BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Oğuz­tan: Gü­ney, K. Irak’a si­lah gö­tür­dü

Oğuz­tan: Gü­ney, K. Irak’a si­lah gö­tür­dü

Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın dün­kü du­ruş­ma­sın­da sa­vun­ma­sı­nı ya­pan tu­tuk­lu sa­nık­lar­dan ga­ze­te­ci Ümit Oğuz­tan; Tun­cay Gü­ney’in, Irak’ın ku­ze­yi­ne si­lah gö­tür­dü­ğü­nü ile­ri sür­dü.> Yu­suf Me­li­koğ­lu İS­TAN­BUL İHA Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın dün­kü du­ruş­ma­sın­da sa­vun­ma­sı­nı ya­pan tu­tuk­lu sa­nık­lar­dan ga­ze­te­ci Ümit Oğuz­tan; Tun­cay Gü­ney’in, Irak’ın ku­ze­yi­ne si­lah gö­tür­dü­ğü­nü ile­ri sür­dü. Oğuz­tan şun­la­rı söy­le­di: “Ça­lış­tı­ğım TGS şir­ke­ti be­ni ara­ya­rak der­gi çı­kar­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di. Ben de ka­bul et­tim. Der­gi için kad­ro kur­du­ğu­muz sı­ra­da Tun­cay Gü­ney’i de işe al­dık. Tun­cay Gü­ney, Ku­zey Irak’a si­lah gö­tür­dü. Gü­ney ile bir­lik­te baş­ka ga­ze­te­ci­ler de git­ti. O ga­ze­te­ci­le­rin, Gü­ney’in si­lah gö­tür­dü­ğü­nü gör­me­me­si im­kan­sız.” Bu ara­da “Er­ge­ne­kon” kap­sa­mın­da Bur­sa’da gö­zal­tı­na alı­nan emek­li po­lis M.K.Y. tu­tuk­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT