BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > YÜKSEK SEÇİM KURULU AÇIKLADI: Dava açan beldeler seçime katılabilecek

YÜKSEK SEÇİM KURULU AÇIKLADI: Dava açan beldeler seçime katılabilecek

Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu (YSK), nü­fu­su 2 bi­nin al­tı­na düş­tü­ğü için ka­pa­tıl­ma­sı ön­gö­rü­len bel­de be­le­di­ye­le­ri­nin se­çi­me bel­de ola­rak ka­tı­la­cak­la­rı­na ka­rar ver­di.Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu (YSK), nü­fu­su 2 bi­nin al­tı­na düş­tü­ğü için ka­pa­tıl­ma­sı ön­gö­rü­len bel­de be­le­di­ye­le­ri­nin se­çi­me bel­de ola­rak ka­tı­la­cak­la­rı­na ka­rar ver­di. YSK ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, Ad­re­se Da­ya­lı Nü­fus Sa­yı­mı so­nuç­la­rı­na Da­nış­tay ka­ra­rın­da ön­gö­rü­len sü­re için­de ip­tal da­va­sı açan, ya­sa­nın yü­rür­lü­ğe gir­di­ği 22 Mart 2008’den ön­ce nü­fu­su 2 bi­nin üze­ri­ne çı­kan ve tu­rizm ön­ce­lik­li yö­re­ler lis­te­sin­de ol­du­ğu tes­pit edi­len bel­de be­le­di­ye­le­ri­nin bu se­çi­me ka­tı­la­bi­le­cek­le­ri kay­de­dil­di. Da­va açan bel­de­ler­le il­gi­li Da­nış­tay ka­ra­rın­da ön­gö­rü­len sü­re için­de da­va açıl­dı­ğı­na da­ir bel­ge­le­rin Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu’na ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği de be­lir­til­di. AR­TIŞ OTO­MA­TİK KA­YIT­TAN Bu ara­da YSK, seç­men sa­yı­sın­da­ki ar­tı­şın, halk oy­la­ma­sın­da esas alı­nan seç­men kü­tük­le­ri­nin ke­sin­leş­me­sin­den 29 Mart 2009’a ka­dar­ki 19 ay­lık sü­re­de 18 ya­şı­nı dol­du­ran ve dol­du­ra­cak olan 2 mil­yo­na ya­kın seç­me­nin ya­nı sı­ra, da­ha ön­ce ken­di ira­de­siy­le ya­zıl­ma­yan seç­me­nin ya­sa de­ği­şik­li­ği so­nu­cu kü­tük­le­re re­sen ya­zıl­ma­sın­dan kay­nak­lan­dı­ğı­nı bil­dir­di. YSK’dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, çe­şit­li ba­sın or­gan­la­rın­dan yer alan, dağ­da­ki te­rö­rist­le­rin seç­men kü­tü­ğün­de yer al­dı­ğı­na iliş­kin ha­ber­le­rin in­ce­len­me­si­nin ar­dın­dan Sal­man Kur­tu­lan ve Ce­mil Ba­yık ile il­gi­li ola­rak, ya­pı­lan tah­ki­kat so­nu­cun­da il­gi­li ki­şi­le­rin be­lir­ti­len yer­le­şim ye­ri ad­re­si­nin si­lin­di­ği ve seç­men kü­tü­ğün­den çı­ka­rıl­dı­ğı be­lir­til­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT