zık!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT