BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Başkanlar, adaylar ve aday adayları

Başkanlar, adaylar ve aday adayları

Bu­gün­ler­de “Sa­yın Baş­kan!..” di­ye hi­tap edi­len si­ya­si fi­gür­le­rin sa­yı­sı her za­man­kin­den faz­la... Yal­nız, “baş­kan” di­ye hi­tap edi­len­ler bir­kaç tür­lü!.. Bi­rin­ci­si, ha­li­ha­zır­da be­le­di­ye baş­ka­nı sta­tü­sün­de olan­lar. Bun­la­ra ‘baş­kan’ di­ye hi­tap edil­me­sin­den da­ha ta­bi­i bir du­rum ola­maz. Ye­ni se­çim­ler için de, aday­lı­ğı ke­sin gi­bi gö­rü­nen ve­ya ke­sin­leş­miş olan­la­rın ‘baş­kan­lık’ sı­fat­la­rı, da­ha bir pe­kiş­miş va­zi­yet­te...Bu­gün­ler­de “Sa­yın Baş­kan!..” di­ye hi­tap edi­len si­ya­si fi­gür­le­rin sa­yı­sı her za­man­kin­den faz­la... Yal­nız, “baş­kan” di­ye hi­tap edi­len­ler bir­kaç tür­lü!.. Bi­rin­ci­si, ha­li­ha­zır­da be­le­di­ye baş­ka­nı sta­tü­sün­de olan­lar. Bun­la­ra ‘baş­kan’ di­ye hi­tap edil­me­sin­den da­ha ta­bi­i bir du­rum ola­maz. Ye­ni se­çim­ler için de, aday­lı­ğı ke­sin gi­bi gö­rü­nen ve­ya ke­sin­leş­miş olan­la­rın ‘baş­kan­lık’ sı­fat­la­rı, da­ha bir pe­kiş­miş va­zi­yet­te... Bir de ilk de­fa aday olup, aday­lı­ğı bir bi­çim­de ke­sin­leş­miş olan­la­ra; des­tek­çi­le­ri­nin ‘is­tim ar­ka­dan gel­sin’ tü­rün­den, da­ha şim­di­den ma­ka­ma otur­muş gi­bi dav­ran­ma­la­rı du­ru­mu var. Üçün­cü ola­rak da, he­nüz ‘aday’ ko­nu­mu­na yük­se­le­me­miş aday aday­la­rı­nın; yi­ne ta­raf­tar ke­si­min­ce, “baş­ka­nım” hi­ta­bıy­la mo­ral mo­ti­vas­yo­na tâ­bi tu­tul­ma­sı hâ­li söz ko­nu­su... Vel­ha­sıl bu po­pü­ler sı­fa­tın da­ğı­tıl­ma­sın­da, va­tan­daş­lar şu sı­ra­lar­da faz­la­sıy­la cö­mert dav­ra­nı­yor! Be­ri ta­raf­ta, baş dön­dü­rü­cü de­di­ko­du ve spe­kü­las­yon­lar de­vam edi­yor. De­di­ko­du­la­rın bir kıs­mı şim­di­den bo­şa çık­mış va­zi­yet­te... Me­se­la Ka­dir Top­baş ko­nu­sun­da böy­le ol­du. Tür­ki­ye’nin en bü­yük be­le­di­ye­si­nin baş­kan­lı­ğı­nı yü­rüt­mek­te olan Ka­dir Top­baş, ye­ni dö­nem için de, ye­ri­ni ga­ran­ti­le­miş du­rum­da... An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­sin­de de ay­nı şey tek­rar­la­na­cak gi­bi... Me­lih Gök­çek is­mi et­ra­fın­da, son bir­kaç gün­dür yo­ğun po­le­mik ya­pı­lı­yor. La­kin çok bü­yük bir sür­priz ol­maz­sa, Gök­çek, dör­dün­cü de­fa aday ola­rak ve çok yük­sek ih­ti­mal­le se­çi­mi de ka­za­na­rak, kı­rıl­ma­sı güç bir re­ko­ra im­za ata­cak gi­bi gö­rü­nü­yor. Ya­ni, bir kı­sım med­ya­da­ki tu­lu­atın, faz­la öne­mi yok!.. Me­lih Gök­çek gi­bi, po­le­mi­ği se­ven isim­le­rin tar­tış­ma ko­nu­su ya­pıl­ma­sı şa­şır­tı­cı de­ğil. Fa­kat bu ara­da tar­tış­ma­la­rın uza­ğın­da, gö­re­vi­ni yap­ma­ya ça­lı­şan ki­mi ye­rel yö­ne­ti­ci­ler de, sırf baş­ka isim­le­re yer aç­mak için ku­lis mal­ze­me­si ya­pı­lı­yor. Me­se­la Ce­mal Akın... Ge­rek­siz si­ya­si atış­ma­lar­dan uzak dur­ma­ya gay­ret eden bir yö­ne­ti­ci. Ma­lat­ya’da ses­siz se­da­sız önem­li hiz­met­le­re im­za at­tı. Şeh­rin gö­rün­tü­sü­nü bü­yük çap­ta de­ğiş­ti­rip ye­ni­le­di. Ma­lat­ya’da­ki ye­şil ala­nın yüz­de 77’si, onun dö­ne­min­de mey­da­na ge­ti­ril­di. Akın, Bey­da­ğı etek­le­rin­de bü­yük bir imar fa­ali­ye­ti ger­çek­leş­ti­rip, bu böl­ge­de kent­sel dö­nü­şüm pro­je­le­ri­ni ha­ya­ta ge­çir­di. Ya­rı ya­rı­ya bü­yü­yen Ma­lat­ya’da, ilk de­fa yağ­mur su­yu dre­naj ka­nal­la­rı ya­pıl­dı. Ön­ce­ki dö­nem­ler­den ya­rım ka­lan pro­je­ler (Ye­ni be­le­di­ye bi­na­sı, arıt­ma te­sis­le­ri vs.) ta­mam­lan­dı. Kı­sa­ca­sı, Baş­kan Akın çok ça­lış­tı ama, ba­zı­la­rı­na ya­ra­na­ma­dı! Özet­ler­sek, si­ya­set­te il­ti­fat ve eleş­ti­ri­ler, her za­man ba­şa­rı kri­ter­le­riy­le uyum­lu sey­ret­mi­yor... De­ğil mi Sa­yın Baş­kan?!.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT