BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Di­yar­ba­kır’da ‘cep­ha­ne’ dolu araç ele ge­çi­ril­di!

Di­yar­ba­kır’da ‘cep­ha­ne’ dolu araç ele ge­çi­ril­di!

57 ki­lo pat­la­yı­cı, 1 ro­ke­ta­tar, 50 ro­ket mer­mi­si, 70 el bom­ba­sı ve 10 bin mer­mi­nin, PKK’nın dağ kad­ro­su­na ulaş­tı­rıl­ma­sı son an­da en­gel­len­di> Se­bat Ka­ra­bu­lut - Meh­met Emek Dİ­YAR­BA­KIR İHA Di­yar­ba­kır Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri ta­ra­fın­dan ta­ki­be alı­nan araç­ta, PKK te­rör ör­gü­tü­ne ait çok sa­yı­da pat­la­yı­cı, si­lah ve gı­da mal­ze­me­le­ri ele ge­çi­ril­di. Araç­ta bu­lu­nan 57 ki­lo 303 gram pat­la­yı­cı, 1 ro­ke­ta­tar, 50 ro­ket mer­mi­si, 44 ro­ket fi­şe­ği, 70 el bom­ba­sı göv­de­si ve fün­ye­si, 55 elek­trik­li kap­sül, 9 bin 758 mer­mi­ye el kon­du. Di­yar­ba­kır Va­li­li­ği’nden ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re; ken­te so­kul­mak is­te­nen bom­ba yük­lü bir araç ta­ki­be alın­dı. 21 Ara­lık gü­nü Di­yar­ba­kır-Sil­van ka­ra­yo­lu üze­rin­de ya­pı­lan yol kon­tro­lü sı­ra­sın­da, po­li­si fark ede­rek ters yö­ne gi­riş ya­pan şüp­he­li bir araç­la il­gi­li ope­ras­yon baş­la­tıl­dı. Yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­sin­de araç, şe­hir mer­ke­zi 450 Ev­ler kav­şa­ğın­da yol­dan ka­ya­rak ça­mu­ra sap­lan­mış ve terk edil­miş va­zi­yet­te bu­lun­du. Araç­ta söz ko­nu­su si­lah ve mer­mi­le­rin ya­nı sı­ra; 25 ki­lo un, 25 ki­lo bul­gur, 10 ki­lo toz şe­ker, 5 ki­lo ma­kar­na, 2 adet pan­ço yağ­mur­luk, 9 adet spor çan­ta, 1 adet kat­lan­mış va­zi­yet­te şef­faf nay­lon ele ge­çi­ril­di. Sür­dü­rü­len so­ruş­tur­ma­lar ne­ti­ce­sin­de araç pla­ka­sı­nın ve ara­cın ça­lın­tı ol­du­ğu­nun tes­pit edil­di­ği, mal­ze­me­le­rin PKK te­rör ör­gü­tü­nün dağ kad­ro­su­na gön­de­ril­di­ği öğ­re­nil­di. Ara­cın sü­rü­cü­sü ve ola­ya ka­rı­şan di­ğer şa­hıs­lar ile il­gi­li ça­lış­ma­la­rın çok yön­lü ola­rak de­vam et­ti­ği bil­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT