BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bay­kal’ın açı­lı­mı

Bay­kal’ın açı­lı­mı

CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal’ın, son za­man­lar­da­ki ‘çar­şaf’ açı­lı­mı ken­di­si­nin ve par­ti­si­nin ba­şı­nı epey­ce ağ­rı­ta­ca­ğa ben­zi­yor.CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal’ın, son za­man­lar­da­ki ‘çar­şaf’ açı­lı­mı ken­di­si­nin ve par­ti­si­nin ba­şı­nı epey­ce ağ­rı­ta­ca­ğa ben­zi­yor. Her şey­den ön­ce şu hu­su­sun al­tı­nı çiz­mek­te fay­da var; De­niz Bey’in yap­mak is­te­di­ği şey ve bu­na gös­ter­di­ği ge­rek­çe­le­rin he­men hep­si doğ­ru­dur. Ya­ni Tür­ki­ye’de ya­şa­mak­ta olan ka­dın­la­rın yüz­de 80’e ya­kı­nı ba­şı­nı şu ve­ya bu şe­kil­de ör­tü­yor. Bu du­rum sos­yo­lo­jik bir va­kı­adır. Bu­nu gör­mez­lik­ten ge­len, ba­şı­nı ku­ma göm­müş olur. İyi de; bu du­rum bu­gü­nün me­se­le­si mi­dir? Di­ğer bir ifa­de ile sa­yın Bay­kal şim­di­ye ka­dar ne­re­de idi? Ay­nı De­niz Bay­kal, da­ha dün; TBMM’nin 411 mil­let­ve­ki­li­nin oy­la­rı ile yap­mış ol­du­ğu ana­ya­sa de­ği­şik­le­ri­ni; üni­ver­si­te­le­re baş ör­tü­lü­ler de gi­de­bi­le­cek kay­gı­sıy­la ip­tal et­tir­me­di mi? İn­sa­nın, ne­re­dey­se ya­şa­ma hak­kı ka­dar do­ğal bir hak olan öğ­re­nim hak­la­rı­nı; baş ör­tü­sü­nü ba­ha­ne gös­te­re­rek el­le­rin­den al­ma­dı mı? Bu hak­kı kız ço­cuk­la­rı­na ver­me­mek için bir ömür bo­yu çe­tin bir mü­ca­de­le­nin için­de de­ğil mi, De­niz Bay­kal? Şim­di ne ol­du da bir­den­bi­re ‘çar­şaf’ sa­vu­nur ol­du?! De­niz Bey, son ma­ha­re­ti olan bu ya­sak­la­ma­dan son­ra; aya­ğı­nın al­tın­da­ki ha­lı­nın kay­mak­ta ol­du­ğu­nu gör­dü! Önü­müz­de­ki Mart ayın­da ya­pı­la­cak ye­rel se­çim­ler, De­niz Bey’in so­nu ola­bi­lir! O da yap­tı­ğı ha­ta­yı an­la­dı ve şim­di pi­rin­cin ta­şı­nı ayık­la­ma­ya ça­lı­şı­yor ki; ba’de ha­rab-ül Bas­ra! İşin bir di­ğer va­him ta­ra­fı ise, ken­di­le­ri­ni ‘sos­yal de­mok­rat’ ola­rak ta­nı­tan bir par­ti­nin men­sup­la­rı­nın; ‘is­te­me­zük!’ fer­yat­la­rı­dır. İş­te, bu zih­ni­ye­tin ‘sos­yal de­mok­ra­si’den an­la­dık­la­rı ve sos­yo­lo­jik bir va­kı­a olan Ana­do­lu ka­dı­nı­nın gi­yim tar­zı­nı gör­mez­lik­ten gel­me­le­ri ve ken­di iç­le­rin­den gö­ren­le­re kar­şı ta­kın­dık­la­rı ta­vır­la­rı! Par­ti­den ay­rıl­ma ve bel­ki de par­ti­yi böl­me pa­ha­sı­na ser­gi­le­nen bu ta­vır­lar, Ana­do­lu ka­dı­nı­na ba­kış açı­sı­nı ser­gi­le­mek­te­dir ki, ey­vah ki ey­vah! Mil­le­ti­miz, otuz iki di­şi­ni göm­müş; CHP’de­ki bu tra­ji­ko­mik kav­ga­yı, ib­ret­le sey­re­di­yor...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT