BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

Ku­lüp­ler Bir­li­ği, Turk­cell Sü­per Lig’de ilk ya­rı­nın en çok tar­tı­şı­lan isim­le­ri olan ha­kem­le­re ve MHK’ye tam des­tek ver­di. Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Mah­mut Öz­ge­ner ve MHK Baş­ka­nı Oğuz Sar­van’ın da ka­tı­lı­mıy­la top­la­nan Ku­lüp­ler Bir­li­ği top­lan­tı­sı yak­la­şık 1.5 sa­at sü­rer­ken, baş­kan yar­dım­cı­sı Gök­sal Gü­müş­dağ, MHK’ye tam des­tek ver­dik­le­ri­ni açık­la­dı.Ku­lüp­ler­den des­tek Ku­lüp­ler Bir­li­ği, Turk­cell Sü­per Lig’de ilk ya­rı­nın en çok tar­tı­şı­lan isim­le­ri olan ha­kem­le­re ve MHK’ye tam des­tek ver­di. Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Mah­mut Öz­ge­ner ve MHK Baş­ka­nı Oğuz Sar­van’ın da ka­tı­lı­mıy­la top­la­nan Ku­lüp­ler Bir­li­ği top­lan­tı­sı yak­la­şık 1.5 sa­at sü­rer­ken, baş­kan yar­dım­cı­sı Gök­sal Gü­müş­dağ, MHK’ye tam des­tek ver­dik­le­ri­ni açık­la­dı. Kur­tar is­ti­fa et­ti Bur­sas­por’da, tek­nik di­rek­tör Gü­venç Kur­tar’ın gö­re­vin­den is­ti­fa et­ti­ği bil­di­ril­di. Bur­sas­por İkin­ci Baş­ka­nı Os­man Çe­lik, Gü­venç Kur­tar’ın ken­di­si­ni te­le­fon­la ara­ya­rak is­ti­fa et­ti­ği­ni bil­dir­di­ği­ni söy­le­di. Kur­tar ile kı­sa bir te­le­fon gö­rüş­me­si yap­tı­ğı­nı be­lir­ten Çe­lik, “Gü­venç Ho­ca ba­na ‘is­ti­fa ge­rek­çe­mi da­ha son­ra si­ze açık­la­rım’ de­di” bil­gi­si­ni ver­di. İş­te UE­FA s­ta­tü­sü Önü­müz­de­ki se­zon­dan iti­ba­ren oy­na­na­cak olan UE­FA Av­ru­pa Li­gi’nin şart­la­rı be­lir­len­di. Ye­ni sta­tü­ye gö­re Turk­cell Sü­per Lig’i 3. sı­ra­da ta­mam­la­ya­cak ta­kım 3. tur­dan, 4. sı­ra­da ta­mam­la­ya­cak ta­kım ise 2. tur­dan ku­pa­ya ka­tı­la­cak. Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nın sa­hi­bi de 4. tur­dan UE­FA Av­ru­pa Li­gi’ne gir­me mü­ca­de­le­si ve­re­cek. Ba­zı ül­ke şam­pi­yon­la­rı ve Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde grup­la­ra ka­la­ma­yan 10 ta­kım oto­ma­tik ola­rak li­ge gi­re­cek. Sü­ral An­tep’te Bank As­ya 1. Lig ekip­le­rin­den Ga­zi­an­tep Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por’da, tek­nik di­rek­tör­lük gö­re­vi­ne Bün­ya­min Sü­ral ge­ti­ril­di. Sü­ral, ken­di­si­ne gü­ve­nen­le­ri mah­cup et­me­mek için el ele ve­re­rek ça­lı­şa­cak­la­rı­nı ifa­de ede­rek, Ga­zi­an­tep­li­le­rin gü­ve­ni­ni bo­şa çı­kar­ma­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di. Bu ara­da kad­ro dı­şı bı­ra­kı­lan Mus­ta­fa Şa­hin­türk’ün de af­fe­dil­di­ği be­lirt­ti. İm­pa­ra­tor ve­da edi­yor “İm­pa­ra­tor” la­kap­lı jo­key Sü­ley­man Ak­dı, bu­gün dü­zen­le­ne­cek tö­ren­le jü­bi­le ya­pa­cak. Tür­ki­ye Jo­key Ku­lü­bü, Tür­ki­ye Ya­rış Atı Ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri ve Sa­hip­le­ri Der­ne­ği ile At Ya­rı­şı Ya­zar­la­rı Der­ne­ği’nin, Ve­li­efen­di Hi­pod­ro­mu’nda or­tak­la­şa dü­zen­le­dik­le­ri jü­bi­le tö­re­ni­ne, iş, spor ve ya­rış ca­mi­ası­nın önem­li isim­le­ri­nin ka­tı­la­ca­ğı bil­di­ril­di. Ha­kem­ler bu­luş­tu Turk­cell Sü­per Lig ve Bank As­ya 1. Lig’in ta­ti­le gir­me­si­nin ar­dın­dan, ha­kem­ler bir ara­ya ge­le­rek de­ğer­len­dir­me yap­tı. Ra­dis­son SAS Otel’de ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­ya Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı Mah­mut Öz­ge­ner, baş­kan ve­ki­li Lüt­fi Arı­bo­ğan, MHK Baş­ka­nı Oğuz Sar­van ve ku­rul yö­ne­ti­ci­le­ri ile Sü­per Lig ve 1. Lig ha­kem­le­ri ka­tıl­dı. Se­zo­nun ilk ya­rı­sı­nın de­ğer­len­di­ril­di­ği top­lan­tı­da, MHK yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ha­kem­le­re mo­ral ver­di­ği öğ­re­nil­di. Hi­da­yet tu­tul­mu­yor Hi­da­yet Tür­koğ­lu’nun ta­kı­mı Or­lan­do Ma­gic, sa­ha­sın­da Gol­den Sta­te War­ri­ors’ı 113-81 mağ­lup edip üst üs­te 5. ga­li­bi­ye­ti­ni alır­ken, mil­li bas­ket­bol­cu 12 sa­yı kay­det­ti. NBA’de top­lu so­nuç­lar: New Jer­sey-Ho­us­ton: 91-114, Memp­his-La­kers: 96-105, Spurs-Sac­ra­men­to: 101-85, Den­ver-Port­land: 97-89, Clip­pers-To­ron­to: 75-97. Tak­la­cı İs­pan­ya’da La Li­ga ta­kım­la­rın­dan Al­me­ri­a, alı­nan kö­tü so­nuç­la­rın­dan son­ra gö­rev­den al­dı­ğı tek­nik di­rek­tör Gon­za­lo Ar­co­na­da’nın ye­ri­ne Mek­si­ka­lı Hu­go Sanc­hez ile an­laş­tı. Fut­bol­cuy­ken İs­pan­ya’nın At­le­ti­co Mad­rid ve Re­al Mad­rid ta­kım­la­rı­nın for­ma­la­rı­nı gi­yen Hu­go Sanc­hez, tek­nik di­rek­tör ola­rak ilk kez bir İs­pan­yol ta­kı­mı­nı ça­lış­tı­ra­cak. Sa­un­ders Ke­pez’de Ke­pez Be­le­di­yes­por, Mut­lu Akü Sel­çuk Üni­ver­si­te­si’nden ay­rı­lan Ed­mund Sa­un­ders’i se­zon so­nu­na ka­dar renk­le­ri­ne bağ­lar­ken, Harry Tay­lor’un söz­leş­me­si­ni fes­het­ti. Sa­un­ders, Mut­lu Akü Sel­çuk Üni­ver­si­te­si’nde 11 maç­ta 9,45 sa­yı, 8.4 ri­ba­unt or­ta­la­ma­sı­nı ya­ka­la­mış­tı. ABD’li pi­vot An­tal­ya’ya ge­le­rek Ke­pez Be­le­di­yes­por’la ilk an­tren­ma­nı­nı ger­çek­leş­tir­di. Bu ara­da Harry Tay­lor’un söz­leş­me­si­nin fes­he­dil­di­ği açık­lan­dı. An­tal­ya’da 6 yol­cu An­tal­yas­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Meh­met Öz­di­lek, “Li­gin ikin­ci ya­rı­sı alt­ta­ki­ler ve üst­te­ki­ler ara­sın­da ge­çe­cek. Ara trans­fer­de her mev­ki­iye trans­fer­ler yap­mak is­ti­yo­ruz. İlk ter­ci­hiz Tür­ki­ye lig­le­ri­ni ta­nı­yan spor­cu­lar üze­rin­de­dir. Şu an­da 6 oyun­cu ile yol­la­rı­mı­zı ayı­rı­yo­ruz. On­la­ra bon­ser­vis­le­ri ve­ri­le­cek” de­di. 3.Lig’de bu­gün 1. Grup: Or­han­ga­zi G.Bir­li­ği-Yıl­dı­rım Bos­na (Mu­ham­met Kay­maz), O.Re­na­ult-A.Üs­kü­dar (Os­man Ko­ca), 2. Grup: Tor­ba­lı-M.K.Pa­şa (Ke­mal Al­tın­pı­nar).
Kapat
KAPAT